English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks            ebook-winkel         artikelen

           voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten            afbeeldingen

email hier om lid te worden van de ebookclub            tastbare boeken kopen           Vind je passie met de Transformator!

dieet, voeding en gezondheid           vegetarische recepten            spiritueel tuinieren

inspirerende Engelse songteksten            metafysische Engelse gedichten boek beschrijvingen en recensies           interessante sites


De grondbeginselen van Divine Science (Goddelijke Wetenschap)


SCHEPPING
Schepping is aanwezig in de Geest van God als het ideaal van die Geest en gekend door die Geest. Voor de Divine Scientist (Goddelijke Wetenschapper) bestaat God dus uit Geest. De zichtbare schepping wordt in het licht van de spirituele aard ervan geïnterpreteerd. Wij zien elke fysieke manifestatie als ideeën in de Geest van God, die zichtbaar zijn gemaakt. Ze nemen in overeenstemming met het individuele bewustzijn vorm aan.

DE MENS
De mens verblijft in de Geest van God als het Christus idee. De mens is de individuele expressie van God en is altijd één met Volmaakt Leven, Volmaakte Liefde, Volmaakte Intelligentie en Volmaakte Substantie of Stof. De mens is het beeld en de gelijkenis van God en zijn ware individualiteit is de Christus. Alles wat God is, moet de mens dan ook zijn, want hij is één met zijn Vader in de Hemel. Wat er ook waar is van de mens was waar in het begin van de schepping. Het denken van de mens over zichzelf verandert naarmate zijn bewustzijn uitgebreid wordt. En van verandering in het denken komt verandering in zijn uiterlijke ervaringen voort.

DENKEN
Het doel van juist denken is om de ware aard van ons Wezen in God in te zien. Het is de bedoeling om de eenheid van Geest, Ziel en Lichaam in te zien en de perfectie van God op aarde zoals in de Hemel uit te roepen. De mens wordt zich bewust van het goede dat er altijd is door juist denken. Een denkpatroon brengt een overeenkomstig patroon in het leven van de mens voort.

DE WAARHEID
De Waarheid is het eeuwige, onveranderlijke, onderliggende principe van het leven. Het is altijd bij ons, gisteren, vandaag en eeuwig. Er is geen nieuwe waarheid omdat het Goddelijk patroon nooit kan veranderen. Alles werd in het begin geschapen en werd als goed en zeer goed erkend. Het enige dat verandert is onze onjuiste opvatting van God en onze erkenning van de ware aard van ons wezen.

GOD EN DE DUIVEL
Divine Science onderwijst dat alleen God bestaat. God is de Enige. Er is geen duivel of kwade macht. In feite is het beoefenen van de Tegenwoordigheid van deze ene macht het fundament van deze leer.

KWAAD
Divine Science onderwijst dat kwaad een onjuist geloof is in een aanwezigheid en macht buiten die van God om. De ontplooiing van de mens is er de oorzaak van dat hij slechts gedeeltelijk de waarheid over zijn aard en de spirituele realiteit van de wereld om hem heen ziet. En deze verkeerde beelden in de geest van een mens veroorzaken een verkeerd begrip van het leven. Door een leugen te geloven maken we onszelf vatbaar voor de macht ervan. Zodra de Waarheid wordt waargenomen, lost het geloof in de macht van kwaad op en verandert de wereld van een mens.

JEZUS
Jezus, die vlees werd oftewel de Christus van zijn Wezen volledig manifesteerde, werd het volmaakte gevolg van de volmaakte oorzaak. Daarom kunnen we de Christus en Jezus niet langer scheiden. Hij die Jezus van Nazareth was, historisch gezien, werd de volledige belichaming van het Christus idee.

DE HEILIGE DRIE EENHEID
Divine Scientists (Goddelijke Wetenschappers) geloven dat God Geest is. Ze geloven dat Geest en Intelligentie de drijfkracht van alle schepping zijn. Deze Ene Geest handelt via denken en denken uitgedrukt als Woord. "En het Woord werd vlees en verbleef onder ons. " (Joh. 1:14; R.S.V.) Vlees betekent welke materie dan ook. Divine Scientists (Goddelijke Wetenschappers) zien een nieuwe drie-eenheid die van toepassing is op dit nieuwe denken over alle schepping die voortkomt uit de Geest - de Universele Geest, de oneindige en onbeperkte Geest. Via denken wordt het Woord uitgedrukt als idee, net zoals onze ideeën uiterlijke vorm aannemen en zo zichtbaar worden, of in de uiterlijke wereld. Daarom zeggen we dat er één Schepper is, één scheppende handeling, die de beweging van de Geest is, en één schepping.

  "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
  was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord
  geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is ...
  Het Woord is vlees geworden."
  (John 1:1-3, 14 R.S.V.)

DE MAAGDELIJKE GEBOORTE
Divine Scientists (Goddelijke Wetenschappers) interpreteren de Onbevlekte Ontvangenis als de realisatie dat de oorsprong en bron van de mens perfectie is, oftewel God. De mens wordt niet uit bloed of vlees geboren, noch louter door de wil van de mens, maar door de Wil van God. Dat wat uit Geest geboren wordt, is Geest. Uit het gelijke komt het gelijke voort. We zijn geboren uit de Geest van God, de Geest van Heelheid en van alle Goed. De oude leer wilde ons laten geloven dat we uit zonde zijn voortgekomen en in zonde ontvangen. Deze nieuwe leer geeft ons het nieuwe inzicht dat we van God komen, zuiver, onbevlekt en goddelijk. "Noem geen mens op aarde uw Vader..." Erfelijkheid is dus niet iets waarvoor we nog langer bang hoeven te zijn, want ons erfgoed is spiritueel, niet materieel. Onze ziekten komen niet van onze voorouders. God is onze enige Vader. Daarom zien we dat al het goede van God ieder van ons volledig toebehoort. Onze Bron is Goddelijke Perfectie.

DE DOOP
Divine Scientists (Goddelijke Wetenschappers) worden gedoopt wanneer het individu in Geest wordt ondergedompeld. Hierin wordt de mens bevrijd van verkeerde overtuigingen over de uiterlijke wereld en wordt zich bewust van de volmaakte zijnstoestand.

COMMUNIE
Wij geloven dat communie in het bewustzijn plaatsvindt gedurende stille perioden van contemplatie en meditatie. Goddelijke Wetenschappers proberen ten allen tijde constante spirituele communie in stand te houden, want ze weten dat het vlees en bloed van hun wezen de Geest van de Levende God is die in en door ze werkt. Daarom is het niet langer nodig om brood en wijn te nemen.

WONDEREN
De Goddelijke Wetenschap onderwijst dat wonderen het logische gevolg zijn van spirituele eenheid met God. Jezus Christus was in staat om deze Eenheid in elke situatie te verwezenlijken, toen hij werd geconfronteerd met de materiële wereld. Door zijn innerlijk begrip van de volmaaktheid van elk wezen en zijn absolute kennis van en geloof in de Vader als de bron van alle goeds, werd de innerlijke eeuwige Waarheid gemanifesteerd en datgene voortgebracht wat de wereld een wonder zou noemen.

GEBED
Echt gebed houdt het beoefenen van de Tegenwoordigheid van God in. Het is in denken en handelen ons ware wezen erkennen. Gebed is een toestand van ontvankelijkheid waarin de Waarheid wordt verwerkelijkt. Het is communie met God louter om Zijn Tegenwoordigheid te ervaren. De toegevoegde dingen die tot de mens komen door echt gebed verschaffen die dingen die waarlijk schoon en goed zijn in zijn leven. Door dit stille inkeren naar God opent de mens zijn verstand voor de stroom van de grote Universele Geest en ontvangt wat daar aldoor al was.

  "Spreken over God is niet hetzelfde als God ervaren. Ik heb gemerkt dat zodra gebed een intiem gevoel wordt in plaats van een intellectuele analyse, het zielebewustzijn vleugels krijgt en demonstraties komen snel en gemakkelijk. Gevoel is de sleutel tot gebed. Misschien hebt u ook gemerkt dat we niet altijd manifesteren wat we denken, maar we manifesteren altijd wat we voelen. " Dr. Max H. Ballard, Minister Emeritus.

GENEZING
Divine Science onderwijst het principe van genezing zoals dat werd onderwezen en gedemonstreerd door Jezus Christus. Het is vandaag net zo goed mogelijk om genezing van geest, lichaam en levensomstandigheden te manifesteren als 2000 jaar geleden. Dezelfde Ene Macht die ons onze overtredingen vergeeft geneest net zo bereidwillig al onze gebreken.

ZONDE
Divine Science onderwijst dat zonde het gevolg is van de onwetendheid van de mens over zijn ware aard. In feite is de vroege Griekse vertaling van het woord 'voorbij schieten aan het doel'. Het doel is eenheid met God. We zondigen, of schieten voorbij aan het doel, wanneer we er niet in slagen om onze hoogste roeping te volgen, die de verwerkelijking van onze Christus natuur is.

ZONDE EN VERZOENING
We zijn individuele uitdrukkingen van God en we zijn verantwoordelijk voor onze eigen verzoening. Daarom geloven Goddelijke Wetenschappers dat onze zonden verzoend zijn wanneer we onze eenheid met God kennen.

ZIEKTE
Ziekte is het gevolg van een geloof in twee machten: onvoldoende besef dat we in Waarheid geestelijke wezens zijn. Door ervaring heeft Divine Science (Goddelijke Wetenschap) aangetoond dat wanneer een individu een hoog bewustzijnsniveau uitdrukt en volledig weet dat hij Geest is, hij niet ziek kan zijn. Hij is dan in volkomen harmonie met de ene scheppende macht, God. Moderne geneeskunde beschikt gedeeltelijk over de kennis dat fysieke ziekte de uitdrukking van een innerlijke levenshouding is. We onderwijzen echter niet dat een persoon geen arts zou moeten raadplegen als de situatie in zijn leven daarnaar is. Aangezien we allen individuen zijn op ons eigen pad van verwerkelijking zou het dwaasheid zijn om op welke wijze dan ook te bemoeien met de keus van een individu om de hulp te zoeken die hij op dat moment nodig heeft.

DOOD
Divine Science onderwijst dat de dood slechts één van vele ervaringen is in de spirituele ontplooiing van de ziel. Op dit moment gaat de ziel gewoon over naar een ander uitdrukkingsniveau. Het leven houdt nooit op, want alles is leven dat zich eeuwig uitdrukt door middel van veelvuldige vormen. Wat waar is op één punt in het leven is waar op alle punten in het leven. Daarom kan de mens, het spirituele wezen, niet sterven. "De wetenschap vertelt ons dat niets in de natuur, zelfs niet het kleinste partikel, spoorloos kan verdwijnen. De natuur kent geen uitroeiing. Het kent alleen maar transformatie." - Dr. Werner von Braun.

HET LEVEN NA DE DOOD
We geloven in de continuïteit van het leven en dat nu we allen vervat zijn in God als onsterfelijke, perfecte uitdrukkingen van Hem. Alle leven is in een toestand van evolutie en verandering is een constante factor die niet gevreesd maar omhelsd moet worden. Zelfs na de dood gaat de mens door zich individueel uit te drukken als God's geliefde Zoon. "Ik zal je nooit verlaten" is de belofte die de Vader in de Hemel ons gaf.

HEMEL EN HEL
In de Goddelijke Wetenschap (Divine Science), onderwijzen we dat hemel en hel bewustzijnstoestanden zijn In ons geloof zijn we hier op aarde soms in de hemel en soms in de hel. De mens lijdt als gevolg van zijn eigen bewustzijnstoestand, zijn kijk op het leven. Omgekeerd vermijdt hij elke pijn naarmate hij zich bewust is van God in de Hemel. Alle dingen op het aardse vlak zijn het gevolg van de Wet van Oorzaak en Gevolg, want de wet is "zoals de geest, zoals de manifestatie. " (Zo binnen, zo buiten)
naar de hoofdpagina

Spirituele boeken online over metafysica, mystiek, esoterie, met affirmaties voor een nieuwe tijd. Metafysische ebooks & inspirerende kinderboeken, over zelfontplooiing, meditatie, spiritualiteit, positief denken, vertrouwen, verlangen, een cursus in wonderen, overvloed, het Onze Vader en succes.