artikelen boek_recensies gratis_spirituele_ebooks ebooks_kopen tastbare_boeken kopen www.trans4mator.nl de_Transformator voor Energetische Verandering Vind_je_passie_met_de_Transformator! English_absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks
email hier om lid te worden van de gratis ebookclub inspirerende Engelse songteksten metafysische_Engelse_pozie afbeeldingen symbolische kunst kinderpagina interessante_sites vegetarisch_smullen

voeding_&_gezondheid
spiritueel_tuinierenZOALS EEN MENS DENKT

James Allen


copyright Stichting Absolute 1 2002

Vertaling door Margareth Lee

INHOUD

Inleiding
1        Denken en karakter
2        De gevolgen van gedachten op omstandigheden
3         De gevolgen van gedachten op gezondheid en lichaam
4.1        Denken en doelbewustheid
4.2         De factor van denken in het verwerven
5        Visies en idealen
6        SereniteitHet denken is de meesterkracht
die vormt en maakt
en de mens is geest die telkens weer
het gereedschap van het denken pakt
en vormend wat hij wil
maakt hij duizenden vreugden,
duizenden kwaden.
Hij denkt in het geheim
en het wordt werkelijkheid
De omgeving is slechts zijn spiegel.Inleiding

Dit kleine boekje is het resultaat van meditatie en ervaring. Het is niet bedoeld als een uitputtende verhandeling van het veelbeschreven onderwerp van de macht van het denken. Het is eerder suggestief dan verklarend, daar het tot doel heeft om mannen en vrouwen te stimuleren om de Waarheid te ontdekken en waar te nemen dat zij zichzelf maken met behulp van de gedachten die ze kiezen en aanmoedigen. Het denken is de meesterwever, zowel van de innerlijke kleding van karakter als van de uiterlijke kleding van omstandigheden. Terwijl ze tot nu toe in onwetendheid en pijn geweven hebben, kunnen ze nu in verlichting en geluk weven.
James Allen.


Op facebook is een pagina van Stichting Absolute 1 met onze producten. Als deze pagina je bevalt, geef het een LIKE.

We hebben nu ook een pagina over het werk van James Allen.


Denken en karakter

Het gezegde 'Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij' omvat niet alleen het geheel van het wezen van de mens, maar zelfs elke conditie en omstandigheid van diens leven. Een mens is echt wat hij of zij denkt en het karakter is de totale som van al diens gedachten.

Zoals de plant uit het zaad ontstaat en er niet zonder kan, zo ontstaat elke handeling van een mens uit de verborgen zaden van gedachten en hadden niet kunnen verschijnen zonder ze. Dit is in gelijke mate van toepassing op de handelingen die "spontaan" en "onvoorbereid" worden genoemd als op die, die opzettelijk zijn uitgevoerd.

Handelen is de bloesem van denken, en vreugde en lijden zijn de vruchten ervan. Zo haalt een mens de zoete en bittere vruchten van eigen beheer binnen.

De mens is een uitgroeisel van wetmatigheid, niet een kunstmatig schepsel en oorzaak en gevolg zijn net zo absoluut en rechtlijnig in het verborgen rijk van denken als in de wereld van zichtbare en materiële dingen. Een hoogstaand en Godgelijk karakter is niet iets toevalligs, maar het gevolg van voortdurende inspanning om juist te denken, het gevolg van langgekoesterde associatie met Godgelijke gedachten. Via hetzelfde proces is een laagstaand en bestiaal karakter het gevolg van voortdurend herbergen van laagstaande gedachten.

De mens wordt door zichzelf gemaakt of ongedaan gemaakt. In de wapenkamer van het denken smeedt hij de wapens waarmee hij zichzelf vernietigt.

Hij maakt ook de instrumenten waarmee hij voor zichzelf hemelse kastelen van vreugde en kracht en vrede bouwt. Door de juiste keuze en de ware toepassing van denken verrijst de mens naar goddelijke perfectie. Door misbruik en verkeerde toepassing van denken daalt hij af tot onder het niveau van het dier. Tussen deze beide extremen zijn alle gradaties van karakter en de mens is hun maker en meester.

Van alle schone waarheden betreffende de ziel die in dit tijdperk hersteld en aan het licht gebracht zijn, is geen ervan vreugdevoller of hoopgevender dan deze; dat de mens de meester is van het denken, de beeldhouwer van karakter en de maker en vormgever van omstandigheden, omgeving en bestemming.

Als een wezen van macht, intelligentie en liefde en de meester van de eigen gedachten, houdt de mens de sleutel van elke situatie. De mens bevat in zichzelf die transformerende en vernieuwende kracht om van zichzelf alles te maken wat maar gewenst is.

De mens is altijd de meester, zelfs in zijn zwakste en meest verlaten toestand. Maar in zijn zwakheid en degradatie is hij een dwaze meester die zijn "huishouding" verkeerd leidt. Wanneer hij over zijn toestand na begint te denken en ijverig gaat zoeken naar de wet waarop zijn wezen berust, wordt hij de wijze meester, die intelligent met zijn energie omgaat en zijn gedachten aan vruchtbare kwesties wijdt. Zo is de bewuste meester en de mens kan alleen zo worden door in zichzelf de wetten van het denken te ontdekken. Deze ontdekking is volkomen een kwestie van toepassing, zelfanalyse en ervaring.

Alleen door veel zoeken en mijnbouw worden goud en diamanten verkregen en de mens kan iedere waarheid vinden die verband houdt met zijn wezen als hij diep wil graven in de mijn van zijn ziel. Hij kan zonder mankeren aantonen dat hij de maker van zijn karakter is, de vormgever van zijn leven en de bouwer van zijn bestemming, als hij maar bereid is zijn gedachten te bewaken, beheersen en te veranderen en daarbij hun gevolgen op zichzelf en op anderen en op zijn leven nagaat en oorzaak en gevolg verbindt door geduldige oefening en onderzoek. En door elke ervaring te gebruiken, zelfs de meest triviale, alledaagse gebeurtenis, als middel om die kennis van zichzelf te verwerven die begrip, wijsheid, macht is. In deze richting gaat de wet van het absolute, dat "hij die zoekt, zal vinden; en hem die aanklopt, zal opengedaan worden." Want alleen door geduld, oefening en onophoudelijk aandringen kan een mens de deur van de tempel van kennis binnentreden.2: Gevolgen van gedachten op omstandigheden

De geest van een mens kan vergeleken worden met een tuin, die verstandig onderhouden kan worden of die men wild kan laten worden. Maar of het nu onderhouden is of verwaarloosd, het moet en het zal groeien. Als er geen nuttige zaden in geplaatst worden, dan zal een overvloed aan nutteloze onkruidzaden erin terecht komen en hun eigen soort blijven voortbrengen.

Net zoals een tuinier zijn grond cultiveert, het vrij houdt van onkruid en er de bloemen en vruchten plant die hij wenst, zo kan een mens de tuin van zijn geest onderhouden. Hij kan al de verkeerde, nutteloze en onzuivere gedachten wieden en de bloemen en vruchten van juiste, nuttige en zuivere gedachten tot in de perfectie kweken. Door dit proces te volgen, ontdekt een mens vroeger of later dat hij de meesterhovenier van zijn ziel is, de regisseur van zijn leven. Ook onthult hij in zichzelf de denkfouten en begrijpt met toenemende precisie hoe de gedachtekrachten en geestelijke elementen werken in het vormen van karakter, omstandigheden en bestemming.

Denken en karakter zijn één en aangezien karakter zich alleen kan uiten en ontdekken door omgeving en omstandigheden, zullen de uiterlijke omstandigheden van het leven van iemand altijd harmonieus gerelateerd zijn aan diens innerlijke toestand.

Dit betekent niet dat de uiterlijke omstandigheden van iemand op een bepaald moment een aanwijzing vormen voor zijn hele karakter, maar dat die omstandigheden zo nauw verbonden zijn met het één of andere vitale deel van zijn denken dat ze voorlopig onmisbaar zijn voor zijn ontwikkeling.

Elk mens is waar hij is door de wet van zijn wezen; de gedachten die hij heeft opgebouwd in zijn karakter hebben hem daar gebracht en in de manier waarop zijn leven is gerangschikt is geen element van toeval, maar alles is het gevolg van een onfeilbare wet. Dit geldt precies zo voor degenen die het gevoel hebben dat hun omgeving niet bij ze past als voor degenen die daarmee tevreden zijn.

Als een zich ontwikkelend wezen is de mens waar hij is opdat hij kan leren teneinde te groeien. Naarmate hij de spirituele les leert die elke omstandigheid voor hem bevat, verdwijnt het en ruimt plaats in voor andere omstandigheden. De mens is alleen geslagen door omstandigheden zolang hij gelooft dat hij de schepping van externe factoren is, maar wanneer hij beseft dat hij een scheppende macht is en dat hij de verborgen grond en zaden van zijn wezen waaruit omstandigheden groeien, kan besturen, kan hij de rechtmatige meester van zichzelf worden.

Dat omstandigheden uit denken voortkomen weet iedereen die enige tijd zelfbeheersing en zuivering heeft beoefend, want hij zal opgemerkt hebben dat de verandering in zijn omstandigheden in precies dezelfde verhouding staat tot de verandering in zijn mentale omstandigheden. Dit is zo waar, dat als iemand moeite doet om zijn karaktergebreken te verbeteren, en snelle en duidelijke vooruitgang boekt, hij snel door een opeenvolging van wisselvalligheden heen gaat.

De ziel trekt datgene aan wat het in het geheim herbergt; dat wat het liefheeft en ook dat wat het vreest. Het bereikt de toppen van de aspiraties die het koestert. Het valt naar het niveau van de ongekuiste begeerten ervan en omstandigheden zijn het middel waarmee de ziel krijgt wat haar toekomt.

Elk zaad van denken, of het nu gezaaid is of mocht vallen in de geest en er wortel schieten, brengt gelijksoortige voort, die vroeger of later bloeien als handelingen en hun eigen vruchten van kansen en omstandigheden dragen. Goede gedachten dragen goede vruchten, slechte gedachten slechte vruchten. De buitenwereld van omstandigheden vormt zich naar de innerlijke wereld van gedachten en zowel aangename als onaangename externe omstandigheden zijn factoren die uiteindelijk werken voor het bestwil van het individu. Als degene die zijn eigen oogst binnenhaalt, leert de mens zowel van lijden als van gelukzaligheid.

Een mens komt uiteindelijk aan bij de vruchten en vervulling in de externe omstandigheden van zijn leven door de meest verborgen verlangens, aspiraties en gedachten te volgen waardoor een mens zich laat beheersen, of hij nu zijn grillige fantasieën volgt of met vaste stap de hoofdweg van sterke en hoge toewijding gaat. De wetten van groei en aanpassing gelden overal.

Een mens komt niet in een opvanghuis terecht of in de gevangenis door de tirannie van het lot of omstandigheden, maar door het pad van laag-bij-de-grondse gedachten en lage begeerten. Een mens met een zuivere geest vervalt ook niet ineens tot misdaad door stress of louter door een externe kracht; de misdadige gedachte werd al lang in het geheim gekoesterd in het hart en het uur van de gelegenheid onthulde de macht die het had verzameld. Omstandigheden maken de mens niet. Ze onthullen hem aan hemzelf. Afdalen in ondeugd en het bijbehorend lijden is onmogelijk zonder boosaardige neigingen. Opstijgen in deugd en het zuivere geluk ervan is eveneens onmogelijk zonder de voortdurende ontwikkeling van streven naar deugdzaamheid. En de mens is daarom, als heer en maker van gedachten, de maker van zichzelf en de vormgever en auteur van de omgeving. Zelfs bij de geboorte komt de ziel uit zichzelf en gedurende elke stap van haar aardse pelgrimstocht trekt ze die combinaties van omstandigheden aan die haarzelf onthullen, die de eigen zuiverheid en onzuiverheid weerspiegelen en de sterke punten en zwakheden ervan.

Mensen trekken niet aan wat ze willen, maar dat wat ze zijn. Hun grillen, liefhebberijen en ambities worden bij elke stap tegengewerkt, maar hun diepste gedachten en verlangens worden gevoed met hun eigen voedsel, of dat nu smerig of schoon is. De mens wordt alleen door zichzelf in boeien geslagen; denken en doen zijn de cipiers van het lot. Ze zetten gevangen, als ze laag zijn. Als ze hoogstaand zijn, bevrijden ze. Een mens krijgt niet waar hij om bidt, maar wat hij met recht verdient. Zijn wensen en gebeden worden alleen vervuld en beantwoord als ze harmoniëren met zijn gedachten en daden.

Wat is in het licht van deze waarheid de betekenis van "vechten tegen de omstandigheden"? Het betekent dat een mens zich voortdurend verzet tegen een extern gevolg, terwijl hij de oorzaak ervan aldoor voedt en onderhoudt in zijn hart. Die oorzaak kan de vorm aannemen van een bewuste ondeugd of een onbewuste zwakheid. Wat het echter ook is, het vertraagt de inspanningen van de bezitter op weerbarstige wijze en roept zo luidkeels om heling.

Mensen willen dolgraag hun omstandigheden veranderen, maar zijn niet bereid om zichzelf te veranderen. Daarom blijven ze gevangen. De mens die niet terugschrikt voor kruisiging van zichzelf kan nooit falen om het doel te bereiken waarop hij zijn zinnen heeft gezet. Dit is net zo waar voor aardse als voor hemelse dingen. Zelfs de mens wiens enige doel is om rijkdom te verwerven moet bereid zijn zich grote persoonlijke opofferingen te getroosten voordat het doel bereikt kan worden. Hoeveel meer geldt dit dan niet voor degene die een sterk en evenwichtig leven zou willen verwezenlijken?

Het is aangenaam voor de menselijke ijdelheid om te geloven dat men lijdt vanwege de eigen deugden; maar pas wanneer een mens elke ziekelijke, bittere en onzuivere gedachte uit zijn ziel heeft verwijderd, is hij in een positie om te weten en te zeggen dat zijn lijden het gevolg is van zijn goede en niet van zijn slechte eigenschappen. Op weg naar die allerhoogste perfectie, maar lang voordat hij het heeft gevonden, zal hij de grote wet die in zijn geest en leven werkt hebben gevonden en die absoluut rechtvaardig is en daarom geen goed met kwaad kan vergelden en ook geen goed geeft voor kwaad.

Met deze kennis in zijn bezit zal hij dan weten, terugkijkend op zijn vroegere onwetendheid en blindheid, dat zijn leven rechtvaardig is geordend en dat altijd was en dat al zijn ervaringen, zowel goede als slechte, de evenwichtige uitwerking van zijn evoluerend, maar nog niet ontwikkeld zelf waren.

Goede gedachten en handelingen kunnen nooit slechte gevolgen produceren. Slechte gedachten en handelingen kunnen nooit goede resultaten voortbrengen. Dit is niets anders dan zeggen dat uit graan alleen graan kan voortkomen, van brandnetels alleen brandnetels. Mensen begrijpen deze wet in de natuurlijke wereld en werken ermee. Maar slechts weinigen begrijpen het in de mentale en morele wereld, hoewel het daar net zo eenvoudig en onfeilbaar werkt. Daarom werken ze er niet mee samen.

Lijden is altijd het gevolg van verkeerde gedachten in een bepaalde richting. Het is een indicatie dat het individu niet in harmonie is met zichzelf, met de wet van zijn wezen. Het enige en allerhoogste nut van lijden is om te zuiveren, om alles wat nutteloos en onzuiver is weg te branden. Lijden houdt op voor degene die zuiver is. Het zou doelloos zijn om goud te smelten nadat de onzuiverheden waren verwijderd en een volmaakt zuiver en verlicht wezen zou niet kunnen lijden.

De omstandigheden die een lijdend mens tegenkomt zijn het gevolg van de eigen mentale disharmonie. De omstandigheden die een gezegend mens tegenkomt zijn het gevolg van de eigen geestelijke harmonie. Zegening, niet materiéle bezittingen, is de maat van de juiste geesteshouding; miserabel zijn, niet gebrek aan materiële bezittingen is de maat van een verkeerde denkhouding. Een mens kan vervloekt zijn ‚n rijk. Hij kan gezegend zijn en arm. Zegening en rijkdommen worden alleen samengevoegd als de rijkdommen op de juiste wijze en wijs gebruikt worden. En de arme mens daalt alleen maar af in ellende als hij zijn lot beschouwt als een onverdiende last.

Gebrek en overdreven bevrediging zijn de twee uitersten van ellendigheid. Ze zijn beide even onnatuurlijk en het gevolg van geestelijke wanorde. Een mens is niet goed geconditioneerd totdat hij een gelukkig, gezond en voorspoedig wezen is. Geluk, gezondheid en voorspoed zijn het gevolg van een harmonieuze aanpassing van het innerlijke aan het uiterlijke van de mens met zijn omgeving.

Een mens wordt pas een mens als hij ophoudt met jammeren en tekeergaan en begint te zoeken naar de verborgen rechtvaardigheid die zijn leven reguleert. En hij past zijn geest aan bij die regulerende factor, hij houdt ermee op om anderen aan te wijzen als de oorzaak van zijn omstandigheden en bouwt zichzelf op in sterke en hoogstaande gedachten. Hij houdt ermee op om tegen de omstandigheden aan te schoppen, maar begint ze te gebruiken als hulpmiddelen om sneller vooruit te komen en als middelen om de verborgen machten en mogelijkheden in zichzelf te ontdekken.

De Wet en niet verwarring is het dominerende principe in het universum.

Rechtvaardigheid en niet onrechtvaardigheid is de ziel en het wezen van het leven. Goedheid en niet corruptie, is de vormende en bewegende kracht in het spirituele bestuur van de wereld. Met het oog hierop hoeft de mens zich alleen maar te corrigeren om te merken dat het universum goed is. En gedurende het proces van zelfcorrectie zal hij merken dat naarmate hij zijn gedachten over dingen en andere mensen verandert, dingen en andere mensen ten opzichte van hem zullen veranderen. Het bewijs voor deze waarheid is in ieder persoon, en daarom laat het zich gemakkelijk onderzoeken door systematisch zelfonderzoek en zelfanalyse.

Laat een mens de eigen gedachten radicaal veranderen en de snelle transformatie van de materiële levensomstandigheden die het teweeg zal brengen zullen verbijsterend zijn.

Mensen denken dat gedachten geheim gehouden kunnen worden, maar dat is onmogelijk. Het denken kristalliseert spoedig in gewoonte en gewoonte wordt weerspiegeld in omstandigheden. Bestiale gedachten kristalliseren in gewoonten van dronkenschap en liederlijkheid, die uitmonden in omstandigheden van behoeftigheid en ziekte. Onzuivere gedachten van welke aard ook kristalliseren in verzwakkende en verwarrende gewoonten, die uitmonden in verwarrende en vijandige omstandigheden. Gedachten van vrees, twijfel en besluiteloosheid kristalliseren in zwakke en weifelende gewoonten, die uitmonden in omstandigheden van mislukking, gebrek en slaafse afhankelijkheid. Luie gedachten kristalliseren in zwakke gewoonten van onreinheid en oneerlijkheid, die in omstandigheden van vuilheid en bedelarij ontaarden. Hatelijke en veroordelende gedachten kristalliseren in gewoonten van verwijten en geweld, die uitlopen op omstandigheden van letsel en vervolging. Allerlei zelfzuchtige gedachten kristalliseren in egoïstische gewoonten, die uitmonden in verontrustende omstandigheden.

Aan de andere kant kristalliseren allerlei mooie gedachten in gewoonten van gratie en vriendelijkheid, die uitmonden in hartelijke en zonnige omstandigheden. Zuivere gedachten kristalliseren in gewoonten van matiging en zelfbeheersing, die leiden naar omstandigheden van rust en vrede. Gedachten van moed, zelfvertrouwen en besluitvaardigheid kristalliseren in sterke gewoonten, die uitlopen in omstandigheden van succes, overvloed en vrijheid. Energieke gedachten kristalliseren in gewoonten van reinheid en vlijt die naar aangename omstandigheden voeren. Zachtmoedige en vergevende gedachten kristalliseren in gewoonten van zachtmoedigheid, die leiden naar beschermende en behoudende omstandigheden van zekere en blijvende voorspoed en ware rijkdom.

Een bepaalde gedachtegang die wordt volgehouden, of het nu goed of slecht is, moet wel gevolgen hebben voor karakter of omstandigheden. Een mens kan zijn omstandigheden niet direct kiezen, maar hij kan zijn gedachten kiezen en zo op indirecte, maar zekere wijze zijn omstandigheden kiezen. De natuur helpt ieder mens om de gedachten die hij aanmoedigt te vervullen en kansen zullen geboden worden die heel snel zowel de goede als de slechte gedachten aan de oppervlakte brengen.

Laat een mens zich onthouden van zondige gedachten en de hele wereld zal verzachten ten opzichte van hem en hem graag willen helpen. Laat hem zijn zwakke en ziekelijke gedachten wegdoen en de kansen zullen van alle kanten opduiken om zijn sterke voornemens te steunen. Laat hem goede gedachten aanmoedigen en geen enkel hard lot zal hem aan ellende en schande binden. De wereld is uw caleidoscoop en de variërende combinaties van kleuren die het u telkens toont zijn de verfijnd aangepaste beelden van uw aldoor bewegende gedachten.3: Gevolgen van gedachten op gezondheid en lichaam

Het lichaam is de dienaar van de geest. Het gehoorzaamt de werking van de geest, of dat nu opzettelijk gekozen of automatisch uitgedrukt is. Op het verzoek van onwettige gedachten verzinkt het lichaam snel in ziekte en verwording. Op bevel van blije en mooie gedachten wordt het gekleed met jeugdigheid en schoonheid.

Ziekte en gezondheid zijn net als omstandigheden geworteld in gedachten.

Ziekelijke gedachten zullen uitgedrukt worden door een ziekelijk lichaam. Van gedachten van vrees is bekend dat ze een mens net zo snel als een kogel kunnen doden en ze doden voortdurend duizenden mensen net zo zeker, hoewel minder snel. De mensen die in angst leven voor ziekte zijn de mensen die het krijgen. Zorgelijkheid demoraliseert het hele lichaam snel en maakt het toegankelijk voor ziekte. Terwijl onzuivere gedachten, zelfs al worden ze niet fysiek uitgeleefd, vroeger of later het zenuwstelsel zullen vernietigen.

Sterke, zuivere en gelukkige gedachten bouwen het lichaam op in vitaliteit en gratie. Het lichaam is een verfijnd en buigzaam instrument dat gemakkelijk reageert op de gedachten die erop worden afgedrukt en denkgewoonten zullen hun eigen gevolgen, hetzij goed hetzij slecht, erop hebben.

Mensen zullen onzuiver bloed blijven hebben zolang ze onzuivere gedachten blijven hebben. Uit een schoon hart komt een schoon leven en een schoon lichaam. Uit een vervuilde geest komt een vervuild leven en een aangetast lichaam. Denken is de bron van handelen, leven en manifestatie; maak de bron schoon en alles zal schoon zijn.

Verandering van dieet zal niemand helpen die hun gedachten niet veranderen. Wanneer een mens zijn gedachten zuiver maakt, zal hij niet langer onzuiver voedsel verlangen.

Schone gedachten scheppen schone gewoonten. De zogenaamde heilige die zijn lichaam niet wast, is geen heilige. Hij die zijn gedachten heeft versterkt en gezuiverd hoeft geen rekening te houden met het onheilbrengende.

Als u uw lichaam zou willen perfectioneren, bewaak uw geest. Als u uw lichaam zou willen vernieuwen, maak uw geest mooi. Gedachten van kwaadaardigheid, afgunst, teleurstelling en vertwijfeling beroven het lichaam van gezondheid en gratie. Een zuur gezicht ontstaat niet door toeval; het wordt door zure gedachten gemaakt. Rimpels die lelijk zijn worden gemaakt door dwaasheid, passie, trots.

Net zoals u geen fijne en gezonde woning kunt hebben als u er niet vrijelijk lucht en zonneschijn binnenlaat, zo kan een sterk lichaam en een stralend, gelukkig, of sereen gelaat alleen door de vrije toegang van gedachten van vreugde en goede wil en vredigheid in de geest ontstaan.

Ik ken een vrouw van zesennegentig die het heldere, onschuldige gezicht van een meisje heeft. Ik ken een man die nog niet de middelbare leeftijd heeft bereikt, en wiens gezicht in disharmonieuze trekken is geplooid. De ene is het gevolg van een lieve en zonnige instelling, de ander is het resultaat van passie en ontevredenheid.

Op het gezicht van de bejaarden zijn er rimpels die door meegevoel zijn ontstaan, anderen door sterke en zuivere gedachten en anderen zijn uitgehouwen door passie; wie kan ze niet onderscheiden? Met degenen die rechtschapen hebben geleefd, is de ouderdom kalm, vredig en zacht en mild, als de ondergaande zon. Ik heb onlangs een filosoof op zijn sterfbed gezien. Hij was niet oud, behalve in jaren. Hij stierf net zo lieflijk en vredig als hij had geleefd.

Er is geen betere arts voor het verdrijven van de kwalen van het lichaam als opgewekte gedachten. Er is geen trooster die vergeleken kan worden met goede wil voor het verdrijven van de schaduwen van verdriet en leed.

Voortdurend leven in gedachten van kwaadwilligheid, cynisme, achterdocht en afgunst is opgesloten zijn in een zelfgemaakte gevangeniscel.

Maar goed denken van iedereen, met allen opgewekt te zijn, geduldig leren om het goede in alles te vinden, zulke onzelfzuchtige gedachten zijn de poorten van de hemel. Dag in dag uit in gedachten van vrede voor alle wezens vertoeven zal overvloedige vrede brengen aan de bezitter van ze.4.1: Denken en doelbewustheid

Totdat denken verbonden wordt met doelbewustheid is er geen intelligente verworvenheid. De meesten laten het schip van het denken doelloos drijven op de oceaan van het leven.

Doelloosheid is een ondeugd en zulk zwalken moet ophouden voor degene die om catastrofen en vernietiging heen zou willen sturen.

Zij die geen centraal doel hebben in hun leven zijn een gemakkelijke prooi voor kleinzielige zorgen, angsten, moeilijkheden en zelfmedelijden, die alle aanwijzingen zijn van zwakheid. Net zo zeker als opzettelijke zonden, hoewel via een verschillende weg, leidt dat naar mislukking, droevigheid en verlies, want zwakheid kan niet blijven bestaan in een machtsontwikkelend universum.

Een mens zou zich in zijn hart een legitiem doel moeten voorstellen en dan ernaar streven om het te bereiken. Hij zou dit doel tot het centrale punt van zijn denken moeten maken. Het kan de vorm van een spiritueel ideaal aannemen of een werelds object zijn, afhankelijk van zijn aard op dat moment. Wat het ook is, hij moet zijn gedachtekrachten gestadig richten op het doel dat hij zich heeft gesteld. Hij zou dit doel zijn opperste plicht moeten maken en zich helemaal wijden aan het bereiken ervan en niet toestaan dat zijn gedachten afdwalen naar oppervlakkige liefhebberijen, verlangens en fantasieën.

De wil om te doen komt voort uit de kennis dat we het kunnen. Twijfel en angst zijn de grote vijanden van kennis en hij die ze aanmoedigt, die ze niet uitroeit, werkt zichzelf tegen bij elke stap.

Degene die twijfel en angst heeft overwonnen, heeft mislukking overwonnen. Al zijn gedachten vormen een machtig verbond en alle moeilijkheden worden dapper onder ogen gezien en overwonnen. Zijn doeleinden zijn op de juiste tijd geplant en ze bloeien en brengen vruchten voort die niet voortijdig op de grond vallen.

Denken wordt een scheppende macht als het onbevreesd aan doelstelling is gekoppeld. Wie dit weet is klaar om iets te worden dat hoger en sterker

is dan een verzameling weifelende gedachten en wisselende indrukken.

Wie dit doet is de bewuste en intelligente gebruiker van zijn mentale vermogens geworden.4.2: De factor van denken in het verwerven

Alles wat een mens bereikt en alles dat hem niet lukt om te bereiken, is het directe gevolg van zijn eigen gedachten. In een juist geordend universum, waar verlies van evenwicht totale vernietiging zou betekenen, moet individuele verantwoordelijkheid absoluut zijn. De zwakheid en kracht, zuiverheid en onzuiverheid van een mens zijn van hemzelf en niet van een ander. Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en niet door een ander mens. Ze kunnen ook alleen door hemzelf veranderd worden, nooit door een ander.

Zijn omstandigheden zijn ook van hem en niet van een ander. Zijn lijden en geluk zijn van binnenuit ontstaan. Zoals hij denkt, zo is hij; zoals hij blijft denken, zo blijft hij.

Een sterk mens kan een zwakkere niet helpen tenzij die zwakkere bereid is geholpen te worden. En zelfs dan moet de zwakke mens uit zichzelf sterk worden. Hij moet door eigen inspanning de kracht ontwikkelen die hij bewondert in een ander. Niemand dan hijzelf kan zijn situatie veranderen.

Gewoonlijk denken en zeggen mensen "velen zijn slaven omdat eentje een onderdrukker is; laat ons de onderdrukker haten!"

Maar er is onder een toenemend aantal mensen geneigd om dit oordeel om te keren en te zeggen "eentje is een onderdrukker omdat velen slaven zijn; laat ons de slaven verachten".

De waarheid is dat de onderdrukker en de slaven in onwetendheid samenwerken en terwijl het lijkt alsof ze elkaar kwaad doen, doen ze in werkelijkheid zichzelf kwaad. Volmaakte kennis neemt de werking van wetmatigheid waar in de zwakheid van de onderdrukte en de verkeerd toegepaste macht van de onderdrukker. Een volmaakte liefde, die het lijden ziet dat beide toestanden inhoudt, veroordeelt geen van ze; volmaakt mededogen omvat zowel de onderdrukker als de onderdrukten. Wie zwakheid heeft overwonnen en alle zelfzuchtige gedachten heeft weggeduwd, behoort noch tot onderdrukker noch tot onderdrukten. Hij is vrij.

Een mens kan alleen maar opstaan, overwinnen en presteren door zijn gedachten te verheffen. Hij kan alleen zwak, onderworpen en ellendig blijven door te weigeren zijn gedachten te verheffen.

Voordat een mens wat dan ook kan bereiken, zelfs in wereldse dingen, moet hij zijn gedachten boven slaafse dierlijke lusten verheffen. Hij hoeft niet noodzakelijkerwijs alle dierlijkheid en zelfzucht op te geven om te slagen, maar tenminste een deel ervan moet opgegeven worden. Een mens wiens eerste gedachte bestiale bevrediging is, kan niet helder denken noch methodisch plannen maken.

Hij zou zijn latente vermogens niet kunnen vinden en ontwikkelen en zou mislukken in elke onderneming. Hij is niet begonnen zijn gedachten krachtig te beheersen en is niet in een positie om zaken te beheersen en serieuze verantwoordelijkheden op zich te nemen. Hij is niet geschikt om onafhankelijk te handelen en alleen te staan. Maar hij is alleen beperkt door de gedachten die hij kiest.

Er kan geen vooruitgang of prestatie zijn zonder opoffering en het wereldse succes van een mens zal worden afgemeten aan de mate waarin hij zijn dierlijke gedachten opgeeft en zijn geest richt op de ontwikkeling van zijn plannen en het versterken van zijn vastberadenheid en zelfvertrouwen. Hoe hoger hij zijn gedachten verheft, hoe groter zijn succes zal zijn, hoe meer zijn verworvenheden gezegend en duurzaam zullen zijn.

Het universum is niet gunstig gestemd ten opzichte van de hebzuchtigen, oneerlijken, de boosaardigen. Hoewel het oppervlakkig bezien soms wel zo kan lijken. Het helpt de eerlijken, de grootmoedigen, de deugdzamen. Al de grote leraren van de eeuwen hebben dit op verschillende manieren gezegd en een mens hoeft zichzelf alleen maar steeds deugdzamer te maken door zijn gedachten te verheffen om dit te bewijzen en te weten.

Intellectuele prestaties zijn het resultaat van denken dat gewijd is aan de zoektocht naar kennis of naar het mooie en ware in de natuur. Zulke prestaties kunnen soms gekoppeld zijn aan ijdelheid en ambitie, maar ze zijn niet de uitkomst van deze kenmerken. Ze zijn de natuurlijke uitgroei van lange en moeizame inspanning en van zuivere en onzelfzuchtige gedachten.

Spirituele verworvenheden zijn de vervolmaking van heilig streven. Wie voortdurend afgestemd is op hoogstaande en verheven gedachten en gericht op alles wat zuiver en onzelfzuchtig is, zal net zo zeker als de maan vol wordt, wijs en hoogstaand van karakter worden en een positie van invloed en gezegendheid bereiken.

Iets bereiken, wat dan ook , is de bekroning van inspanning, het diadeem van denken. Met behulp van zelfbeheersing, vastberadenheid, zuiverheid, rechtschapenheid en goed bestuurde gedachten verrijst een mens.

Door dierlijkheid, luiheid, onzuiverheid, corruptie en verward denken degradeert een mens. Een mens kan opklimmen naar groot succes in de wereld, zelfs naar een verheven houding in het spirituele rijk en opnieuw afdalen in zwakheid en ellende door toe te laten dat arrogante, zelfzuchtige en corrupte gedachten bezit van hem nemen.

Overwinningen die worden verkregen door juist denken kunnen alleen door waakzaamheid worden gehandhaafd. Velen bezwijken zodra succes is verzekerd en vallen snel terug in mislukking.

Alle prestaties, of het nu in de zakelijke, intellectuele of spirituele wereld is, zijn het resultaat van goed gedefinieerd bestuurd denken, worden door dezelfde wet bestuurd en de methode is hetzelfde. Het enige verschil is het te bereiken doel.

Wie weinig zou willen bereiken hoeft maar weinig op te geven; wie veel zou willen bereiken moet veel opgeven. Wie het hogere wil bereiken moet in grote mate opofferen.5: Visies en idealen

De dromers zijn de verlossers van de wereld. Zoals de zichtbare wereld wordt onderhouden door de onzichtbare, zo worden mensen door al hun beproevingen en zonden en laagheden heen gevoed door de prachtige visioenen van hun individuele dromers. De mensheid kan haar dromers niet vergeten; het kan hun idealen niet laten vervagen en uitsterven; het leeft in ze; het kent ze als de realiteiten die het ooit zal zien en kennen.

Componist, beeldhouwer, schilder, dichter, profeet, wijze; dit zijn de makers van het hiernamaals, de architecten van de hemel. De wereld is mooi omdat ze hebben geleefd. Zonder hen zou de zwoegende mensheid vergaan.

Wie een mooi visioen koestert, een verheven ideaal in zijn hart, zal het ooit verwerkelijken. Columbus koesterde een visie van een andere wereld en hij ontdekte het. Copernicus koesterde de visie van meerdere werelden en een ruimer universum en hij onthulde het. Boeddha aanschouwde het visioen van een spirituele wereld van smetteloze schoonheid en volmaakte vrede en hij trad er binnen.

Koester uw visies; koester uw idealen. Koester de muziek die zich in uw hart roert, de schoonheid die zich in uw geest vormt, de pracht die uw zuiverste gedachten omkleedt. Want uit hen zullen alle heerlijke situaties groeien, alle hemelse omgevingen; hiermee zal uw wereld uiteindelijk opgebouwd zijn, als u ze trouw blijft.

Verlangen is verkrijgen; streven is bereiken. Zullen de laagste begeerten van de mens volledig bevredigd worden en zijn zuiverste aspiraties verpieteren door gebrek aan onderhoud? Dat is niet de Wet. Dat is onmogelijk. "Vraag en u zal gegeven worden."

Droom verheven dromen en zoals u droomt, zult u worden. Uw visie is de belofte van wat u ooit zult zijn. Uw ideaal is de voorspelling van wat u uiteindelijk zult ontsluieren.

De grootste prestatie was eerst en een tijdlang een droom. De eik slaapt in de eikel; de vogel wacht in het ei. En in de hoogste visie van een ziel roert zich een ontwakende engel. Dromen zijn de zaailingen van realiteiten.

Misschien zijn uw omstandigheden niet geschikt, maar ze zullen niet zo blijven als u slechts een ideaal waarneemt en ernaar streeft om het te bereiken. U kunt niet innerlijk reizen en uiterlijk stilstaan. Neem bijvoorbeeld een jongeling die erg lijdt onder armoede en hard werk. Lange uren opgesloten in een ongezonde fabriek, ongeschoold en zonder enige verfijning. Maar hij droomt van betere dingen. Hij denkt aan intelligentie, of verfijning, of gratie en schoonheid. Hij stelt zich een ideale levenssituatie voor of bouwt die mentaal op.

De ruimere vrijheid en een groter perspectief neemt bezit van hem; onrust spoort hem aan om te handelen en hij gebruikt al zijn vrije tijd en middelen om zijn latente machten en vermogens te ontwikkelen. Heel snel is zijn geest zo veranderd dat de fabriek hem niet langer kan vasthouden. Het is zo disharmonieus met zijn geestestoestand geworden dat het uit zijn leven valt zoals een kledingstuk weg wordt gegooid. Met de groei van mogelijkheden die bij het bereik van zijn groeiende machten passen, gaat hij helemaal eruit. Jaren later zien we deze jongeling als een volwassen man. We merken dat hij een meester van bepaalde geestvermogens is die hij uitoefent met wereldwijde invloed en haast onvergelijkbare macht. In zijn handen houdt hij de touwtjes van gigantische verantwoordelijkheden. Hij spreekt en levens worden veranderd. Mannen en vrouwen hangen aan zijn woorden en deze hervormen hun karakters. Net als de zon wordt hij het vaste en stralende middelpunt waaromheen ontelbare bestemmingen zich wentelen. Hij is de visie van zijn jeugd geworden. Hij is ‚‚n met zijn ideaal geworden.

Ook u zult de visie van uw hart verwerkelijken, niet slechts de vergeefse wens, of het nu laag of mooi is, of een mengeling van beide. Want u zult altijd bewegen in de richting van datgene wat u in het geheim het meeste liefheeft. In uw handen zullen de exacte resultaten van uw eigen gedachten geplaatst worden. U zult datgene ontvangen wat u verdient; niets meer, niets minder. Wat uw huidige omgeving ook mag zijn, u zult met uw gedachten, uw visie, uw ideaal, vallen, blijven of opklimmen. U zult net zo klein als de begeerte worden die u beheerst of net zo groot als uw overheersende aspiratie.

Zij die onnadenkend, onwetend en lui zijn, zien alleen de schijnbare gevolgen van dingen en niet de dingen zelf, en spreken over geluk of fortuin en toeval. Als ze een mens rijk zien worden, zeggen ze "wat een geluksvogel!". Als ze een ander gadeslaan die geschoold wordt, roepen ze uit "wat wordt hij toch voorgetrokken". En bij het zien van het heilige karakter en grote invloed van een ander, merken ze op "het toeval helpt hem voortdurend". Ze zien niet de beproevingen en mislukkingen en worstelingen waarmee deze mensen te maken hebben gehad teneinde hun ervaring te verwerven. Ze hebben geen idee van de opofferingen die ze zich hebben getroost, van de onversaagde inspanningen die ze hebben geleverd, van het geloof dat ze hebben uitgeoefend zodat zij het schijnbaar onoverkomelijke konden overwinnen en de visie van hun hart verwerkelijken. Ze kennen de duisternis en het hartzeer niet. Ze zien alleen het licht en vreugde en noemen het 'geluk'. Ze letten niet op de lange, inspannende reis, maar aanschouwen alleen het aangename doel en noemen het "goede fortuin". Ze begrijpen het proces niet, maar nemen alleen het resultaat waar en noemen het "toeval".

In alle menselijke zaken zijn er inspanningen en er zijn resultaten. De kracht van de inspanning is de maat van het resultaat. Niet verandering.

Gaven, machten, materiële, intellectuele en spirituele bezittingen zijn de vruchten van inspanning. Ze zijn voltooide gedachten, bereikte doelen, verwerkelijkte visies.

De visie die u in uw geest verheerlijkt, het ideaal dat in uw hart troont, hierop zult u uw leven bouwen. Dit zult u worden.6: Sereniteit

Kalmte van geest is één van de mooie juwelen van wijsheid. Het is het resultaat van lange en geduldige inspanning in zelfbeheersing. De aanwezigheid ervan is een aanduiding van gerijpte ervaring en van een meer dan gewone kennis van de wetten en werkingen van denken.

Een mens wordt kalm in die mate dat hij zichzelf opvat als een uit denken voortgekomen wezen. Want zulke kennis maakt het noodzakelijk om anderen als het product van denken te begrijpen en terwijl hij een juist begrip ontwikkelt en de interne relaties van dingen door de werking van oorzaak en gevolg steeds duidelijker ziet, houdt hij op met zich druk te maken, stoom af te blazen, zich zorgen te maken en wrok te koesteren. Hij blijft evenwichtig, bedaard, sereen.

De kalme mens, die geleerd heeft zichzelf te besturen, weet zich aan te passen aan anderen. Ze voelen dat ze van hem kunnen leren en op hem kunnen vertrouwen. Hoe rustiger een mens wordt hoe groter zijn succes is, zijn invloed, zijn macht ten goede. Zelfs de gewone handelaar zal merken dat de welvaart van zijn zaak toeneemt naarmate hij meer zelfbeheersing en gelijkmoedigheid ontwikkelt, want mensen zullen er altijd de voorkeur aan geven om te handelen met iemand wiens houding billijk is.

De sterke kalme mens is altijd geliefd en gerespecteerd. Hij is als een beschuttende boom in een dor land, of een beschermende rots in een storm. Wie houdt niet van een rustig hart, van een goedgehumeurd, evenwichtig leven? Het doet er niet toe of het regent of de zon schijnt, of welke veranderingen tot hen komen die deze zegeningen bezitten. Want ze zijn altijd sereen en kalm. Dat verfijnde evenwicht van karakter die we sereniteit noemen is de laatste les van de beschaving. Het is het bloeien van leven, de oogst van de ziel. Het is zo kostbaar als wijsheid, begeerlijker dan mooi goud. Hoe onbelangrijk lijkt het zoeken van geld in vergelijking met een sereen leven. Een leven dat in de oceaan van waarheid verblijft, beneden de golven, buiten bereik van de stormen, in de eeuwige kalmte!

Hoeveel mensen kennen we die hun leven verzuren, die alles vernielen door een explosief temperament, die hun karakterevenwicht vernietigen en kwaad bloed zetten! Het is de vraag of de meerderheid van de mensen hun levens niet ruïneren en hun geluk bederven door gebrek aan zelfbeheersing. Hoe weinig mensen ontmoeten we in het leven die evenwichtig zijn, die dat verfijnde gedrag hebben dat kenmerkend is voor het afgeronde karakter.

Ja, de mensheid bruist van onbeheerste passie, is verward door stuurloos verdriet, heen en weer geblazen door angst en twijfel. Alleen de wijze mens, alleen degene wiens gedachten beheerst en gezuiverd zijn, laat de winden en de stormen van de ziel hem gehoorzamen. Zielen die door stormen gegrepen zijn, waar jullie ook mogen zijn, onder welke omstandigheden jullie ook mogen leven, weet dat in de oceaan van het leven de eilanden van zegening glimlachen en de zonnige kust van jullie ideaal verwacht jullie komst. Houdt je handen stevig vast aan het roer van denken.

In de kern van jullie ziel rust de Meester die bevel voert; hij slaapt niet. Wek hem. Zelfbeheersing is kracht. Juist denken is meesterschap. Kalmte is macht. Zeg tegen uw hart "vrede, wees stil".
Terug naar de Nederlandse Hoofdpagina

van www.absolute1.net
uw website voor spirituele ebooks, vele gratis
& kwaliteitsmaterialen voor kinderen

   

Dit boekje van James Allen blijft een gigantisch succes!
Nu te koop bij Absolute 1 "Zoals een mens denkt" van James Allen . als audio CD met boekje voor 13,00 euro inclusief porto.

Een tijdloze klassieke bestseller!

Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
In de vorige eeuw heb ik dit boekje vertaald en in 2002 heb ik het op de website gezet.
Nu te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met luisterboek en tekst op papier voor 13 euro (15 Euro voor mensen in Belgi). Ik geef je daarbij als bonus de audio CD "Korte Meditaties" cadeau.
Je kunt een stukje van de audio "Zoals een mens denkt" downloaden m.b.v. de rechtermuisknop.
Of dit deel (1 min16) alvast hier beluisteren.Bestel deze cd met boekje nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier .
Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!


Klik op de witte knop als je liever betaalt via Paypal (13 euro):
Als je in Europa en buiten Nederland woont, koop dit pakket snel en veilig via Paypal door de knop aan te klikken. De prijs is dan 15 euro.

   james allen het pad van voorspoed en de weg naar vrede
James Allen - Van armoede naar macht


Dit ebook bevat 2 boeken: Het pad van voorspoed - & De weg van vrede - voor de buitengewoon lage prijs van 9.95 euro.
lees meer ...

AKTIE: Tijdelijk drie ebooks voor de prijs van n! Koop dit ebook, dan krijg je de volgende ebooks gratis:
 • "De uitweg" door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende).
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  De macht van liefde is onweerstaanbaar!

 • James Allen -
  'Van armoede naar macht'.
  .
  Je kunt ook betalen voor dit ebook door overmaking op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. email je adres en vermeldt de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in. Dan ontvang je een rekeningnummer om te betalen. Na betaling krijg je een link waar je het ebook kunt downloaden.

  Je kunt dit ebook ook snel en veilig via Paypal kopen door de witte knop aan te klikken. Wanneer je lid bent van Paypal kun je al je inkopen op internet heel gemakkelijk betalen.

  Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!  Bij www.absolute1.net kun je meer over onze producten lezen en met Paypal betalen. Je kunt er ook de volgende ebooks kopen of bestel ze hier per email:

  Wallace Wattles - Rijkdom door scheppend denken 9.95 euro
  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus 9.95 euro
  James Allen - Van armoede naar macht 9.95 euro
  Annie Rix Militz - Rijkdom en eer 8.00 euro
  Emilie Cady - Mijn toepassing van de Waarheid 5.95 euro

  Bij aankoop van 1 van deze ebooks geef ik je twee ebooks cadeau:
  Joseph Benner (auteur van "Het onpersoonlijk leven") - De uitweg
  Henry Drummond - Liefde, het grootste goed ter wereld
  Je kunt deze ebooks ook afzonderlijk kopen voor 4.75 euro.

  Je kunt er vele spirituele ebooks gratis downloaden, onder andere:
  Harriet Emily Cady - Lessen in Waarheid
  Margareth Lee - Zeg JA tegen het Licht
  Mabel Collins - Licht op het pad

  Onze tastbare boeken:

  Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus (pocketboek)
  Harriet Emily Cady - Verzameld werk (pocketboek met Lessen in Waarheid & Mijn toepassing van de Waarheid)
  Wallace Wattles en Margareth Lee - Rijkdom door scheppend denken.

  Meer producten:
  Je download vele gratis ebooks op de Engelstalige afdeling van www.absolute1.net. En daar is te koop een ebook van Lillian DeWaters "The Light Eternal".

  Te koop sprookjes-ebooks voor kinderen van alle leeftijden:
  Deirdre Dorsett - De paarse maan 3.95 euro

  De schriftelijke cursus "De Transformator voor Meesterschap en Gelukkig Leven"

  Audio CD "Heel Je Verleden"
  Audio CD "Toekomstdromen"
  Audio CD "De Transformator voor voor overvloed en meesterschap"
  Audio CD "Korte Meditaties"
  AUDIO CD "DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN" met affirmaties & passages uit het boek.
  Stuur een email met de bestelling of bestel deze producten met behulp van het bestelformulier eenvoudig en gemakkelijk. Het is ook mogelijk via Paypal te betalen voor de producten.  artikelen boek_recensies gratis_spirituele_ebooks ebooks_kopen tastbare_boeken kopen www.trans4mator.nl de_Transformator voor Energetische Verandering Vind_je_passie_met_de_Transformator! English_absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks
  email hier om lid te worden van de gratis ebookclub inspirerende Engelse songteksten metafysische_Engelse_pozie afbeeldingen symbolische kunst kinderpagina interessante_sites vegetarisch_smullen

  voeding_&_gezondheid
  spiritueel_tuinieren