English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks            ebook-winkel         artikelen
           voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten
email hier om lid te worden van de ebookclub            afbeeldingen            tastbare boeken kopen           Vind je passie met de Transformator!
dieet, voeding en gezondheid          
inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten           vegetarische recepten
boek beschrijvingen en recensies            spiritueel tuinieren           interessante sites


DERTIEN PRINCIPES VAN SUCCES - NAPOLEON HILL
STAP 3

Hoofdstuk 5: Specialistische kennis

Persoonlijke ervaringen of observaties

DE VIERDE STAP OP WEG NAAR RIJKDOM

Er zijn twee soorten kennis. De ene soort is algemeen, de andere is specialistisch. Hoe groot of gevarieerd algemene kennis ook is, u hebt er weinig aan bij het verwerven van geld.

De faculteiten van de grote universiteiten bezitten vrijwel elke vorm van algemene kennis die de beschaving kent. De meeste professoren hebben niet veel geld. Ze zijn gespecialiseerd in het overbrengen van kennis, maar ze zijn niet gespecialiseerd in de toepassing van kennis.

Kennis trekt geen geld aan, tenzij het met praktische actieplannen wordt gebruikt voor en gericht op het vastomlijnde doel van geld verwerven. Miljoenen mensen onderkennen dit niet en geloven nog steeds ten onrechte dat kennis macht is. Dat is absoluut niet waar! Kennis is alleen potentiële macht. Het wordt alleen macht als het in vastomlijnde actieplannen wordt omgezet en op een duidelijk doel wordt gericht.

Deze 'ontbrekende schakel' in alle opvoedingsmethoden zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat onderwijsinstellingen hun studenten niet leren hoe ze de verworven kennis kunnen toepassen.

Veel mensen denken ten onrechte dat Henry Ford geen 'ontwikkeld' man was omdat hij maar weinig 'onderwijs' had genoten.

Zij die dat denken, kennen de echte betekenis van het woord 'opleiden' niet. Het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'educare', dat 'naar buiten leiden', 'te voorschijn brengen', 'uit trekken', 'van binnenuit ontwikkelen' betekent.

Een ontwikkeld mens hoeft niet per se een overvloed van algemene of specialistische kennis te bezitten. Een ontwikkeld mens is iemand die de mogelijkheden van zijn geest zo heeft ontwikkeld dat hij alles kan krijgen wat hij wil, zonder andermans rechten daarbij te schenden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog publiceerde een krant in Chicago een paar hoofdartikelen waarin Henry Ford 'een onwetende pacifist' werd genoemd. Ford protesteerde tegen die opmerkingen en diende een aanklacht tegen de krant in wegens smaad. Toen de aanklacht voor de rechtbank kwam, pleitten de advocaten van de krant voor vrijspraak en riepen Ford zelf als getuige op om aan de jury te bewijzen dat hij dom was. De advocaten stelden Ford een hele reeks vragen om aan te tonen dat hij, ondanks zijn aanzienlijke specialistische kennis op het gebied van autofabricage, over het algemeen dom was.

Ford kreeg vragen te beantwoorden als: 'Wie was Benedict Arnold?' en 'Hoeveel soldaten stuurden de Engelsen naar Amerika om de Opstand van 1776 neer te slaan?' Op die laatste vraag antwoordde Ford: 'Ik weet niet precies hoeveel de Engelsen er hebben gestuurd, maar ik heb gehoord dat het er veel meer waren dan ooit zijn teruggekeerd. Ten slotte kreeg Ford genoeg van deze vragenstellerij.

Toen hem een bijzonder beledigende vraag werd gesteld, leunde hij voorover, wees met zijn vinger naar de advocaat die de vraag had uitgesproken, en zei: 'Ik heb een rij elektrische drukknoppen op mijn bureau. Als ik echt de dwaze vraag zou willen beantwoorden die u zojuist hebt gesteld, of elke andere vraag die u me hebt gesteld, kan ik door op de juiste knop te drukken de hulp inschakelen van iemand die elke vraag kan beantwoorden over de zaak waaraan ik mijn beste krachten wijd. Wilt u mij eens vertellen waarom ik mijn geest zou volstoppen met algemene kennis voor de beantwoording van zulke vragen, als ik mensen om me heen heb die elke soort kennis kunnen aandragen die ik nodig heb?' Dat was beslist een heel logisch antwoord.

De advocaat had daar niets op te zeggen. Iedereen in de zaal besefte dat dit antwoord afkomstig moest zijn van een ontwikkeld man, en niet van een domme man. Iedereen is ontwikkeld die weet waar hij de benodigde kennis vandaan kan halen en hoe hij die kennis kan verwerken tot vastomlijnde actieplannen. Dankzij de assistentie van zijn 'denktank' had Henry Ford de specialistische kennis tot zijn beschikking waarmee hij één van de rijkste mannen van Amerika kon worden. Die kennis hoefde hij niet in zijn hoofd te hebben.

U kunt alle kennis krijgen die u nodig hebt

Om er zeker van te zijn dat u uw verlangen kunt omzetten in geld, moet u specialistische kennis vergaren over de dienst, de goederen of het beroep waarmee u het geld wilt verwerven.

Misschien hebt u veel meer specialistische kennis nodig dan u kunt of wilt vergaren. Als dat zo is, kunt u dat euvel verhelpen met uw 'denktank: Voor het verwerven van grote fortuinen is macht nodig. Macht krijgt iemand met behulp van goed georganiseerde en verstandig bestuurde specialistische kennis, maar die kennis hoeft niet perse in bezit te zijn van degene die het fortuin vergaart.

Wie wel ambities heeft om een fortuin te vergaren, maar niet de noodzakelijke specialistische kennis bezit, kan uit de voorgaan de alinea moed en hoop putten. Mensen gaan soms gebukt onder een minderwaardigheidscomplex omdat ze niet 'ontwikkeld' zijn. Maar iemand die een denktank kan leiden voor het vergaren van fortuin, doet absoluut niet onder voor de leden van die denktank.

Andrew Carnegie verklaarde dat hij zelf niets wist over de technische kant van de staalindustrie, en dat hij er ook niets over wilde weten. De gespecialiseerde kennis die hij nodig had voor het vervaardigen en aan de man brengen van staal, was beschikbaar voor hem via de individuele leden van zijn denktank.

Thomas A. Edison had in zijn hele leven maar drie maanden 'op school gezeten: Toch ontbrak het hem niet aan ontwikkeling en hij stierf ook niet arm.
Henry Ford had nog geen zes jaar basisonderwijs achter de rug, maar hij wist zich financieel uitstekend te redden.

Specialistische kennis is volop te krijgen en behoort tot de goedkoopste vormen van dienstverlening. Als u daaraan twijfelt, werp dan maar eens een blik op de loonlijst van een school of universiteit.

Het loont de moeite te weten hoe u kennis kunt verwerven

In de eerste plaats moet u bepalen welk soort specialistische kennis u nodig hebt, en voor welk doel. Uw hoofddoel in het leven, het doel waar u naar toe werkt, zal in belangrijke mate bepalen wat voor kennis u nodig hebt. Zodra u dat weet, moet u informatie verzamelen over betrouwbare bronnen van kennis.

De belangrijkste zijn: a Uw eigen opleiding en ervaring.
b De opleiding en ervaring van een groep mensen {denktank).
c Hogescholen en universiteiten.
d Openbare bibliotheken {in boeken en tijdschriften is alle kennis te vinden die ooit verzameld is).
e Speciale opleidingen {vooral aan avondscholen en in de vorm van schriftelijk onderwijs).

Zodra kennis verzameld wordt, moet zij gestructureerd worden en met praktische plannen worden toegepast voor een vastomlijnd doel. Kennis heeft alleen waarde voor zover zij voor een bepaald doel wordt gebruikt.

Als u overweegt een aanvullende opleiding te volgen, stel dan eerst het doel vast waarvoor u de gezochte kennis nodig hebt.
Zoek vervolgens uit waar u die kennis kunt opdoen.

Succesvolle mensen, in welk beroep dan ook, houden nooit op specialistische kennis te verwerven die samenhangt met hun zakelijke of professionele hoofddoel. Zij die geen succes hebben, maken gewoonlijk de vergissing te geloven dat ze niets meer hoeven te Ieren zodra ze van school komen. De waarheid is dat een mens op school vooral leert hoe hij in de dagelijkse praktijk kennis kan verwerven.

Specialisatie is tegenwoordig pure noodzaak! Die waarheid heeft Robert P. Moore, voormalig voorzitter van de selectiecommissie van de Columbia Universiteit, in een interview treffend weergegeven.

SPECIALISTEN MEEST GEWILD

Werkgevers zoeken met name kandidaten die zich op een of ander gebied hebben gespecialiseerd -afgestudeerden van scholen voor economisch en administratief onderwijs met kennis van boekhouden en statistiek, ingenieurs in allerlei richtingen, journalisten, architecten, chemici en ook uitstekende leiders en actieve studenten uit het laatste jaar.

Wie actief is geweest op de campus, met allerlei soorten mensen kan omgaan en een passende baan naast zijn studie heeft gehad, heeft een duidelijke voorsprong op de strikt academische student. Sommigen van hen hebben vanwege hun brede kwaliteiten diverse aanbiedingen voor functies gehad, een enkeling zelfs zes.

Eén van de grootste industriële ondernemingen, marktleider in haar sector, schrijft aan de heer Moore het volgende over toekomstige afgestudeerden: 'We zijn vooral geïnteresseerd in mensen die veel talent hebben op managementgebied. Daarom hechten we veel meer waarde aan karakter, intelligentie en persoonlijkheid dan aan een bepaalde opleiding of scholing.'

'Leertijd' voorgesteld

Moore heeft voorgesteld studenten tijdens de zomervakantie 'in de leer' te doen op kantoren, in winkels en in de industrie. Hij zei dat elke student in zijn derde of vierde jaar gevraagd zou moeten worden 'een toekomst voor zichzelf uit te stippelen en hem tot de orde te roepen als hij louter voor zijn genoegen en zonder enig doel een willekeurig vakkenpakket heeft gevolgd.
Hogescholen en universiteiten moeten onder ogen zien dat alle beroepen en functies nu om specialisten vragen,' aldus Moore. Hij drong erop aan dat opleidingsinstituten meer aan beroepsvoorlichting gaan doen.

Eén van de meest betrouwbare en praktische bronnen van kennis voor wie een specialistische opleiding wil volgen, zijn de avondscholen die in vrijwel elke grote stad te vinden zijn.

Voorts zijn dankzij de instellingen voor schriftelijk onderwijs tot in de verste uithoeken van het land cursussen en opleidingen te volgen. Een voordeel van thuis studeren is dat het programma in eigen tempo te volgen is en op de momenten dat het de cursist het beste uitkomt. Sommige instellingen zijn bovendien erkend door het ministerie van Onderwijs, zodat ook veel van hun diploma's erkend zijn. Bovendien kunt u zich door de docenten uitgebreid laten adviseren en voorlichten over alle mogelijke onderwerpen.

Een les van een incassobureau

Alles wat zonder inspanning en zonder kosten is te verwerven, wordt over het algemeen niet gewaardeerd en zelfs gewantrouwd. Dat is misschien de reden waarom we zo weinig opschieten met onze fantastische kansen in het openbaar onderwijs.

De zelfdiscipline die we opdoen door een strak studieprogramma van eigen keuze te volgen, is één van de grootste verschillen met het gratis openbaar onderwijs.

Instellingen voor schriftelijk onderwijs zijn meestal goed georganiseerd. Hun lesgelden zijn zo laag dat ze altijd aandringen op vlotte betaling. Of de cursist goede vorderingen maakt of niet, hij moet betalen en daardoor zal hij sneller geneigd zijn de cursus af te maken, terwijl hij er anders misschien mee zou ophouden. De incasso-afdelingen van deze onderwijsinstellingen bieden in dat opzicht een bijzonder goede training in het nemen van besluiten, in snel reageren en in afmaken wat je begonnen bent.

Ruim vijfenveertig jaar geleden heb ik dat zelf mogen ervaren.
Ik schreef me in voor een schriftelijke cursus reclame. Na acht of tien lessen hield ik op met studeren, maar het instituut hield niet op met rekeningen sturen. Bovendien stond het erop dat ik zou betalen, of ik de lessen volgde of niet. Ik was het ermee eens dat ik de cursus moest betalen, want daartoe had ik mezelf wettelijk verplicht. Maar dan moest ik ook alle lessen volgen en waar voor mijn geld zien te krijgen. Ik vond toen dat de incasso-afdeling overdreven goed georganiseerd was, maar later kwam ik erachter dat ik er iets bijzonders van had geleerd zonder dat daar kosten aan verbonden waren. Omdat ik wel moest betalen, ging ik door met de cursus en maakte hem af

Later in mijn leven ontdekte ik dat het efficiënte incassosysteem van het instituut veel voor mij had betekend, want dankzij de reclamecursus die ik met grote tegenzin had gevolgd, wist ik veel geld te verdienen.

De weg naar specialistische kennis

Amerika heeft het meest omvangrijke openbare onderwijs van de hele wereld. Ze hebben geweldige bedragen geïnvesteerd in mooie gebouwen, een goed transportsysteem ontwikkeld voor plattelandskinderen, zodat die de beste scholen kunnen bezoeken. Er is slechts één verbazingwekkend zwak punt in dit geweldige systeem – HET IS GRATIS! Eén van de vreemdste eigenschappen van mensen is dat ze alleen datgene waarderen wat geld kost. Het gratis onderwijs en de gratis openbare bibliotheken maken geen indruk op mensen, want ze zijn gratis. Dat is de voornaamste reden waarom zoveel mensen later naast hun baan aanvullende opleidingen volgen. Het is ook één van de voornaamste redenen waarom werkgevers het op prijs stellen dat hun werknemers schriftelijke cursussen volgen. Zij weten uit ervaring dat wie een deel van zijn vrije tijd aan studie wil besteden, leidinggevende kwaliteiten bezit.

Er is één menselijke zwakheid waarvoor geen remedie bestaat, en dat is gebrek aan ambitie! Mensen die een deel van hun vrije tijd reserveren voor een opleiding, blijven zelden in de onderste regionen van de organisatie. Hun daadkracht opent de weg omhoog en ruimt vele belemmeringen uit de weg. Ze vestigen de aandacht op zich van diegenen die kansen aan hen kunnen geven.

Schriftelijk onderwijs is vooral geschikt voor werknemers die vinden dat ze aanvullende, specialistische kennis nodig hebben, maar het zich niet kunnen permitteren weer dagonderwijs te gaan volgen.

Stuart Austin Wier volgde een opleiding tot bouwkundig ingenieur en werkte in dat beroep totdat de depressie in de jaren dertig hem zo goed als brodeloos maakte. Hij ging eens na wat zijn mogelijkheden waren, en besloot advocaat te worden. Hij ging weer naar school en volgde een speciale opleiding tot advocaat.

Hij voltooide de opleiding, werd toegelaten tot de orde der advocaten en bouwde in snel tempo een winstgevende praktijk als advocaat op.

Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen: 'Ik kan niet meer naar school, want ik heb een gezin om voor te zorgen' of 'ik ben te oud.' Daarom voeg ik eraan toe dat Wier voorbij de veertig was en getrouwd was toen hij weer naar school ging. Bovendien koos Wier met zorg cursussen uit aan hogescholen die gespecialiseerd waren in advocatenopleidingen. Zodoende wist hij in twee jaar tijd even ver te komen als de meeste rechtenstudenten in vier jaar tijd. Het loont de moeite uit te zoeken waar kennis te halen valtl Een simpel idee dat geld opbracht Laten we eens een voorbeeld bestuderen.

Een verkoper in een kruidenierszaak kwam van de ene dag op de andere op straat te staan. Hij had wat ervaring in boekhouden. Dus volgde hij een speciale boekhoudcursus, ging eens na wat een boekhouder allemaal nodig heeft, en begon een eigen zaak. Zijn eerste klant was de kruidenier bij wie hij had gewerkt. Vervolgens sloot hij contracten met meer dan honderd kleine winkeliers om tegen een geringe maandelijkse vergoeding hun boekhouding te doen. Dat sloeg zo goed aan dat hij al gauw een kantoor in een bestelwagen bouwde, waarin hij moderne boekhoudmachines installeerde.

Hij heeft nu een heel wagenpark van rijdende boekhoudkantoren en heeft een groot aantal assistenten. Daarmee verleent hij boekhoudservice aan kleine winkeliers tegen een heel laag tarief.

Specialistische kennis en fantasie waren de bestanddelen van deze unieke, succesvolle vorm van dienstverlening. Op een gegeven moment betaalde de eigenaar bijna tien keer zoveel inkomstenbelasting als zijn voormalige werkgever ooit voor hem had afgedragen.

Het begin van deze succesvolle onderneming was een idee! Ik had het voorrecht de werkloze verkoper dat idee aan de hand te doen. Daarom neem ik nu de vrijheid om nog een idee te geven waarmee nog meer inkomen te verdienen valt. Het idee werd me aangereikt door dezelfde verkoper die boekhouder werd.

Toen hij het plan vernam als oplossing voor zijn werkloosheidsprobleem, riep hij meteen uit: 'Het idee staat me wel aan, maar ik zou niet weten hoe ik er geld mee kan verdienen.' Zijn klacht was dus dat hij niet wist hoe hij met zijn boekhoudkundige kennis de markt op kon gaan.
Ook dat probleem vroeg om een oplossing. Met hulp van een jonge typiste kwam een prettig leesbare tekst tot stand, waarin de voordelen van het nieuwe boekhoudsysteem werden beschreven. De pagina's werden netjes getypt en in een gewoon plakboek geplakt. Het plakboek fungeerde als een stille verkoper die de nieuwe vorm van dienstverlening overtuigend aan de man wist te brengen. Al gauw had de eigenaar meer opdrachten binnen dan hij aankon.

Een beproefd plan om de ideale baan te krijgen

Heel veel mensen hebben behoefte aan de diensten van een verkoopspecialist die een korte instructie kan geven voor het aanbieden van diensten. Het idee dat in de vorige paragraaf is beschreven, was noodzakelijk om een bestaand probleem op te lossen, maar de toepassing ervan bleef niet beperkt tot één persoon. De vrouw die het bedacht, had een slimme verbeelding. Zij zag in haar pasgeboren geesteskind de mogelijkheid van een nieuw beroep, waarin ze duizenden mensen zou kunnen helpen bij het aanbieden van hun diensten.

Het onverwachte succes van haar eerste plan zette deze energieke vrouw meteen tot verdere actie aan. Ze begon te werken aan de oplossing van een soortgelijk probleem. Haar zoon was net van de universiteit gekomen, maar zag geen enkele mogelijkheid om aan de slag te komen. Het plan dat ze voor hem bedacht, was het beste voorbeeld van het aanbieden van dienstverlening dat ik ooit heb gezien.

Toen het plan volledig was uitgewerkt, telde het bijna vijftig bladzijden met zorg getypte en goed geordende informatie. Het bevatte het verhaal van het aangeboren talent van haar zoon, zijn opleidingen en ervaringen, en nog veel meer informatie. Het plan bevatte ook een complete beschrijving van de positie die haar zoon wilde hebben, en een prachtige beschrijving van wat hij allemaal in die positie wilde doen.

De voorbereiding van het plan kostte enkele weken. De vrouw stuurde haar zoon vrijwel dagelijks naar de openbare bibliotheek om informatie te verzamelen die ze konden gebruiken bij het opstellen van het plan. Ze stuurde hem ook naar de concurrenten van de werkgever bij wie hij wilde werken. Hij kreeg van hen belangrijke informatie over hun manier van zaken doen. Die verwerkte hij in de invulling van zijn begeerde positie. Toen het plan klaar was, telde het bijna tien intelligent geformuleerde suggesties waarmee de toekomstige werkgever zijn voordeel kon doen.

U hoeft niet onderop te beginnen

Iemand zou kunnen vragen: 'Waarom al die moeite om een baan te vinden?' Het antwoord is: 'Het kan nooit kwaad iets goed aan te pakken! Het plan dat de vrouw voor haar zoon opstelde, hielp hem bij het krijgen van de baan die hij wilde hebben. Het eerste gesprek was raak en hij kreeg het salaris dat hij verlangde.' Bovendien -en ook dat is belangrijk -hoefde hij in zijn positie niet onderop te beginnen. Hij startte als junior leidinggevende met het salaris van een leidinggevende.

'Waarom al die moeite?' Als hij onderop was begonnen, had het hem tien jaar gekost om te komen waar hij nu kon beginnen. En dat had hij te danken aan de uitgekiende presentatie van wat hij allemaal kon en wilde.

De opvatting dat iemand onderop moet beginnen en zich een weg omhoog moet banen, kan heel gezond lijken, maar er zijn ook bezwaren tegen. Het voornaamste bezwaar is dat te veel mensen die onder aan de ladder beginnen, nooit hun hoofd ver genoeg kunnen uitsteken om kansen in het oog te krijgen. Daardoor blijven ze vaak onder in de organisatie steken.

Bovendien is het uitzicht onderaan de ladder niet bepaald prettig of bemoedigend. Het heeft de neiging elke ambitie uit te doven. We spreken dan van 'vastroesten in een routine. Daarmee bedoelen we dat we ons neerleggen bij ons lot. We bouwen immers een serie dagelijkse gewoonten op die zo sterk is dat we die niet meer van ons af kunnen werpen. Ook dat is een reden waarom het de moeite waard is één of twee treden vanaf de grond te beginnen.
We gaan dan vanaf het begin om ons heen kijken, we zien hoe anderen vooruitkomen, merken kansen op en grijpen die zonder aarzeling aan.

Dan Halpin is een uitstekend voorbeeld van wat ik bedoel. Op de universiteit was hij manager van het beroemde Notre Dame football-team, dat in 1930 nationaal kampioen werd onder leiding van Knute Rockne. Misschien werd hij geïnspireerd door deze grote coach om hoog te mikken en tijdelijke tegenslag niet als mislukking te zien, net zoals Andrew Carnegie, de grote industrieel, jonge zakelijk leiders inspireerde om zich hoge doelen te stellen.

Halpin kwam in een bijzonder ongunstige tijd van de universiteit af, namelijk tijdens de Depressie, toen er maar weinig banen waren. Na een poging in het bankwezen en de filmwereld wierp hij zich op het eerste het beste toekomstperspectief dat aan hem verscheen - het verkopen van elektrische hoorapparaten op commissiebasis. Halpin wist dat iedereen met zoiets kon beginnen, maar voor hem betekende het een gouden kans Bijna twee jaar lang deed hij dat werk zonder er veel plezier aan te beleven. Hij zou nooit verder zijn gekomen als hij niet iets aan zijn ontevredenheid had gedaan. Eerst streefde hij naar de baan van assistent-verkoopmanager bij zijn bedrijf. Die baan kreeg hij. Door die ene stap kwam hij hoog genoeg te staan om nog grotere kansen te zien. En die kansen konden hem zien.
Hij boekte zoveel succes in het verkopen van hoorapparaten dat A.M. Andrews, bestuursvoorzitter van de Dictograph Products Company, een concurrent van Halpins werkgever, meer wilde weten over die Dan Halpin. De verkopen van de gerenommeerde Dictograph Company daalden namelijk. Hij nodigde Halpin uit. Aan het eind van het gesprek was Halpin de nieuwe verkoopmanager van de Acousticon Division. Om Halpins kracht te testen ging Andrews voor drie maanden naar Florida.
Het was zinken of zwemmen voor Halpin. Hij zonk niet! Knute Rocknes geest van 'De hele wereld houdt van winnaars en heeft geen tijd voor verliezers' inspireerde hem om zich zo volledig aan zijn werk te wijden dat hij vice-president van het bedrijf werd. De meeste mensen zouden tien jaar hard moeten werken om zo'n functie te bemachtigen. Halpin presteerde het in ruim een half jaar.

Het is moeilijk te bepalen wie meer lof toekomt, Mr. Andrews of Mr. Halpin, omdat beide die zeer zeldzame eigenschap die we kennen als verbeelding, in overvloed bezaten. Mr. Andrews verdient lof omdat hij zag dat de jonge Halpin zeer prestatiegericht was. Halpin verdient lof omdat hij weigerde zich te berusten in een baan die hij niet wilde.

Eén van de belangrijkste dingen die ik met deze hele filosofie naar voren wil brengen, is dat we zelf kunnen bepalen of we tot hoge posities opstijgen of op de grond blijven. We kunnen dat echter alleen als we ze wensen te bepalen.

Uw partners kunnen van onschatbare waarde zijn

Er is nog iets wat ik wil benadrukken, namelijk dat zowel succes als mislukking grotendeels het resultaat is van gewoonten! Ik twijfel er geen moment aan dat Dan Halpin wegens zijn relatie met het succesvolle football-team Notre Dame hetzelfde hevige verlangen had om uit te blinken als dat football-team. Heldenverering is beslist ergens goed voor, als de held tenminste een winnaar is.

Ik geloof in de theorie dat zakelijke samenwerking een vitale factor is, zowel in succes als in mislukking. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk toen mijn zoon Blair met Dan Halpin onderhandelde over een functie. Halpin bood hem een beginsalaris aan dat ongeveer de helft was van wat hij bij een concurrent kon krijgen. Ik bemoeide me er als ouder mee en drong erop aan dat hij de functie accepteerde.

Ik geloof namelijk dat nauwe samenwerking met iemand die weigert vervelende omstandigheden te accepteren, een voordeel is dat nooit in geld is uit te drukken.

Iedereen vindt een baan onder aan de ladder monotoon, saai en uitzichtloos. Daarom heb ik beschreven hoe een lage start met de juiste planning te vermijden is.

Laat uw ideeën geld opbrengen met specialistische kennis

De vrouw die 'Het plan voor de verkoop van dienstverlening' voor haar zoon opstelde, krijgt nu uit alle delen van het land opdrachten. De mensen die een beroep op haar doen, willen een soortgelijk plan om meer geld met hun diensten te verdienen.
Ze heeft een staf van typistes, artiesten en schrijvers, die het vermogen bezitten om iemand beter voor het voetlicht te brengen.
Ze is zo zeker van haar kunnen dat ze als deel van haar betaling een percentage van de loonsverhoging waaraan ze haar cliënten helpt, aanneemt.

Het is beslist niet zo dat zij met haar plan mensen helpt meer geld te verdienen met precies dezelfde dienstverlening. Zij kijkt ook naar de wensen van de klant en zorgt ervoor dat de klant niet alleen meer betaalt, maar ook meer waar voor zijn geld krijgt. Ze doet dat op een manier die voor iedereen, behalve voor haar cliënten, geheim blijft.

Zij die in de kansen die schuil gaan in deze suggestie opmerken, kunnen een waardevol hulpmiddel vinden in het hoofdstuk over gestructureerd plannen.

Een efficiënte verkoper van persoonlijke diensten zou een groeiende vraag naar zijn diensten vinden, overal waar mensen op zoek zijn naar betere markten voor hun diensten.

Door het denktank principe toe te passen, zouden een paar mensen met de juiste vaardigheden een verbond kunnen sluiten en spoedig een rendabele zaak hebben. Eén van hen zou een redelijke schrijver moeten zijn, met aanleg voor adverteren en verkopen, een ander zou moeten kunnen typen en tekst verwerken, en eentje zou heel goed moeten zijn in het aantrekken van cliënten. Als één persoon al deze kwaliteiten tegelijk bezat, zou hij de zaak in zijn eentje kunnen opzetten, totdat het vanzelf uitbreidde.

Als u een gunstiger markt zoekt voor uw dienstverlening, kan deze suggestie de prikkel zijn waarop u hebt gewacht. Met dat idee kunt u een inkomen verwerven dat groter is dan dat van de 'gemiddelde' dokter, advocaat of ingenieur die jarenlang op de universiteit hebben gezeten.

Gezonde ideeën hebben geen vaste prijs!

Alle ideeën zijn gebaseerd op specialistische kennis. Helaas hebben de meeste mensen die geen fortuinen weten te vergaren, meer specialistische kennis dan ideeën in huis.

Daarom is er een grote behoefte aan mensen die anderen kunnen helpen hun diensten voor een goede prijs op de markt te brengen. Bekwaamheid betekent fantasie, de enige kwaliteit die nodig is om specialistische kennis te combineren met ideeën, in de vorm van uitgewerkte plannen die geld opleveren.

Als u fantasie hebt, kan dit hoofdstuk voor u de aanzet zijn om een idee aan te pakken waarmee u rijk kunt worden. Het idee kan een inkomen opleveren dat veel groter is dan dat van de gemiddelde arts, advocaat of ingenieur, wiens opleiding verschillende jaren duurde. De markt voor dit idee bestaat uit mensen die een baan zoeken, en degenen die meer willen verdienen in hun huidige baan.
Er is geen vastgestelde prijs voor goede ideeën!
Achter alle ideeën staat gespecialiseerde kennis. Helaas is specialistische kennis gemakkelijker te verwerven dan ideeën. Daarom is er een universele vraag naar mensen die anderen kunnen helpen om hun persoonlijke diensten voordeliger aan de man te brengen.
Als u verbeelding hebt, kan dit hoofdstuk u helpen aan een idee waarmee u de rijkdom zou kunnen verwerven die u verlangt.

Onthoud dat het idee de kern van de zaak is. Specialistische kennis staat waarschijnlijk om de hoek op u te wachten -en dat kan elke hoek zijn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks            ebook-winkel         artikelen
           voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten
email hier om lid te worden van de ebookclub            afbeeldingen            tastbare boeken kopen           Vind je passie met de Transformator!
dieet, voeding en gezondheid          
inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten           vegetarische recepten
boek beschrijvingen en recensies            spiritueel tuinieren           interessante sites