wordt lid van de gratis ebookclub
gratis spirituele ebooks artikelen Te koop spirituele ebooks boek beschrijvingen en recensies De Energetische Transformator & EVT Vind je passie met de Transformator!

kinderpagina

Sulamith Wulfing, Gustav Doré, Cicely Mary Barker, Marja Lee Kruÿt e.v.a.
de gouden poort van Sulamith Wülfing
kunst van Sulamith Wulfing
Doyle
elfen en feeën
bloemenkinderen van cicely mary barker
meer elfjes
inspirerende Engelse song teksten


metafysische Engelse poëzie
gratis handleiding stoppen met roken


subliminale software
tastbare boeken kopen www.cursusinwonderen.nl interessante sites vegetarisch smullen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks

Ralph Waldo Trine "Vanaf het ogenblik dat het volkomen en krachtig besef in ons daagt wie en wat we zijn, beginnen we onze wereld net zo te bouwen als God het zijne bouwt."
WIE WAS RALPH WALDO TRINE?
Ralph Waldo Trine was een filosoof, mysticus, leraar en auteur van vele boeken en was één van de vroege leiders van de beweging van de New Thought (het Nieuwe Denken). Zijn boeken hadden grote invloed op veel van zijn tijdgenoten waaronder Ernest Holmes, de stichter van Religious Science. Hij was een echte pionier op het gebied van het denken dat het leven transformeert. Geen enkele andere New Thought auteur heeft meer boeken verkocht dan hij en zijn boeken bereikten het algemene publiek, ver voorbij de kringen van de New Thought beweging. Ze kochten en lazen de boeken van Trine zonder zelfs ooit te weten dat ze bij de New Thought hoorden.

Trine werd geboren op 6 september1866, in Mount Morris, in het noorden van Illinois. Hij werd opgeleid aan Carthage College Academy, Knox College, A.B. 1891 en studeerde geschiedenis en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Wisconsin en later aan de John Hopkins Universiteit. Hij was heel geïnteresseerd in sociale en economische problemen, en won zelfs een prijs van $100 voor een essay over “De effecten van onderwijs op het voorkomen van misdaad”. Hij werkte als speciaal correspondent voor The Boston Daily Evening Transcript. Terwijl hij dit werk deed, bouwde hij voor zichzelf een kleine hut aan de rand van een dennebos – een getuigenis van de vredigheid en eenvoud van de man. Hij trouwde met een afgestudeerde van Curry College, die later een bekende schrijfster en dichteres werd onder de naam Grade Hyde Trine. Ze hadden een zoon, Robert. Trine woonde jaren te Mt. Airy, New York en was zeer intensief betrokken bij de metafysische seminars te Oscawana.

Hij begon te schrijven toen hij begin 30 was. Hij was zeer beïnvloed door de boeken van Fitche, Emerson en de Schotse wetenschapper en evangelist Henry Drummond. Zijn werk “What all the World's A-Seeking” (Wat heel de wereld zoekt) gaat in op een aantal thema's die werden behandeld in het klassieke inspirerende werk van Drummond “Het grootste goed ter wereld”. Zijn opmerkelijk invloedrijke boek “In harmonie met het Oneindige” werd gepubliceerd in 1897 en er werden meer dan 2 miljoen kopieën verkocht. Het heeft meer dan een eeuw de tand des tijds doorstaan. Beroemdheden als koningin Victoria, Janet Gaynor en Henry Ford hebben het gelezen. Het is interessant dat Henry Ford, de pionier van massa productie van auto's, zijn succes rechtstreeks toeschreef aan het lezen van “In harmonie met het Oneindige”. Na het lezen van het boek, bestelde Ford een groot aantal en verdeelde exemplaren gratis onder vooraanstaande industriëlen. Het is een teken van de macht dat het boek had en heeft!

We vinden helder geformuleerde eeuwige waarheden erin die in de afgelopen jaren in vele andere vormen opnieuw in andere woorden zijn gepubliceerd. Door de macht van ons denken te erkennen en door onze wil in harmonie te brengen met de Goddelijke, zullen we volmaakte vrede, gezondheid, liefde, voorspoed en succes aantrekken.

“In uzelf ligt de oorzaak van alles wat in uw leven komt. Volledige bewustwording van uw ontwaakte innerlijke krachten geeft het vermogen om uw leven precies zo te in te richten als u wilt” (van: “In harmonie met het Oneindige”)

Trine schreef meer dan een dozijn boeken en schreef nog steeds toen hij in de 70 was. Hij legde het sterfelijke idee van een lichaam af op 91 jarige leeftijd, op 22 februari 1958 in een tehuis voor bejaarde religieuze werkers, Plymouth Place, Claremont te Californië. Hij was jaren daarvoor daarheen verhuisd vanuit een tehuis in de Hudson Rivieren Vallei. In Californië bracht Trine zijn tijd door in stille rust, terwijl hij vruchtenbomen plantte en verzorgde! Hij trok zich daar een paar jaar voor zijn overgang terug met zijn vrouw.

Hoewel hij nooit roem of rijkdom voor zichzelf zocht en hoewel zijn naam voor de massa grotendeels onbekend is, heeft hij een onuitwisbaar kenteken op de wereld nagelaten in de vorm van zijn verheven denken en geïnspireerde boeken, en heeft zo talloze mensen beïnvloed in het belang van de mensheid.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GEDACHTEN VAN RALPH WALDO TRINE

GEESTELIJKE HOUDING

Er loopt een gouden draad door alle godsdiensten der wereld.
Deze zelfde gouden draad moet geweven worden door het leven van allen, die in de tegenwoordige tijd, in dit drukke leven, onmacht willen ruilen voor macht, zwakheid en lijden voor een overvloed aan gezondheid en kracht, pijn en onrust voor volmaakte vrede, armoede van welke aard ook voor vervulling en overvloed.

De geestelijke houding, die we tegenover iets aannemen, bepaalt in meerdere of mindere mate de uitwerking, die het op ons heeft. Indien we het vrezen, of als we er ons tegen verzetten, dan is er alle kans, dat het een nadelige, ja zelfs verderfelijke invloed op ons zal hebben.
Wanneer wij er mee in harmonie komen door het rustig onder de ogen te zien en er innerlijk van verzekerd te zijn, dat we sterker zijn, zal het ons geen kwaad doen en wel te minder, naarmate we daar toe beter in staat zijn.

Menigeen is ziek gemaakt, doordat de slechte gedachten van een aantal mensen zich op hem concentreerden; sommigen zijn er werkelijk door gestorven.
Breng haat in de wereld en we zullen er in letterlijke zin een hel van maken.
Breng liefde in de wereld en de hemel met al zijn schoonheid en luister wordt werkelijkheid.
God is immanent zowel als transcendent. Hij schept, werkt, regeert heden ten dage in het heelal, in uw leven en in het mijne, zoals Hij steeds gedaan heeft. Wij zijn veel te veel geneigd Hem te beschouwen als een afwezige landheer, als de Machtige, die de krachten van dit groot heelal in werking heeft gesteld en zich toen teruggetrokken heeft.

DE GODDELIJKE STROOM
Er zijn tegenwoordig ontelbaar velen, van wie het lichaam zwak is en lijdt, die sterk en gezond zouden worden, indien ze God slechts de gelegenheid wilden geven Zijn werk te doen. Tot hen zou ik willen zeggen: Keer de goddelijke stroom niet. Open u er voor. Vraag er om. Naarmate u uw ziel er voor openstelt, zal de binnenkomende vloed zo'n levenskracht door uw lichaam laten stromen, dat de oude ongesteldheden, die er nu macht over hebben, verdwijnen zullen.

DE SOMBERE TWEELING
Wijs is hij, die jong besluiten kan, zich te onttrekken aan het gezelschap van de tweeling: Vrees en Zorg. Het zijn sombere metgezellen. Nooit kunnen ze ons helpen.
Zij ruimen nooit hinderpalen voor ons uit de weg, maar vergiftigen ons leven.
Waarom nemen we dan geen afscheid van die sombere tweeling?

De kracht, die van ieders leven uitgaat, het leven zelf dus, wordt bepaald door datgene, waarmee het zich in verbinding stelt.

Vrees en zorg sluiten de kanalen van het lichaam, zodat de levenskrachten langzaam en traag vloeien. Hoop en rust openen de kanalen, zodat de levenskrachten er zo snel doorstromen, dat ziekte er zich niet kan vastzetten.

God is de Geest van Oneindig Leven.
Indien wij deel hebben aan dit goddelijke leven en de kracht hebben onze ziel er wijd voor te openen, dan beduidt dit meer, ook met betrekking tot het fysieke leven, dan we mogelijk eerst denken. Want het is heel duidelijk, dat het leven van deze Oneindige Geest vanwege zijn aard geen ziekte kan dulden; en als dit waar is, kan geen ziekte bestaan in het lichaam, waar dat leven onbelemmerd in en door stromen kan.

ALLE LEVEN IS VAN BINNEN UIT
Laten we beginnen met te erkennen, dat, wat het fysieke leven betreft, alle leven van binnenuit is. Er is een onveranderlijke wet, die zegt: "Zo binnen, zo buiten; oorzaak, gevolg." Met andere woorden: de gedachtekrachten, de verschillende toestanden en aandoeningen van onze geest hebben alle mettertijd hun uitwerking op het fysieke lichaam.

Het is goed om jong de grond van ons bestaan te vinden, en als we het niet jong vinden, dan maar oud; maar jong of oud, vinden moeten we het.
Zodra iemand zich zijn eenheid met de Oneindige Geest bewust wordt, kent hij zichzelf als geestelijk wezen en niet langer als een zuiver fysiek, stoffelijk wezen. Hij begaat dan niet langer de vergissing, zich te beschouwen als een lichaam, onderhevig aan ziekten en kwalen, maar hij erkent het feit, dat hij geest is, nu evenzeer als hij ooit zal of kan zijn, en dat hij de bouwer en dus de beheerser is van zijn lichaam, het huis, waarin hij leeft. Zodra hij zijn macht als meester erkent, staat hij het lichaam niet langer en in geen enkel opzicht meesterschap toe. Hij vreest niet meer de elementen of de ene of andere kracht, waaraan hij nu in zijn onwetendheid zijn lichaam overgeeft en onderwerpt.

G e d a c h t e is kracht.
Elke gedachte schept soortgelijke. Elke gedachte komt terug beladen met de uitwerking, die ermee verwant is en waarvan ze de oorzaak is.
Subtiel en machtig zijn de invloeden van de geest op het bouwen en weer opbouwen van het lichaam. Wanneer we ze beter begrijpen, wordt het mogelijk nog eens iets heel gewoons, dat de mensen verlangend uitzien naar het begin van hun tweede levenseeuw.

Niet alleen, dat we datgene, waar we bang voor zijn, naar ons toehalen, maar we dragen er ook toe bij, dat we voor anderen die toestanden aantrekken, die we in ons hart voor hen vrezen. Dat gebeurt in verhouding tot de kracht van onze eigen gedachten, en al naar gelang die personen meer of minder gevoelig aangelegd zijn en dus meer of minder door onze gedachten worden beïnvloed, ook al zijn zij evenals wij er zich helemaal niet van bewust.

Vanaf het ogenblik, dat we iets gaan liefhebben, kan het ons niet langer schaden. Het Heelal gaat zijn goddelijke gang.
In en boven en onder de menselijke wil werkt onophoudelijk Gods wil. Met deze in harmonie te komen en eveneens met de hogere wetten en krachten; zich met deze te verbinden en samen te werken, opdat ze zich met ons kunnen verbinden en samenwerken, dat betekent: opgenomen worden in deze wondervolle gang van zaken. Dit is het geheim van alle succes. Dit is in het bezit raken van ongekende rijkdommen, zich bewust worden van krachten waarvan we nooit zelfs maar konden dromen.

Indien u het hoogste, rijkste en volste leven wilt bezitten, niet alleen voor deze, maar voor elke andere wereld, geef dan de mening op, dat uw leven gescheiden is van Gods leven.
De gezondheid van uw lichaam, evenals de gezondheid en kracht van uw geest hangt af van datgene, waarmee u zichzelf in verbinding stelt. Deze Oneindige Levensgeest, deze Bron van alle Leven, kan krachtens haar aard, zoals we gezien hebben, geen ziekte dulden. Besef dan ten volle, bewust, krachtig uw eenheid met dit Oneindig Leven, laat het meer en meer u doordringen en volmaakte, zich steeds vernieuwende lichamelijke gezondheid en kracht zullen uw deel zijn.

Volmaakte, rijke, overvloeiende gezondheid is de normale en natuurlijke levenstoestand. AI het andere is abnormaal en abnormale toestanden zijn gewoonlijk het gevolg van verkeerdheden. God heeft nooit ziekte en lijden geschapen; dit zijn de eigen scheppingen van de mensen. Ze ontstaan, doordat zij de wetten schenden waaronder ze leven. Als de vensters van uw ziel vuil en beslagen zijn, bedekt met stof, dat er niet op hoort, dan zal, als u er door kijkt, de wereld vuil en dof en verward voor u zijn. Houd echter uw klachten vóór u; houd uw pessimisme, uw "ik arme, ongelukkige" voor u, anders verraadt u, dat uw vensters hoog nodig schoongemaakt moeten worden. Maar weet, dat uw vriend, die zijn vensters schoon houdt, opdat de Eeuwige Zon alles in hem kan verlichten en alles buiten hem zichtbaar kan maken, in een andere wereld leeft dan u.

Ga dan heen en reinig uw vensters en in plaats van te verlangen naar een andere wereld, zult u de wondervolle schoonheden van deze wereld ontdekken: en als u daar niet overal verheven schoonheden vindt, is er alle kans, dat u ze nergens zult vinden.

Geef het lichaam voedsel, beweging, frisse lucht, zonlicht, al wat het nodig heeft en denk er verder zo weinig mogelijk aan. Blijf in gedachten en woorden nooit stilstaan bij de negatieve zijde van het leven. Praat niet over zwakte en ziekte.
Als u daarover praat, benadeelt u uzelf en degenen, die naar u luisteren. Praat over zulke dingen, die de mensen, die naar u luisteren, goed zullen doen. Dan zult u ze gezondheid en kracht geven en niet zwakte en ziekte. Blijven stilstaan bij de negatieve kant is altijd verderfelijk. Dit is even waar van het lichaam, als van alle andere dingen.

Zou u willen, dat uw lichaam al de veerkracht, al de sterkte, al de schoonheid bezat van uw jeugd? Leef dan geestelijk veerkrachtig, sterk en schoon, ban onzuivere gedachten en uw lichaam zal ook veerkrachtig, sterk en schoon worden. Er is bewezen, dat lijden alleen zo lang duurt, als de zonde duurt, de zonde, niet noodzakelijk in theologische zin, maar altijd in filosofische zin, ofschoon vaak in beide betekenissen. Zodra de schending van de wetten ophoudt en men in volkomen harmonie ermee komt, houdt de oorzaak van het lijden op; en al blijven de opgehoopte gevolgen van de schending van de wetten misschien in de ziel, de oorzaak is weggenomen en dus kunnen er niet alleen geen andere gevolgen aan toegevoegd worden, maar ook zal de ziektetoestand, die ontstaan is door vroegere schending, beginnen te verdwijnen, zodra de goede krachten in werking worden gesteld.

Naarmate we in harmonie leven met de hogere wetten van ons bestaan, en naarmate we dus beter bekend worden met de krachten van ziel en geest, zullen we minder aandacht schenken aan het lichaam, niet minder zorg, maar minder aandacht. Louter door de gedachte aan volmaakte gezondheid vast te houden, stelt men levenskrachten in werking, die na kortere of langere tijd in meerdere of mindere mate volmaakte gezondheid geven.
Wanneer ik meer bepaald spreek over het grote beginsel zelf, over zijn eigen natuur, dan is het duidelijk, dat meer verkregen kan worden, wanneer we ons van dit feit bewust zijn, dan wanneer we alleen de gedachte eraan vasthouden, ofschoon voor sommigen de gedachte kan helpen om te komen tot bewustwording.

Vrees en zorg en alle verwante geestelijke toestanden zijn voor ieder, hetzij man, vrouw of kind, te kostbaar om ze te onderhouden of te koesteren. Vrees verlamt gezonde werkkracht, zorg ondermijnt en vernielt het organisme en zal het uiteindelijk vernietigen. Niets wint men er mee, maar alles verliest men er door.
Langdurig verdriet over het een of andere verlies heeft dezelfde uitwerking. Elk verdriet veroorzaakt onwelzijn van een bepaald type.
Er is waarschijnlijk geen kracht, die ons in minder gewenste toestanden brengt dan vrees. We moeten leven zonder ergens bang voor te zijn en we zullen zo leven wanneer we ons zelf volkomen kennen.

Om rustig te leven onder alle gebeurtenissen, moet u eerst uw eigen centrum vinden. Dan moet u sterk staan in dat middelpunt en zo de wereld beheersen van binnen uit. Hij, die niet de omstandigheden beheerst, is oorzaak dat het proces wordt omgekeerd: de omstandigheden beheersen hem. Vind uw centrum en leef er in. Wijk er voor niemand, voor niets van af. Naarmate u hiertoe beter in staat bent, zult u ondervinden, dat u hoe langer hoe sterker komt te staan. En hoe kunnen we ons centrum vinden? Door te beseffen, dat we één zijn met de Oneindige Macht en door voortdurend in dit besef te leven.
Houd vast aan de gedachte, dat u één bent met de Eeuwige. Naarmate u dit doet, zult u uzelf hoe langer hoe meer bewust worden en als u dit bewuste leven leeft, zult u ondervinden, dat niets goeds u onthouden wordt, want alle dingen zijn hierin besloten. Dan zal het u gegeven zijn, zonder vrees of angstig voorgevoel, eenvoudig dat te doen, wat uw hand vindt om te doen en weer klaar te staan voor morgen, wanneer het morgen is, wetende dat morgen brengen zal, wat lichaam, ziel en geest nodig hebben. Denk er echter aan, dat we, waar we morgen ook behoefte aan hebben, niet nodig hebben, voor het morgen is.

Alles wat komt in ieder mensenleven, heeft zijn plaats en zijn doel, heeft zijn rol te spelen en indien het niet nodig was of indien het op de duur niet goed zou zijn, dat het kwam, dan zou het niet komen.
Dit is de les, die ik geleerd heb: hoe moeilijk en onaangenaam mijn tegenwoordige levensomstandigheden ook mogen zijn, en welke van dergelijke omstandigheden de toekomst ook moge brengen, ik zal ze aanvaarden, precies zó, als ze komen, zonder klacht, zonder neerslachtigheid; ik zal ze zo verstandig mogelijk het hoofd bieden, wetend, dat het de beste omstandigheden zijn, die op dit ogenblik in mijn leven mogelijk zijn; indien dit niet het geval was, zouden ze er niet wezen; het feit beseffende, dat, ofschoon ik op dit ogenblik niet zie, waarom ze in mijn leven zijn, ofschoon ik misschien niet begrijp, welke rol ze nu eigenlijk spelen, dat die tijd zal komen, en, wanneer hij komt, dan zal ik alles begrijpen en God danken voor elke situatie, precies zó, als deze kwam.

We zullen groeien, naar gelang we verstandig handelen in alles, wat zich in ons leven voordoet en de som vormt van onze levenservaringen. Er is geen enkele ervaring, in welk leven ook, die, als ze goed onder de ogen gezien wordt en er op verstandige wijze gebruik van wordt gemaakt geen waarde kan krijgen; dikwijls worden ervaringen, op deze manier verwerkt, bronnen van onschatbare winst; dikwijls worden ze werkelijk vermomde zegeningen.

Geen beter middel om iemand te helpen zich zelf te helpen. dan hem te brengen tot kennis van zich zelf. Geen beter middel om iemand tot zelfkennis te brengen, dan hem de krachten te leren kennen, die liggen te slapen in zijn eigen ziel.
Niets zal de kennis in hem van de krachten, die in hem sluimeren, sneller en vollediger doen ontwaken dan door hem te brengen tot het bewuste, vitaliserende besef van zijn éénheid met het Oneindige Leven en de Oneindige Macht, zodat hij zijn ziel voor deze kan openen en ze door hem kunnen werken en zich
openbaren.

Een van mijn vrienden, die weet, hoe machtig de innerlijke krachten zijn en wiens leven tot in de kleinste bijzonderheden er door geleid wordt, heeft ons een wenk gegeven in deze woorden: “Wanneer u in het ongeluk zit, kijk het in het gezicht en lach, maar blijf aldoor het geluk in het oog houden. Indien u al uw aandacht schenkt aan het ongeluk, zou het geluk helemaal uit het gezicht kunnen verdwijnen. Met andere woorden: als u bij de pakken neerzit, is er alle kans, dat de moeilijkheden u de baas zullen worden. Als u echter erkent, dat u in uzelf de macht hebt, die de toestanden beheersen kan, dan zult u baas zijn over de moeilijkheden en tegenspoed zal veranderen in voorspoed. Indien u, wanneer tegenspoed u treft, dit kalm en rustig onder de ogen ziet en u de tijd, die anders waarschijnlijk doorgebracht werd met treuren, vrezen en bezorgd zijn, gebruikt om de machtige krachten in u aan het werk te zetten, dan zal er spoedig een einde aan komen.

Laten we dapper en sterk zijn tegenover elk probleem, dat zich voordoet, en zo goed mogelijk alle oplossen. Laten we verhelpen, wat we verhelpen kunnen, maar laten we het ons niet moeilijk maken over datgene, waaraan we niets kunnen doen. De grote God van het heelal waakt en handelt in alles zeer wijs en wij behoeven ons er niet bezorgd over te maken, zelfs niet er over te denken.

We kunnen in onszelf onze beste vriend hebben of onze ergste vijand.
Naarmate we een vriend worden van het hoogste en beste in ons, worden we een vriend van iedereen en naarmate we een vijand worden van het hoogste en beste in ons, worden we een vijand van allen.

Z i c h z e l f te zijn is het enige, wat waarde heeft en het enige, wat zeker voldoening geeft.

Anderen dienen heeft precies evenveel waarde voor ons wezenlijk geluk en ons hoogste welzijn als het werken aan ons eigen persoonlijk welzijn. Niemand leeft alleen voor zichzelf.

De grootste dienst, die we iemand kunnen bewijzen, is hem te helpen, zichzelf te helpen.

DIENEN
Wanneer we ons volkomen bewust worden van het grootse feit, dat alle kwaad en dwaling en zonde met hun gevolg van lijden door onwetendheid veroorzaakt worden, dan zullen we, indien we het hart op de rechte plaats dragen, waar en in welke vorm ze zich ook voordoen, sympathie en medelijden hebben met degene, in wie ze zich openbaren; medelijden zal dan veranderen in liefde en liefde zal zich openbaren als vriendelijk dienstbetoon. Zo is de goddelijke weg.

EEN ZEGEN VOOR IEDEREEN
Er leven mensen om ons heen, die zonder ophouden zegen verspreiden en rust geven, mensen, wiens nabijheid alleen al verdriet in vreugde verandert, vrees in moed, wanhoop in hoop, zwakheid in kracht.
Zulke mensen, die zich hun eigen, wezenlijk Innerlijk bewust geworden zijn, dragen deze kracht in zich en stralen ze uit waar ze ook gaan. Zij zijn het, die, zoals we zeiden, hun centrum gevonden hebben.

Iedereen kan exclusief en speciaal zijn, zelfs een dwaas of een idioot. Dat is gemakkelijk genoeg. Universeel, inclusief zijn is een bewijs van een grote ziel.
Alleen de kleinzielige mens, hij, die alleen zich zelf van belang vindt, zich zelf als middelpunt beschouwt, zich zelf zoekt, is speciaal. De man of vrouw met een grote koninklijke ziel, zij, die niet zichzelf als middelpunt beschouwen, zijn nooit speciaal, ze zijn heel eenvoudig.
De kleine ziel maakt voortdurend jacht op effect. De grote ziel doet dat nooit.

Het leven is veel interessanter dan hout en stenen, dan landerijen en bouwterreinen, zelfs interessanter dan krediet bij de bankier.

Zij, die menen, dat vermeerdering van bezittingen geluk en tevredenheid brengt, behoren tot degenen, die zich zelf volkomen misleiden.

HET RIJKE LEVEN
Hij, die alleen werkt om vooruit te komen, wordt gewoonlijk geen groot man.
Wanneer iemand geregeerd wordt door zijn zaken, verschilt hij in waarheid weinig van hem, die geregeerd wordt door zijn whiskyfles. Het is alleen een andere openbaring van menselijke zwakheid.

WEES TROUW AAN UZELF
Er is geen gewichtiger gebod op deze wereld, geen gebod met een dieper betekenis, dan: " Wees trouw aan uzelf".
Met andere woorden, wees trouw aan uw eigen ziel, want Gods stem spreekt tot u door uw ziel. Deze innerlijke stem leidt u.
Ze is het licht, dat schijnt voor ieder, die op de wereld komt. Ze is het geweten, de intuïtie. Ze is de stem van uw Hoger Zelf, de stem der ziel, de stem van God. "U zult een stem achter u horen, die zegt: Dit is de weg, bewandel die."

Zou u altijd jong willen blijven en zou u al de vrolijkheid en veerkracht van uw jeugd willen behouden in rijper jaren? Bekommer u dan nergens anders om dan om dit ene, hoe u leeft in uw gedachtewereld. Dit beslist over alles.
Alles, wat behoort tot de zichtbare, stoffelijke wereld, heeft zijn oorsprong in de onzichtbare, geestelijke wereld, de wereld der gedachten. Deze is de wereld van oorzaak, gene die van gevolg. De aard van het gevolg is altijd in overeenstemming met de aard van de oorzaak.

De oorzaak van alles, wat een mens overkomt, ligt in hemzelf. iedereen heeft het in zijn eigen macht te bepalen, wat komen zal. Het leven van de onzichtbare gedachtewereld wordt onophoudelijk verwerkelijkt in de zichtbare, stoffelijke wereld. Indien we hierin de toestanden anders wensen, moeten we noodzakelijk verandering brengen in ons gedachteleven.
Een duidelijk besef van dit grote feit zou duizenden mannen en vrouwen, die nu overal om ons heen in diepe wanhoop neerzitten, tot heil kunnen zijn. Het zou aan duizenden, die nu ziek en lijdend zijn, gezondheid kunnen brengen, overmaat van gezondheid en kracht. Het zou aan duizenden, die nu ongelukkig en angstig zijn, vrede en vreugde kunnen brengen.
We kunnen mannen en vrouwen zijn, van wie kracht uitgaat; of mannen en vrouwen, die machteloos zijn. Zodra iemand het feit erkent, dat hij zich kan verheffen, zal hij zich verheffen en er kunnen volstrekt geen andere belemmeringen zijn dan die, welke hij voor zichzelf schept. Room drijft altijd aan de oppervlakte. Hij komt boven, omdat het in de aard van room ligt naar boven te komen.

Het hele menselijke leven is oorzaak en gevolg; in ons leven noch in het grote heelal bestaat datgene, wat we toeval noemen. Zijn we niet tevreden met wat er in ons leven komt? Dan is het zaak, de tijd niet door te brengen met schelden op dat denkbeeldig iets, dat we zelf scheppen en dat we het noodlot noemen, maar de blik naar binnen te richten en de oorzaken, die daar werken, te veranderen, opdat iets heel anders tot ons zat komen, want juist datgene komt, wat wij zelf laten komen. leder bouwt zijn eigen wereld. We bouwen van binnen uit en trekken aan, wat buiten ons is. Gedachte is de kracht, waarmee wij bouwen, want gedachte is kracht.

G e I ij k s o o r t i g e krachten bouwen elkaar op en trekken elkaar aan. Naarmate de gedachte vergeestelijkt, wordt ze subtieler en machtiger in haar werkingen. Dit vergeestelijken van de gedachte is in overeenstemming met de wet en staat in ieders macht.

Het was Gautama, de bezielde Boeddha, die zei: "De geest is alles; zoals u denkt, wordt u." En aan hetzelfde dacht Ruskin, toen hij zei: "Maak u nestjes van prettige gedachten." Tot nu toe weet niemand van ons, omdat het ons in onze prille jeugd niet geleerd is, welke elfenpaleizen we bouwen kunnen van mooie gedachten, bestand tegen elke tegenspoed.
Gedachte is de basis van elke vooruitgang en achteruitgang, van elk succes of mislukking, van alles, wat al of niet begerenswaardig is in een mensenleven.

Wanneer in het ene of andere mensenleven een zekere leeftijd is bereikt, dan is de dominerende aard en toestand van dat leven de resultante van wat er in dat leven gewoonlijk gedacht is. Als iemand voldoende geestelijk ontwikkeld is om de Wetenschap van het denken te begrijpen en er gebruik van te maken, als hij ze toe kan passen om wetenschappelijk geest en lichaam, gewoonte en karakter op te bouwen, dan is er met betrekking tot erfelijkheid, omgeving en eigen aanleg weinig, waarover hij geen baas zal zijn.

Of wijzelf of anderen ons sympathiek of antipathiek vinden, daarvan ligt de oorzaak in onszelf: dit is een oude waarheid.
Het is duidelijk, dat de vaste wet der gedachtekracht luidt: Gelijksoortige krachten bouwen elkaar op en trekken elkaar aan.

Zij, die vol hoop, vol vreugde, vol vertrouwen zijn, ervaren, dat hun geloof, hun vertrouwend, gezond optimisme, hun moed voortdurend groter worden; zij trekken ook onophoudelijk diegenen naar zich toe, die zijn als zij en die hebben wat zij hebben en ze vinden in hen vrienden en helpers; evenzeer oefenen ze op deze hun invloed uit.

Naarmate we ons openstellen voor de hogere machten en deze gelegenheid geven zich door ons te openbaren, zullen we, doordat we anderen bezielen, in zekeren zin de redders van onze medemensen worden en dus zijn we allen of kunnen we allen elkaars redders worden.

N i e t s doet meer goed, bewijst het mensdom groter dienst in de gang van het dagelijks leven dan het hoofd en het hart, dat allen in Iiefde omvat, dat echte, hartelijke, gezonde sympathie en moed en vrolijkheid doet ontstaan en om zich heen verspreidt; dat niet zijn kalmte verliest of in de war gebracht wordt door grote of kleine gebeurtenissen, maar dat stil en kalm is, volhardende tot het einde; dat het beste zoekt, het beste vindt en in allen het beste opwekt.

Bovendien is er geen andere zielstoestand, die, zoals deze, wanneer hij echt is, zulke schatten terugbrengt aan zijn bezitter, doordat hij in anderen gedachten en gevoelens opwekt en te voorschijn roept, die tot hun oorsprong terugkeren en een vredige, bezielende en gunstige invloed hebben.

Wanneer het hoogste in de ene mens spreekt tot het hoogste in een ander mens, dan komt zeker, vroeger of later, het antwoord. Op deze wijze ontstaan steeds wijder cirkels van invloed, die goedheid, waarheid, rechtvaardigheid en dus geluk brengen in deze soms zo moeilijke en ingewikkelde, maar over het algemeen toch zo goede, oude wereld.

Hoe hoger leven, hoe meer kracht en opwekking er voortdurend van uitgaat. Hoe lager leven, hoe noodlottiger de invloed, die voortdurend uitgaat naar allen die er mee in aanraking komen. Iedereen straalt voortdurend goed of kwaad uit.

Wanneer we onze ziel openzetten voor de hoogste bezieling, zal ze over ons komen. Wanneer het ons niet lukt dit te doen, zal het ons evenmin lukken ooit de beste resultaten te krijgen, wat we ook ondernemen. AI wat in het stoffelijk leven niet gedaan kan worden, is mogelijk in het geestelijke leven. En zodra iemand zich bewust is, dat hij geest is en dienovereenkomstig leeft, zal hij meer macht kunnen krijgen, dan hij, die zichzelf als een louter stoffelijk wezen beschouwt.

K e n n i s van de Geestelijke Macht, die in en door ons en eveneens in en door alles werkt, een macht, die gerechtigheid schept, leidt tot optimisme. Pessimisme maakt zwak; Optimisme sterk.

N e r g e n s is meer houvast en veiligheid en zekerheid dan bij God. Als we dus meer en meer beseffen, dat het aan ons zelf ligt, om onze ziel steeds wijder te openen voor deze Oneindige Macht, en als we er een beroep op doen om zich in en door ons te openbaren, dan zullen we in ons zelf een steeds toenemend machtsgevoel waarnemen. Geduld, volharding en verder tevredenheid en vrolijkheid, al wordt deze op onze weg door het leven afgewisseld met droefheid, zullen zelfs het nederigste leven maken tot het hoogste, dat geleefd kan worden. Het eind van zo'n leven kan alleen overwinning zijn; ja, het is al overwinning vóór het einde en zelfs nederlagen maken deel uit van de zege.

M o e d en geloof kweken energie en macht; energie en macht, goed aangewend, brengen succes. In de regel behoren zij, die slagen, tot deze moedige en gelovige mensen; zij hebben succes eenvoudig ten gevolge van een natuurwet.

Het kan voor niemand kwaad, reeds in zijn jonge jaren een beetje aan “filosofie” te doen. Deze zal hem, als hij ouder wordt, van veel nut kunnen zijn; ze zal in zijn verder leven en in moeilijke tijden zowel een bron van grote troost als van kracht zijn. Menige man en menige vrouw hebben hun leven met tien of meer jaren verkort door te kniezen, door te tobben over de ene of andere gebeurtenis of gebeurtenissen in het verleden, wat nutteloos en bijzonder dwaas is en waardoor alle initiatief gedood wordt en machten worden geneutraliseerd, die, goed gebruikt, spoedig er toe geleid zouden hebben, dat de gewenste omstandigheden werkelijkheid werden.

Indien onze geestestoestand positief, blijmoedig is, indien we de vrees vaarwel zeggen en vastbesloten beginnen de toestanden, die goed en begerenswaardig zijn, te verwerkelijken, dan zetten we stille, maar subtiele en almachtige krachten aan het werk, die een blijvend goed voor ons zullen verwerven. Op deze wijze zal de vrees langzamerhand haar macht over ons verliezen en we zullen ondervinden, dat we de omstandigheden de baas worden in plaats van, zoals vroeger, er door beheerst te worden.
Vrees en gebrek aan geloof gaan hand aan hand. De eerste is het kind van de tweede. Zeg me, in welke mate iemand zich aan vrees overgeeft en ik zal u zeggen, hoezeer het hem aan geloof ontbreekt.

Vrees is een heel dure gast om te onderhouden, evenals zorg; het is zo kostbaar, dat niemand ze onderhouden kan. We trekken naar ons toe, wat we vrezen, evenals we, door een andere geesteshouding, de invloeden en toestanden, die we wensen, aantrekken. De geest, die door vrees beheerst wordt, opent de deur juist voor datgene, voor juist de verwerkelijking van die toestanden, waarvoor hij vreest.

Angst is, om zo te zeggen, precies het tegenovergestelde van geloof en geloof is misschien de sterkste en meest werkzame kracht van geest en ziel, die we kunnen bezitten en ontwikkelen.
Het zijn de mannen en vrouwen van geloof en dus van moed, die baas zijn over de omstandigheden en wier macht de wereld voelt. Die mensen wie het aan moed ontbreekt en die ten gevolge daarvan verzwakt en verlamd worden door vrees en bange voorgevoelens, worden beheerst door alles wat gebeurt.

Leg de handen niet in de schoot en verwacht dan, dat alles u toegeworpen wordt, maar stel de hogere krachten in werking en pak aan, wat zich maar het eerst voordoet. Doe, wat uw hand vindt om te doen en doe het goed.
Indien dit werk u niet volkomen bevredigt, zeg en geloof en verwacht dan, dat het het middel is, dat u iets beters zal brengen.

JUIST DENKEN
Hij die in zijn hart het goede wil, heeft telkens slechts één stap verder te gaan, omdat hij weet dat de tweede hem duidelijk zal worden, wanneer de eerste gezet is.
We horen veel spreken over omgeving. We moeten beseffen dat omgeving nooit de mens moet maken maar de mens altijd de omgeving moet en kan scheppen.

Zeg niet, dat u het niet helpen kunt.
Als u denkt: 'ik kan niet' is er alle kans, dat u niet kunt. Indien u denkt: 'ik kan wel' en in overeenstemming met deze gedachte handelt, dan is er niet alleen kans dat u kunt, maar als u volkomen in overeenstemming er mee handelt, dan is het absoluut zeker dat u kunt en zult slagen.

Grijp dus de gedachte, dat u kunt; laat deze gedachte alleen maar een zaadje zijn, en als het nodig is, plant dit dan in uw bewustzijn, verzorg het, kweek het op en het zal langzamerhand groeien en van alle kanten kracht verzamelen.

INNERLIJKE KRACHT
Indien we geboren zijn om te heersen, en dat dit zo is, wordt bewezen door het feit, dat sommigen zover gekomen zijn -en wat één heeft gedaan, kunnen vroeger of later allen doen, dan is het niet nodig, dat we ons door de stof laten beheersen. Naarmate we onze eigen, innerlijke krachten leren kennen, zijn we heersers en kunnen wij de wet voorschrijven; indien het ons niet gelukt, ze te leren kennen, zijn we slaven en wordt ons de wet voorgeschreven. Wij bouwen op, wat we in onszelf vinden; we trekken aan, al wat tot ons komt en dat alles geschiedt overeenkomstig de geestelijke wet, want elke natuurlijke wet is een geestelijke wet.

DE ADEM GODS
Om te komen tot een leven, dat bevredigt, is het ten eerste van wezenlijk groot belang uw centrum te vinden in het oneindige; en dan van dit centrum uit te gaan, ervan uit te denken, spreken, werken, liefhebben en leven.
Niets brengt ons innigst zieleleven zo in werking als de Adem Gods. De hele mens herleeft, zijn zintuigen zijn nieuwe zintuigen, zijn gevoelens nieuwe gevoelens; zijn verstand, zijn genegenheid, zijn verbeelding, alle zijn herboren. De verandering is groter dan hij weet; hij staat verwonderd over de krachten in zichzelf, die door de Goddelijke Adem worden gewekt en te voorschijn geroepen. Hij begrijpt, dat de menselijke natuur verheven is; hij is er daarom zeker van, dat de toekomst ongedachte verrassingen in haar schoot bewaart.

EIGENWAARDE
Zodra we ons bewust worden van ons wezenlijk zelf en dus ook van de ontzaglijke machten en krachten in ons,machten en krachten van ziel en geest, zullen erfelijke eigenaardigheden en invloeden, die van nature noodlottig zijn, minder sterk worden en hoe beter we ons zelf kennen, des te vlugger zullen ze verdwijnen.
De invloed van uw werk in welke richting dan ook, zal bepaald worden door hoe hoog u zichzelf schat. Zo lang u alleen het stoffelijke en intellectuele leven leeft, legt u zichzelf beperkingen op, waarin u vastgehouden zult worden, zolang u zo leeft.

Geen ziekte kan ons lichaam aantasten en zich daar vastzetten, tenzij ze in dat lichaam iets vindt, dat van dezelfde aard is; dan wordt het mogelijk. En op dezelfde wijze kan geen kwaad of een niet gewenste omstandigheid van welke aard ook in ons leven komen, tenzij reeds daarin datgene aanwezig is, wat deze aantrekt en hun het komen mogelijk maakt.

In die mate, waarin u in uw gedachten jong blijft, zal uw lichaam jong blijven. En u zult ondervinden, dat uw lichaam op zijn beurt weer uw geest helpt, want het lichaam helpt de geest gelijk de geest het lichaam opbouwt.

DE MIDDENWEG
Arbeid, bepaalde nuttige werkzaamheid en als gevolg daarvan de voldoening, dat men iets bereikt, is nodig voor groei en ontwikkeling: en groei, ontwikkeling, volmaking is ongetwijfeld het doel van het leven.

God moge ons echter verlossen van te ernstige mensen, van diegenen, wiens werk zo belangrijk is, dat zij nooit tijd vinden voor iets anders; wiens ernst leidt tot overdrijving of hiertoe, dat ze de verantwoordelijkheid voor vele belangrijke of minder belangrijke zaken van God overnemen; die geen tijd hebben om het gevoel voor humor te waarderen en te ontwikkelen en niet eens af en toe vrolijk kunnen zijn; die niets willen weten van die onschuldige genoegens en vreugden van onze vrije uren, die een goed, verstandig, geregeld en bovenal nuttig leven neemt als zijn rechtmatig deel.

Een wet, die als het ware tot in de fijnste vezelen van het menselijk leven geschreven staat is deze, dat buitensporigheid, het misbruik maken van wat op zichzelf goed is, noodlottig zal eindigen, zodat genoegens en genietingen nu en dan herzien moeten worden en we aan lichaam en geest, die er misschien door geleden hebben, gelegenheid moeten geven zich te herstellen; is dit laatste het geval, dan zullen we ons voor onbepaalde tijd alle genot moeten ontzeggen. Waarlijk wijs is hij, die deze wet erkent.
Laten we kijken, waarheen we willen, in of buiten of rondom ons, we zullen zien, dat op de middenweg armoede noch buitensporige rijkdom, een goed, verstandig gebruik van alles zonder losbandigheid, het inslaan van zijwegen langs de hoofdweg onschuldige en gezonde door God gegeven en door God bedoelde genoegens en vreugden gevonden kunnen worden; maar we moeten nooit zó ver afdwalen, dat we de weg zelf uit het oog verliezen.

Elke morgen Is een nieuw begin. We zijn als het ware juist aan het begin van het leven. We hebben het geheel en al in onze eigen handen. En wanneer de morgen met het nieuwe beginnen komt, dan moet gisteren gisteren blijven, waarmee we niets te maken hebben.

DE SLEUTEL TOT HET LEVEN
Het is voldoende te weten, dat de wijze, waarop we ons gisteren geleefd hebben, ons heden heeft bepaald. En, nog eens, wanneer de morgen met zijn nieuw beginnen komt, dan moet morgen morgen blijven, waarmee we niets te maken hebben.
Het is voldoende te weten, dat de wijze, waarop we ons heden geleefd hebben, ons morgen bepaalt.

N i e t s beloont ons zo rijkelijk als een uurtje van stilte op eIke dag van ons leven. We hebben dit nodig om onze geest, dus ons leven, weer uit de war te halen.

In zekere zin is liefde alles. Zij is de sleutel tot het leven en haar invloeden drijven de wereld. Leef slechts in de gedachte van liefde jegens allen en u zult liefde van allen tot u trekken. Leef in de gedachte van boosheid en haat en boosheid en haat zullen tot u komen.

SUGGESTIE
Hoogstaande, denkende mensen zoeken altijd naar het betere in anderen en zullen in hun gesprekken het daarover hebben. Hoe hoogstaander, waardiger, nadenkender een mens is, des te meer zoekt hij voortdurend naar het beste, dat er in ieders leven is. Dit is een regel met slechts weinig of geen uitzonderingen.

We moeten altijd het beste zoeken en altijd verwachten, dat we het vinden zullen.

I n d i e n iemand steeds aan zijn armoede denkt, zal hij arm zijn en is er kans, dat hij arm zal blijven. Indien hij aan voorspoed denkt, hoe zijn omstandigheden ook mogen zijn, zet hij krachten aan het werk, die hem vroeger of later in gunstige omstandigheden zullen brengen.

DE MACHT DER GEDACHTE
Klaag nooit, zelfs geen ogenblik, maar besteedt de tijd, die anders gebruikt zou worden om te klagen, nuttig door vooruit te zien en de toestanden, die u wenst, tot werkelijkheid te maken. Zie uzelf steeds in gunstige omstandigheden.
Zeg tegen uzelf, dat het niet lang duren zal, of u zult in gunstige omstandigheden verkeren. Zeg dit kalm en rustig, maar krachtig en vertrouwend. Geloof het, geloof het volkomen. Verwacht het, versterk het voortdurend door verwachting. Zo maakt u uzelf tot een magneet, die datgene aantrekt, wat u verlangt.
Gedachte is kracht, dat is: gedachten hebben vorm en kwaliteiten en substantie en macht; zij zijn de stille, onzichtbare, maar subtiele werkingen; elke dag en elk uur scheppen en bepalen ze met bijna volmaakte nauwkeurigheid onze levensomstandigheden.

HET INNERLIJK LEVEN
Zoals het innerlijke is, zo is altijd en noodzakelijk het uiterlijke. Het leven van onze gedachtewereld vormt zonder ophouden onze uiterlijke, stoffelijke wereld en bepaalt deze dus.

Dat we in ons de kracht of de macht hebben, die ons maakt tot wat we zijn, en dat we het in onze eigen hand hebben, om te beslissen, hoe die kracht, die macht gebruikt zal worden, is, wanneer men zich eerst niet hiervan bewust is geweest, een openbaring, die voor elk leven van ontzaglijk veel belang is.

AIIe leven is van binnen naar buiten.
Dit kan niet genoeg herhaald worden. De levensbronnen liggen binnen in ons. Omdat dit zo is, zou het goed voor ons zijn, indien we wat meer tijd gaven aan het innerlijk leven, dan we nu gewoonlijk doen.

Het koninkrijk Gods zult u alleen vinden binnen in u, en u zult het voorgoed gevonden hebben, wanneer u tot het welbewuste, levende besef komt van het feit, dat we in ons wezenlijk zelf één zijn met het Goddelijk leven en dan onze ziel voortdurend openstellen, zodat dit Goddelijke leven tot ons kan spreken en zich door ons kan openbaren. Op geen enkele andere manier zult u het vinden.

MOED EN TEVREDENHEID
G e d a c h t e n over kracht maken ons innerlijk sterk en trekken tevens kracht van buiten naar ons toe. Moed kweekt kracht, vrees kweekt zwakheid. Dus moed brengt succes en vrees mislukking.
ZoIang we in het leven zijn, is het enige, wat van belang is, dat we onze rol dapper en goed spelen, dat we belang moeten blijven stellen in al de wisselende levenstoestanden, terwijl het eveneens goed is, ons altijd aan te passen aan veranderde omstandigheden.

VOLMAAKTE HARMONIE
Door de winden des hemels, die voortdurend waaien over het meer en het water steeds in beweging houden, en door de geregelde stromingen in de rivier blijft het water in meer en rivier zoet en helder; zonder wind en stroom zou het stil staan en troebel worden.

Wanneer het lot ons voert op de gewone, lagere levenswegen, dan zal zo'n gewoon, eenvoudig leven met koninklijk succes worden bekroond, indien wij trouw ons dagelijks werk en onze dagelijkse plichten verrichten, dit doen met een blijde geest en blij hart, gelukkig in het heden en vol vertrouwen, dat uit alles iets goeds voort zal komen en in de toekomst van het hoogste belang zal zijn.

Alle onenigheid, alle onzekerheid, alle kwalen, alle bange voorgevoelens, al het kwaad en al het leed, alle moeilijkheden van het leven komen tot ons, omdat we niet in harmonie zijn met de goddelijke orde der dingen. En zolang wij op deze manier leven, zullen ze tot ons blijven komen. Tegen de stroom op roeien is moeilijk en gevaarlijk. Met de stroom meedrijven en dus voordeel trekken van een grote natuurkracht, is veilig en gemakkelijk.

Men komt in de stroom der goddelijke dingen, indien men zich levendig bewust wordt van zijn éénheid met het Oneindige Leven en de Oneindige Macht. Komen we in harmonie met het Oneindige, dan komen we achtereenvolgens in harmonie met allen om ons heen, in harmonie met het leven der hemelen, in harmonie met het ganse heelal. En bovendien brengt het ons in harmonie met onszelf, zodat lichaam, ziel en geest volmaakt harmonisch worden en wanneer dat het geval is, wordt het leven vol en rijk.

INTUÏTIE
Naarmate we ons eigen wezenlijk zelf leren kennen, en de eenheid van ons leven met het Oneindige Leven beseffen, naarmate we onze ziel voor die goddelijke stroom openen, in die mate spreekt deze stem der intuïtie, deze stem van de ziel, deze stem van God, duidelijk tot ons; hoe beter we deze stem kennen, ernaar luisteren en er aan gehoorzamen, hoe duidelijker ze steeds spreken zal, totdat langzamerhand de tijd komt, dat haar leiding onfeilbaar, absoluut onfeilbaar, is.

Als er een ogenblik komt, dat we niet weten, welke stroom we moeten volgen, welke weg we moeten inslaan, dan ligt de oorzaak bij onszelf. Als de oorzaak bij onszelf ligt, dan ligt het ook aan onszelf, deze onnatuurlijke toestand te verbeteren. We hoeven nooit in zo'n toestand te geraken, indien we onze ogen open blijven houden voor het licht en de krachten in ons.

DE KRACHT VAN BINNEN
Hoe spoediger we in onszelf de oorzaak zoeken van al wat ons overkomt, des te beter zal het zijn, want zoveel te sneller zullen we beginnen ons innerlijk zo te vormen, dat alleen het goede tot ons zal komen.

De mannen en vrouwen, die open ogen hebben voor de ware krachten in zich, schijnen zo weinig te doen en doen in werkelijkheid zo veel.

I e d e r e e n heeft zijn leven in eigen hand en hij kan het precies zo maken, als hij zelf wil met betrekking tot karakter, succes, macht, goddelijk zelfbesef en dus invloed.

Alles, waarnaar iemand innig verlangt, is het zijne, of kan het zijne worden, wanneer het hem waarlijk ernst is.

GOD SCHENKT ALLES
Velen verlangen zeer naar het een of ander, maar verwachten eigenlijk iets anders. Zij hebben groter vertrouwen in de macht van het kwade, dan in die van het goede en blijven daardoor ziek.

Evenals elke waarheid nu bestaat en eenvoudig wacht, tot we haar opmerken, zo bestaat alles, wat we op het ogenblik nodig hebben, nu en wacht eenvoudig op de macht in ons, die er bezit van nemen zal. God houdt alles in Zijn hand.
Steeds is Zijn woord: 'Mijn kind, erken mij op al uw wegen en naarmate u dit doet en er naar leeft, zal al het mijne het uwe zijn.'

WEZENLIJKE VREUGDE
God zegent niemand meer dan een ander, want God heeft geen favorieten. God heeft iedereen al in dezelfde overvloedige mate gezegend. Maar een mens wordt zich pas bewust van die zegen, omdat hij God kent en in overeenstemming met de hogere wetten leeft.

We leven niet voor de tijdelijke genoegens, maar om de hoogste ontwikkeling te bereiken, om het edelste karakter te krijgen en zo de Goddelijke Geest die in ons is te manifesteren, en om de grootst mogelijke diensten te bewijzen aan de hele mensheid.
Daarin zullen we het grootste genoegen vinden, want daarin ligt de enige werkelijke vreugde. Hij, die deze vinden wil langs andere, kortere weg, zal onvermijdelijk inzien, dat hij in het laatste geval niet zo gelukkig is als in het eerste; en wanneer hij op die anderen weg voortgaat, zal hij merken, dat hij nooit wezenlijke en duurzame vreugde vinden zal.

Wees trouw aan het beste in uw eigen ziel en laat u niet de wet voorschrijven door gewoonten, gebruiken of willekeurige, door mensen ingestelde regels, die niet gegrond zijn op een goddelijk principe.

I e d e r van ons heeft zijn eigen problemen uit te werken. leder moet die eigen problemen uitwerken. leder moet het inzicht versterken, dat hem de oorzaken kan doen zien van de ongunstige omstandigheden in zijn leven; ieder moet de kracht vermeerderen, die hem in staat stelt deze omstandigheden onder de ogen te zien en krachten aan het werk te zetten, die een andere reeks van omstandigheden zullen doen ontstaan.
We kunnen elkaar helpen door middel van suggestie en door elkaar zekere hogere krachten en wetten te leren kennen, krachten en wetten, die datgene, wat we tot stand willen brengen, zullen vergemakkelijken. Ieder voor zich moet het echter zelf doen.

VREDE EN GELUK
A l I e dingen, die op zichzelf goed zijn, bestaan om ze te gebruiken en ervan te genieten; maar ze moeten alle goed gebruikt worden, opdat ze rijke en duurzame vreugde mogen schenken. Indien we geloof hebben, indien we geduld en volharding bezitten, is er geen toestand, geen ervaring, die, als ze goed onder de ogen worden gezien en er op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt, ons geen schatten van zegen zal brengen.

We vinden geen vrede in de wereld buiten ons; hij ligt in onze eigen ziel. Of we hem gaan zoeken langs allerlei verschillende wegen, of we hem zoeken door middel van lichamelijke begeerten en hartstochten, of we hem zoeken in al, wat buiten ons ligt, nu hier, dan daar, we zullen hem nooit kunnen grijpen, omdat we zoeken, waar hij niet is. Naargelang we echter de lichamelijke begeerten en hartstochten in overeenstemming weten te brengen met de begeerten van onze ziel, zullen de hogere vormen van geluk en vrede in ons leven komen; maar slagen we daar niet in, dan zal ziekte en lijden en onvoldaanheid tot ons komen.
Zie de omstandigheden goed onder de ogen en vind de wet, waardoor ze ontstaan zijn. En, wanneer we de wet ontdekt hebben, dan moeten we er niet tegen in opstand komen, ons er niet tegen verzetten, maar ons eraan onderwerpen door er in harmonie mee samen te werken. Indien we er harmonisch mee samenwerken, zal ze werken voor ons hoogste heil en ons brengen, waar we wezen willen. Wanneer we tegenwerken, ons verzetten, wanneer het ons niet lukt er in harmonie mee samen te werken, zal ze ons uiteindelijk te gronde richten.
De wet is onveranderlijk in haar werkingen. Onderwerp u en ze legt alles op uw weg; verzet u, en ze brengt lijden, pijn, verlies en troosteloosheid.

Aan de geest zijn geen grenzen gesteld en geestelijke gemeenschap, of tussen twee levenden of tussen een levende en een afgestorvene, is binnen ieders bereik. Naarmate we ons beter bewust worden van ons hoger, geestelijk leven, kunnen we die hogere, geestelijke communicatie ervaren.

GODSDIENST
Altijd komt datgene tot ons, waarvoor we onze ziel geopend hebben.
Naarmate we vervuld worden van deze Geest van Vrede door onze ziel er voor te openen, doordringt hij ons en dragen we hem mee, waar we ook gaan.
Naargelang we onze ziel dus openen, worden we magneten, die uit alles vrede tot zich trekken en naargelang we vrede aantrekken en in onszelf belichamen, zullen we hem aan anderen kunnen geven.

De ware godsdienst is het dagelijks leven -het dagelijks leven, dat zich bewust is, dat we God binnen in ons hebben.
Die godsdienst is niet gebonden aan tijd of plaats, aan bijzondere gelegenheden of ceremoniën.
Het bewustzijn, dat God leeft in de ziel der mensen, is de kern van het Christendom en is eveneens de kern van elke godsdienst.

Het grote, geestelijke ontwaken, waarvan we tegenwoordig het begin opmerken in alle delen van de aarde, is het bewijs, dat de Goddelijke Adem in de hoofden en harten der mensen werkt, zoals nooit eerder. Mannen en vrouwen vinden in letterlijke zin God.

HET HOOGSTE
Het hoogste, dat ooit bekend is geworden, -inderdaad het hoogste, dat ooit gekend kan worden -is, dat ons ware, wezenlijke zelf één is met het Oneindige Leven en de Oneindige Macht, en dat, indien we dit grote feit levendig en welbewust komen te beseffen en voortdurend dit besef levendig houden, wij de eigenschappen en machten van het Goddelijke Leven gelegenheid geven om zich aan ons te openbaren en zich in ons te verwerkelijken; dit gebeurt precies in verhouding tot het meer of minder krachtige van dit besef in ons.

Als we dus het hoogste willen bereiken, moeten we ons zo vroeg mogelijk en op de juiste wijze in verbinding stellen met de Bron van Leven en naargelang we onze juiste verhouding tot deze weten te handhaven, zal het leven zijn natuurlijke, geregelde gang gaan en zich steeds meer ontwikkelen en verheffen.

HET INNERLIJKE LICHT
Alleen doordat de mens niet zijn innerlijk, geestelijk leven leidt en dus van God is afgedwaald, of doordat hij dat werkelijke leven nog niet gevonden heeft, zijn zonde en dwaling, pijn en ziekte, vrees en bange voorgevoelens in staat hem te beïnvloeden, even natuurlijk en noodzakelijk als alles, wat in zijn leven komt als gevolg van de ene of andere oorzaak; ze hebben alleen hierdoor macht, dat hij zijn ogen sluit voor het innerlijke licht, zijn oren voor de innerlijke stem, dat hij, ofschoon hij ogen heeft om te zien en oren om te horen, ziet noch hoort.

DE GOEDE RICHTING
Wanneer u zich bewust wordt dat u één bent met het Oneindige Leven en de Oneindige Macht, en u uw ziel opent; opdat ze door u kunnen werken, dan zult u ondervinden, dat u een geheel nieuwe levensfase bent binnengetreden en dat een steeds groeiende macht uw deel zal zijn. Dan zal het waar zijn, dat u kracht zult hebben voor tien, omdat uw hart zuiver is.

Het staat aan elk mens om te beslissen, of hij een meester over de omstandigheden of een speelbal van ze zal worden. Dit hangt af van de richting, waarin hij kijkt en van de volharding, waarmee hij de pas begonnen weg volgt. De hoofdzaak is dat we in de goede richting kijken.

Indien we dus wilskracht en volharding en een ruime mate van opgewektheid bezitten -en behouden- die ons met een altijd vrolijk hart onze weg zullen doen vervolgen, dan is er maar één uitkomst mogelijk.

Kijken in de goede richting en dan eenvoudig maar voortgaan, zonder er op te letten, dat we soms -of dikwijls -bij de weg neervallen en zonder ons daardoor te laten ontmoedigen, dat is het geheim van elk menselijk slagen.

G e I u k k i g en sterk en altijd volhardende tot het einde is hij, die zich gegrepen voelt door de Onzichtbare Hand. Voortgaand op Gods wegen, heeft hij alles wat hij nodig heeft, om het hoogste te bereiken.

G e I u k is de natuurlijke en normale toestand: het gaat samen met rechtschapenheid. Het grondwoord van rechtschapenheid is recht en het woord betekent dus in rechte, dus goede harmonie leven met de wetten van het heelal en met de wetten van ons eigen zijn. Als we zelfs maar een beetje ernaar streven deze wetten te kennen en te gehoorzamen, zal in het algemeen geluk ons deel zijn.

Hoe beter we het leven begrijpen, hoe beter we beseffen, dat geluk plicht is.
Geen enkele man of vrouw, die helder denkt en scherp ziet, kan een apostel der wanhoop zijn. Iedereen, ongeacht leeftijd of levensomstandigheden, zal verstandig doen, te beseffen, dat de luister van de zonsopgang of de kleurenpracht van de zonsondergang nu precies even schitterend en even schoon voor hem zijn, als ze ooit zijn geweest.

Het moest niet alleen ieders vreugde, maar ook ieders plicht zijn, zich te ontwikkelen en in zijn hele wezen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn.

NADENKEN
Het is vooral voor de middelbare leeftijd de plicht om de goede gedachtekiemen te zaaien, die de latere levensperiode zo fijn en aantrekkelijk mogelijk zullen maken.

Bij waarachtige groei en ontwikkeling is er nooit sprake van verlies, want, wat we winnen is altijd -ook zelfs wat het werkelijk genieten ervan betreft -van veel groter waarde dan dat, waarvan we afstand doen. We winnen veel meer dan we kwijtraken. Wat je kwijt kunt raken, was om te beginnen toch al niet van jou.

N a d e n k e n, gevolgd door handelen en door de poging iets tot stand te brengen, geeft evenwicht aan het leven, dat anders eenzijdig zou zijn en eenzijdige resultaten zou hebben, wat altijd tijdverlies betekent in de een of andere vorm.

LICHT OP HET PAD
We kunnen allen jegens elkaar vol liefde zijn. Het feit, dat ieder van ons zijn fouten heeft, en dus ook het feit, dat ieder van ons gestruikeld en gevallen is -soms languit -geeft ons een heel stevige grond voor die bewonderenswaardige en koninklijke eigenschap: naastenliefde.

Het leven is niet zo ingewikkeld, als we maar niet voortgaan met het zo te maken.

Wees eerlijk, onbevreesd, rechtvaardig, vrolijk, vriendelijk. Dan zult u in het grote, maar tot nu toe niet volkomen begrepen levensspel een schitterende rol spelen en voor niets vrezen, niet voor het leven en niet voor de dood; want dood is leven.
Of beter gezegd, het is de overgang tot leven in een andere vorm; het afleggen van het oude kleed en het aantrekken van het nieuwe: een gaan niet van licht naar duister, maar van licht naar licht, al naar we hier geleefd hebben; het aanvaarden van een leven van andere vorm dan dat, waarvan we hier afstand doen; de dood is deel van het leven; we moeten hem niet mijden en vrezen, maar verwelkomen met een blijde, ongedwongen glimlach, wanneer hij komt op de aangewezen tijd en op de natuurlijke, vriendelijke wijze, die hem eigen is.

De volgende producten zijn hier te koop:
 • Een ebook van James Allen - Van armoede naar macht.
 • Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus als ebook en pocketboek.
 • H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid als ebook en tastbaar boek.
 • Het ebook "De uitweg" door Joseph Benner .
 • Het ebook van Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld.
 • Het ebook van Annie Rix Militz - Rijkdom en eer.
 • Een luisterboek met meditaties uit de Meesters van het Verre Oosten op muziek.
 • Een cd met de gesproken tekst en het boekje van James Allen "Zoals een mens denkt".
 • Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken als ebook en tastbaar boek.
 • Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • Een audio CD "de Transformator voor Overvloed en Meesterschap".
 • Aanbieding: De audio CD "de Transfornator voor Overvloed en Meesterschap" samen met de audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen".
 • De audio CD "Heel je verleden" met een boekje met de tekst.
 • Software met Subliminal" Power.
 • Het ebook "De paarse maan" van Deirdre Dorsett, een prachtig plaatjesboek met inspirerende tekst.


 • Elke koper van een ebook ontvangt als bonus een link naar de online MP3 audio meditaties van de CD "Korte meditaties" om te downloaden.
  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.

  Om te zorgen dat je weet dat het voor jou is, kun je van elke CD een stukje beluisteren.
  De koop van ebooks bij absolute1.net is altijd gegarandeerd. Gedurende 30 dagen na aankoop van ebooks van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Hierna kun je wat lezen over onze producten. De meeste kopers kopen in de loop der tijd alle producten. Dat zegt genoeg, denk ik.


  Op mijn andere website www.trans4mator.nl is er voor jou een gratis audio oefening voor de transformatie van je lichaam.
  Of beluister het hier (7 min23):  Onze producten worden geleverd nadat de betaling vooraf is overgemaakt op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Mensen in het buitenland kunnen de iban en bic nummers ontvangen voor kosteloze betaling. Mail de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in, dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Het is ook mogelijk via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar de webpagina over trainingen op www.trans4mator.nl . Daar vind je verder op het inschrijfformulier informatie over data en prijzen.
  De mensen die van de film en het boek "The Secret" genoten vinden op www.trans4mator.nl veel meer informatie hierover en audio en video.

  Je kunt hier gratis een ebook van James Allen "Zoals een mens denkt" downloaden.
  james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
  James Allen - Van armoede naar macht


  Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
  lees meer ...

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen -
  'Van armoede naar macht'.

  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Wanneer je lid bent van Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  annie rix militz rijkdom en eer


  Annie Rix Militz -
  Rijkdom en eer
  .
  Een boek waarin de wetten van overvloed, moeiteloze verwerkelijking van de macht van je geest en het manifesteren van voorspoed worden uitgelegd. Veel geweldige affirmaties om overvloed, voorspoed en rijkdom te manifesteren. Alle effectieve affirmaties van Louise Hay, dr. Joseph Murphy en anderen zijn gebaseerd op dit baanbrekende werk van Annie Rix Militz. Ze heeft meer invloed gehad op de literatuur over de kunst van het manifesteren dan wie ook. Koop dit boek nadat je meer gelezen hebt over de krachtige manieren die Annie Rix Militz aanreikt om je wereld vorm te geven

  Koop dit ebook voor 8 euro via Paypal of bestel het per email Bestellingen Vermeld welke ebooks je wilt ontvangen. Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop dit ebook of dat van H. Emilie Cady of Margareth Lee en ontvang de volgende e-books (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld. De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Je kunt betalen door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Zodra de betaling ontvangen is, krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in.
  Of koop dit ebook snel en gemakkelijk voor 8.00 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  H. Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid.
  kaft van Harriet Emilie Cady's Verzameld werk

  Het ontroerende relaas van de vastberaden strijd van de schrijfster om zich alleen door de goddelijke macht in haar leven te laten leiden en de greep van negatieve gedachten en overtuigingen te overwinnen, de innerlijke vijand in ons allen. De onweerstaanbare kracht van liefde wordt door haar op sublieme wijze aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven getoond.
  Lees hier meer over dit boek
  Je kunt het als ebook voor 5,95 euro krijgen.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18.90 euro.
  email Bestellingenhier om te bestellen en vermeldt de producten die je wilt ontvangen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk de volgende ebooks (elk ter waarde van 4.75 euro) gratis.
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!


 • Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!
  Koop het ebook snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Ook te bestellen als tastbaar boek samen met "Lessen in Waarheid" in 1 band voor 18,90 euro.
  Koop dit boek snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Als je in Europa, maar buiten Nederland woont, koop dit boek snel en veilig voor 20.90 euro via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  joseph benner de uitweg
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je tijdelijk het volgende ebook ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • Joseph Benner - De uitweg voor 4.75 euro.
  Joseph Benner is de anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of bestel het ebook per email Bestellingen Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Hartelijk dank voor je besluit onze producten te kopen!
  henry drummond
  AKTIE: Tijdelijk twee ebooks voor de prijs van één! Bij aankoop van dit ebook ontvang je het volgende ebook gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • "Het grootste goed ter wereld" van Henry Drummond over de onweerstaanbare macht van liefde! voor 4.75 euro.
  Koop dit ebook snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Of email Bestellingen ons en geef op welke producten je wilt ontvangen. Je ontvangt dan instructies voor betaling. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Nieuw! Het electronisch prentenboek van Deirdre Dorsett "De paarse maan"! (Vertaald uit het Engels: The Purple Moon)
  Een hartverwarmend verhaaltje voor het slapen gaan, dat zowel het hart van kinderen als van volwassenen zal raken. Je kinderen zullen beslist vredig slapen. Het is echt een boek voor Nieuwe Tijds kinderen, in de trant van 'Ver weg is toch dichtbij ' (van Richard Bach), vol prachtige plaatjes van een buitengewoon getalenteerde schrijfster en illustratrice.

  Ik geef je voor maar 3,95 euro ook een heerlijk prenten-ebook over de wortelkindertjes cadeau om jonge kinderen voor te lezen!
  Bestel per email Bestellingen Plaats alsjeblieft de naam van het boek dat je wenst in de regel van onderwerp of in de tekst van het bericht. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
  Copyright © Deirdre Dorsett 2002
  Wie is Deirdre Dorsett? Een naam om te onthouden. Lees meer ...
  Je kunt dit ebook per email bestellen, maar ook snel en veilig via Paypal kopen door de knop aan te klikken
  Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met oefeningen en geleide meditaties voor 30 euro inclusief portokosten in Nederland. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

  Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting." Beluister hier een stukje:

  Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, een lichtmeditatie en acceptatie beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden gemaskeerd door gekabbel van een beekje en de ruisende wind om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.

  Misschien koop je de CD liever snel en gemakkelijk via Paypal door op de knop te klikken.

  Woon je in Europa maar buiten Nederland, dan betaal je 2 euro extra voor de portokosten, dus 32 euro:

  Een audio CD "Met de Transformator terug naar de toekomst van je dromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken kost 20 euro (voor België is dat 22 euro). Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus. De CD "De Transformator voor de toekomst van je dromen" bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart. Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Luister hier naar stap 1 van de geleide visualisatie.  Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier.
  Of koop de CD snel en gemakkelijk via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Voor de rest van Europa is de prijs 22 euro. Klik hier:

  Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken. Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! De prijs is 35 euro en je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden en die voor de avond speciale theta en delta inducties. Deze CD bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieën. Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij: "ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'."

  Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" voor 47 euro. Zo combineer je aktief visualiseren met de hypnotische herprogrammering van je onderbewustzijn. Beide methoden hebben enorme voordelen. Je kunt ze alleen niet allebei tegelijk doen. Zo train je jezelf om je af te stemmen op waardevolle overtuigingen en hogere vibraties die het leven van je dromen aantrekken.
  Download een klein stukje van deze transformatie-CD. (2 min.44) of beluister het hier. Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon.


  Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email Voor mensen in België komt er 2 euro bij aan portokosten. Elke koper ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.

  Koop de CD-set voor Overvloed en Meesterschap! ook snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Aanbieding: Bestel de TRANSFORMATOR CD-set nu samen met de cd "TOEKOMSTDROMEN" voor 47 euro snel en gemakkelijk via Paypal door op de witte knop te klikken.

  Voor de rest van Europa is de prijs van de Transformator CD's geen 35, maar 37 euro. Klik hier:

  Woon je buiten Nederland, dan kosten de Transformator CD's samen met "Toekomstdromen" 49 euro.

  Nu te koop bij Absolute 1 "Zoals een mens denkt" van James Allen als audio CD met boekje voor 13,00 euro inclusief porto.

  Het boekje van James Allen blijft een gigantisch succes!

  Een tijdloze klassieke bestseller!

  Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
  In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet. Je kunt het hier gratis downloaden als ebook.
  Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met luisterboek en tekst op papier voor 13 euro (15 Euro voor mensen in België). Ik geef je daarbij de bonus audio CD "Korte Meditaties".
  Je kunt een stukje van de audio "Zoals een mens denkt" downloaden m.b.v. de rechtermuisknop.
  Of dit deel (1 min16) alvast hier beluisteren.  Bestel deze cd met boekje nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier .
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


  Klik op de witte knop als je liever betaalt via Paypal (13 euro):
  Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. De prijs is dan 15 euro.

  Wie kent “De Meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden.


  Koop de cd pas nadat je dit stukje met affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!
  Bestel deze cd nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is.
  Samen met een boek met de affirmaties kost het 28.80 euro plus 2.20 euro verzendkosten in Nederland, dus totaal 31 euro. Je ontvangt daarbij de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  Je kunt ook via Paypal betalen. Klik op de witte knop:

  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Dan is de prijs 33 euro (2 euro meer voor de portokosten).

  Je kunt jezelf met behulp van Subliminal Power Software via de computer op gemakkelijke wijze opnieuw programmeren en verkeerde ideeën uit je onderbewuste wissen. Je kunt het ook gebruiken om ongewenste beïnvloeding van je kinderen tegen te gaan. Lees meer op www.absolute1.net over deze software.
  Je kunt deze Engelstalige software bestellen en daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen.

  Een gemakkelijke en krachtige manier
  om het leven van je dromen te manifesteren!

  SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN - Wil je de krachtigste subliminale CD's ter wereld? Maak dan heel gemakkelijk met Subliminal-Studio je eigen subliminale CD's op je PC in seconden. Een nieuwe manier om alle geheimen hiervan te leren. Bestel de software HIER!

  Wanneer je de Engelstalige bestelt kun je daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen. Deze hebben betrekking op diverse levensgebieden, zoals:
  Verbazingwekkende vaardigheden in het spreken in het openbaar
  Het fysieke zelf accepteren
  Besluitvaardigheid
  Creatief denken
  Een verbazingwekkend geheugen
  Fantastisch zakelijk succes
  Motivatie
  Omgaan met kritiek
  Leren om van jezelf te houden
  Leren om van jezelf te houden
  Gewichtsbeheersing
  Overvloed
  Stoppen met roken
  Het verleden loslaten
  Je zelfwaardering enorm vergroten
  Verminderen van stress
  Er is een unieke audio CD bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.
  1 - De lichaamsmeditatie die je op mijn www.trans4mator site kunt downloaden.
  2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

  3. De meditatie voor eliminatie van negatieve banden, die gratis verkrijgbaar is bij ons voor leden van de ebookclub en van de nieuwsbrief "De Transformator voor energetische vrijheid".
  4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieën die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
  5 - een lezing over "de Transformator voor Succes en Meesterschap". Deze kun je op www.trans4mator.nl tegelijk lezen en beluisteren. Het is de tekst van de webpagina over succes, geluk en overvloed.
  Of beluister het hier (44 minuten):

  Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro inclusief portokosten per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je besluit dat dit voor jou is.
  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.

  Als je liever met Paypal betaalt, klik de witte knop aan.

  Als je buiten Nederland, maar wel in Europa woont, komt er twee euro bij voor portokosten. De prijs is dan 7 euro.

  Deze audio meditaties zijn nu ook te koop als MP3 bestanden om snel te downloaden voor 3.50 euro. Je ontvangt dan als extra bonus de meditatie "Goddelijk Bewustzijn". Je kunt hiervoor ook via Paypal betalen:
  Abonneer je hier per email op onze gratis nieuwsbrief
  Onderwerpen zijn o.a.:
  - Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniëren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.

  - een combinatie van de NLP switch techniek met de Transformator en AH (de Acupressuur Houding) om fobieën te behandelen en buitengewoon krachtig te visualiseren met ongekende resultaten. NLP is de techniek (Neuro Linguïstisch Programmeren) die door Bandler en Grinder is ontwikkeld en o.a. door Anthony Robbins wordt toegepast.

  - succestechnieken (!) waaronder oefeningen om doelen te stellen – jezelf opnieuw te conditioneren – overtuigingen op te sporen – visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.

  - Een leuk instrument waarmee je je eigen energieniveau kunt meten.

  - Marketing tips voor trainers/coaches en startende ondernemers.

  - De heilzame kruisloop oefening met video demonstratie.

  - Nieuwe leden ontvangen een audio oefening voor eliminatie van ongewenste invloeden en zuivering van het cellulaire geheugen en het onderbewustzijn, gebaseerd op het boek van dr. Larry Nimms, "Be Set Free Fast".

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES & MARGARETH LEE


  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed! Wallace Wattles zegt dat zijn boek bedoeld is 'voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen over dit boek voordat je het koopt.

  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 16.90 euro of
  MP3 audio CD met het gesproken boek voor 11,95 euro of
  ebook voor 9.95 euro of
  online luisterboek voor 8 euro.
  Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:
  Nu kun je het MP3 audio boek op CD samen met het boek "Rijkdom door scheppend denken" kopen voor 24.90 euro in plaats van 28.85 euro. Een feestelijke korting!
  Of koop nu het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro.

  Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.

  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt met dit boek en het luisterboek van Wallace Wattles en Margareth Lee.

  Het laatste hoofdstuk is een samenvatting van de principes. Je kunt het hier beluisteren:

  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "online audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles CD" of "Wattles boek en CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het gekochte kunt downloaden.

  Of koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:
  Koop het tastbare boek voor 16.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Kopers in Europa, maar buiten Nederland betalen 2 euro extra voor de portokosten van de tastbare producten. Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan voor 18.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek voor 24.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Koop met een klik op de knop de MP3 CD met luisterboek voor 11.95 euro via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD met luisterboek voor 13.95 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek voor 26.90 euro snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken.


  Ik ben heel blij te kunnen berichten dat mijn boek `Het Licht in het Onze Vader: de oneindige cursus` niet langer alleen in het Engels te koop is bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS. Het is nu ook in het Nederlands gedrukt en te koop voor 17.95 euro (ISBN 90-77225-03-X). Je kunt het in het Engels ook bestellen via de website van Lulu, de uitgever www.lulu.com of bestel het in het Nederlands per email . Je krijgt dan het rekeningnummer om te betalen. Je kunt hier ook via Paypal betalen.

  Ik ben iedereen dankbaar die dit boek heeft gekocht. Velen kochten meerdere exemplaren ineens en hebben me daarmee heel blij gemaakt. Zulke waardering is heerlijk. Heel hartelijk dank!

  Wat de lezers zeggen:

  Een lezer schreef:
  Hoewel het echt niet mogelijk is om het boek in één keer te lezen, is mijn leven ingrijpend veranderd sinds ik het las. Mijn relaties zijn verbeterd, mijn financiële situatie is totaal veranderd en het allerbeste is dat ik voor het eerst in mijn leven echte vrede ervaar.

  Een Nederlandse belde me op om me te vertellen:
  Het is net alsof ik verslaafd ben aan dit boek. Ik neem het overal mee naartoe. Ik lees niets anders meer. Het is een feest van herkenning. Toch vind ik er ook nieuwe informatie in van onschatbare waarde. Ik ben een studente van de Cursus in wonderen en dit boek heeft me veel meer inzicht in de Cursus gegeven. Het werkt echt!

  Een andere lezeres:
  Je bent zo geïnspireerd en bewust. Dit boek bevat de zuivere Waarheid. Hierdoor begrijp ik de principes die Jezus onderwees en bespreekt in Zijn Cursus. Het heeft mij geholpen om dingen anders te zien en ik begrijp de Cursus in wonderen nu veel beter. Het heeft me werkelijk geholpen om mijn conditionering los te laten. Voor mij is dat een doorlopend proces. Door dit boek te lezen werd ik me ervan bewust dat de Christus in mij is en dat er altijd liefde en licht om me heen is.

  Een heerlijke associatie schreef me over dit boek:
  Geliefde van Al Wat Is,
  Bedankt voor je heel inspirerende woorden in je beschouwing over het Licht in het Onze Vader.
  Hoewel zoals je schrijft, woorden symbolen van symbolen zijn, zijn jouw woorden mij geheel duidelijk en kan ik de kracht van wat niet in woorden te vatten is, toch erdoor ervaren dankzij de Liefde die erin besloten is. Mogen wij allen als zijnde de ENE, spoedig zijn bevrijd van de illusie van afgescheidenheid en verkeren in het bewustzijn van het Koninkrijk van Onze Vader!
  Nogmaals dank voor je Liefde!

  En een andere geweldige vrouw uit Hawaii schreef me:
  Ik voel de drang om je te schrijven, want ik wil je vertellen hoe dankbaar ik ben voor je fijne website. Ik ontdekte het onlangs, ik weet niet meer precies hoe, maar ik voegde het meteen toe aan mijn favorieten. Hoe meer tijd ik hier doorbreng, hoe meer het voelt alsof ik omringd ben door liefde. Dank je wel ! Ik kon vandaag mijn tranen niet bedwingen terwijl ik je boek las. Ik ben blij dat ik alleen was. (Maar niet echt, hé?).

  Van Jacques ontving ik de volgende aanmoedigende email:
  "Dank je wel dat je de Heilige Geest gebruik van je liet maken. Het inzicht dat ik kreeg door middel van dit boek is zo verfrissend en het kwam precies op het juiste moment. Ik zocht iets anders en ik kreeg veel meer dan ik me ooit kan voorstellen. Mijn leven verandert recht voor mijn ogen door de Goddelijke wijsheid in jou. Ik wens dat je gezegend en vruchtbaar blijft in alles wat je onderneemt. Ik las je boek online gratis (in het Engels) maar ik zal een exemplaar kopen om je diensten te ondersteunen. Ik hou van de Geest van God in jou, Margareth Lee.
  vrede en zegeningen,
  Jacques Allrich

  Deze berichten bevinden zich nu natuurlijk in mijn schatkist, samen met de andere uitingen van liefde, die ik van mijn geliefden mag ontvangen. Voor deze wezens vol waardering werk ik vol enthousiasme en liefde. Dank U God, voor mijn ontwaakte associaties!


  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader
  .


  Wanneer je dit boek aanschaft, begin je aan een transformerende leeservaring. Een volkomen nieuwe en andere visie op liefde, verlies, ziekte, ouderdom en dood. Je begint aan een leeservaring die je bewustzijn verruimt, je overtuigingen over ziekte, sterven, vervulling en het leven uitdagen. Het bevat vele gebeden naast het Onze Vader en affirmaties voor overvloedig leven, gewichtsverlies, gezondheid, relaties en verandering van andere kwesties die je verhinderen om volledige vervulling en overvloedig leven te ervaren.

  Je kunt alvast een paar hoofdstukken uit het boek lezen als:
  html bestand
  of als PDF bestand
  Download hier gratis het laatste hoofdstuk (10) in gesproken vorm als mp3 bestand.
  Of beluister het hier:


  Te koop bij ons als pocketboek in tastbare vorm voor 17.95 euro plus portokosten.
  Tijdelijke aanbieding: gratis verzending, kopers in Nederland hoeven geen portokosten te betalen! Ook geef ik je bij elke aankoop van een tastbaar product de audio CD "Korte Meditaties" als bonus.
  Of koop dit boek compleet als ebook voor 9,95 euro.

  AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van één! Koop nu dit ebook en ontvang de volgende ebooks, elk ter waarde van 4.75 euro gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!
  Gedurende 30 dagen na aankoop van een ebook van absolute1.net geldt: niet tevreden, geld terug!

  Bestel per mail en geef op welke ebooks je wilt ontvangen. Plaats a.u.b. in de regel van onderwerp of in de tekst de naam : boek - het licht in het onze vader" of "ebook - het licht in het onze vader". Je ontvangt dan het rekeningnummer voor de betaling.
  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!

  Of .... Om het ebook snel en veilig te kopen via PayPal klik op de knop met de tekst "Add to Cart".
  Of koop het tastbare boek voor 17,95 euro snel en gemakkelijk via Paypal. Vermeld wel je adres erbij, dan wordt je boek meteen gepost.
  in Europa, maar buiten Nederland woont kost het boek 19.95 euro. Koop "Het licht in het Onze Vader" snel en veilig via Paypal.

 • wordt lid van de gratis ebookclub
  gratis spirituele ebooks artikelen Te koop spirituele ebooks boek beschrijvingen en recensies De Energetische Transformator & EVT Vind je passie met de Transformator!

  kinderpagina

  Sulamith Wulfing, Gustav Doré, Cicely Mary Barker, Marja Lee Kruÿt e.v.a.
  de gouden poort van Sulamith Wülfing
  kunst van Sulamith Wulfing
  Doyle
  elfen en feeën
  bloemenkinderen van cicely mary barker
  meer elfjes
  inspirerende Engelse song teksten


  metafysische Engelse poëzie
  gratis handleiding stoppen met roken


  subliminale software
  tastbare boeken kopen www.cursusinwonderen.nl interessante sites vegetarisch smullen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks