email en wordt lid van de ebookclub gratis spirituele ebooks tastbare boeken kopen Energetische Transformator voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten vegetarische recepten subliminale software metafysische Engelse gedichten

inspirerende Engelse songteksten
artikelen boek beschrijvingen en recensies ebook-winkel Vind je passie met de Transformator! afbeeldingen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks

DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN - DEEL V

Baird T. Spalding

I Beelden van vroegere gebeurtenissen.
II Ken uzelf.
III Bestaat er een God?
IV Het eeuwige leven.
V Het goddelijke patroon.
VI Weet dat gij weet.
VII De werkelijkheid.
VIII Meesterschap over de dood.
IX De wet van voorziening.
X De waarheid zal u vrij maken.
XI Mensen die wandelden met de Meester.
XII Credo.
Vertalersnoten.


OPDRACHT
Dit boek wordt liefdevol opgedragen aan die Grote Wezens, onze Oudere Broeders, Die, terwijl Zij gestegen zijn tot op een hoger punt van de spiraal, toch geduldig Hun bijstand verlenen aan de mensheid op aarde, steeds de weg wijzend naar Waarheid, Vrijheid en de Hogere Rijken van Bewustzijn en Begrip.


SCHETS VAN BAIRD T. SPALDING

Overal waar sprake is van een opbloeien van algemene belangstelling voor een of andere persoonlijkheid of wat deze bereikt heeft, zo is getoond is door de lezers van DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN: HUN LEVEN EN LEER, kun je er zeker van zijn, dat dit vergezeld gaat van een vonk van spirituele Waarheid.

Weinigen hebben in recente tijden zo'n belangstelling gewekt als Baird T. Spalding, wiens naam legendarisch werd in kringen die zich bezighielden met het bovennatuurlijke en de Waarheid, gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw.

Weinigen voelden het vuur van geestelijke inspiratie dat over de hele wereld om zich heen greep als hij. Het karakter van de man, de manier waarop zijn boodschap gebracht is, en de Boodschap vormen alle een levend getuigenis van de Waarheid van zijn woorden en de eerlijkheid en oprechtheid van de man.

De ontelbare hoeveelheden brieven die door de jaren heen uit heel de wereld ontvangen werden getuigen van de geweldige hulp die mensen ondervonden van de boodschap die zijn boeken bevatten en zulke brieven blijven binnenstromen, jaren nadat hij overging naar een hogere schoolklas.

Baird T. Spalding ging naar gene zijde van het graf op 18 maart 1953 in Tempe, Arizona, op vijfennegentigjarige leeftijd. Hij was tot het allerlaatst actief bezig met zijn belangen in de mijnbouw.

Douglas K. De Vorss kende de heer Spalding waarschijnlijk als geen ander, tengevolge van de vele jaren waarin zij een band met elkaar hadden, en wij citeren uit zijn toespraak, gehouden bij de gedenkdienst voor de heer Spalding in Tempe, Arizona op 22 maart 1953.

'De heer Spalding was een zeer rustige, nederige dienaar van allen die hij ontmoette. Hij wilde me onder geen beding toestaan om hem publiekelijk voor te stellen, om stil te staan bij zijn persoonlijkheid of bij hemzelf als man die veel bereikt heeft. Sinds 1935 had ik de unieke gelegenheid om met hem naar meer dan tweehonderd steden in Noord Amerika te reizen. En hoewel ik gedurende de meeste van die jaren vierentwintig uur per dag in zeer nauwe relatie met hem leefde, moet ik u toch eerlijk zeggen, dat ik niet geloof, dat welke persoon of groep van personen ook deze ziel, groot op zoveel verschillende manieren, op zoveel verschillende niveaus van activiteit, werkelijk begreep. Terwijl ik deze weinige persoonlijke opmerkingen maak, ben ik er zeker van, dat u begrijpt, dat we dit op een zeer nederige manier doen, omdat hij niet alleen onze vriend was, maar een man die als een vader was voor velen van ons.

Er was, voorzover ik weet, geen stad van enige omvang waar ook ter wereld, waar de heer Spalding niet iemands huis binnen kon lopen om aan te schuiven voor de maaltijd. Hij was altijd welkom. En gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar leefde hij, zoals men zegt, in hoge mate als een vogel zo vrij. Hij scheen een punt van realisatie bereikt te hebben waar stoffelijke dingen niet van veel belang voor hem waren. Hoewel het mij en ons allen onbekend was, wat voor inkomsten hij als individu over een bepaalde tijd had, ging hij niettemin helemaal niet door voor een rijk man. Hij had weinig materiële bezittingen. De grote erfenis die hij naliet schuilt in de unieke ontdekkingen die hij deed betreffende de leringen van Jezus.

De heer Spalding schreef nooit of hield nooit lezingen om financieel voordeel of gewin en hij was een open kanaal voor alle fondsen die hem bereikten, die hij onmiddellijk verdeelde. We hebben geen enkele manier om achter de omvang van zijn filantropische ondernemingen te komen, omdat niemand hem ooit benaderde die enige materiële bijstand nodig had die hij niet alles gaf wat hij bezat en bijgevolg was hij altijd een zeer weivarend man. In feite ken ik niemand die, in zekere zin, zo rijk was als de heer Spalding en velen van ons benijdden hem om de unieke verwerkelijking die hij bereikt had door zijn zeer uitzonderlijk begrip en die hij ongetwijfeld heel vroeg in zijn leven verwierf.

Het was ongeveer vijfenzestig jaar geleden, dat hij voor het eerst enkele van deze ontdekkingen deed betreffende Jezus en de levens van de Grote Meesters. Hij liep en sprak met Grote Meesters in de zichtbare wereld, evenals de grote geleerde Steinmetz, van wie hij een groot bewonderaar was. [Charles Proteus Steinmetz, 1865-1923, Duits, later Amerikaans electrotechnisch ingenieur, hoogleraar electrofysica en baanbrekend onderzoeker.]

Ik heb foto's gezien van Spalding en Steinmetz samen. Zowel Steinmetz als Edison voorspelden, dat de tijd zou komen waarin het mogelijk zou zijn voor ons om opnamen te maken van de Bergrede en dat in de feitelijke taal en met de feitelijke stem van Jezus op het moment waarop Hij de Bergrede hield.

Vele andere opzienbarende ontdekkingen en onthullingen, zoals ik ze graag aanduid, werden door de heer Spalding gedaan gedurende zijn lange leven van dienstbaarheid en activiteit in alle delen van de wereld. Ik wil bijvoorbeeld teruggaan naar het idee van waaruit zijn boeken in publicatie kwamen. Mij is verteld door mensen die de heer Spalding in Calcutta, India in de vroege negentiger jaren gekend hadden, dat hij besloot om enkele van de verhalen over zijn ervaringen in India in handschrift op te schrijven. Enkele vrienden vroegen hem om het uit te typen en hen kopieën te geven en vele, vele jaren lang droeg hij deze getypte verslagen (van wat later Deel I werd) bij zich. Mensen lazen ze en gaven ze onderling door, totdat tenslotte een zeer vooraanstaande vrouw uit Oakland, Californië, wier echtgenoot de Oakland Municipal Railways had laten aanleggen, de heer Spalding vroeg, of hij er enig bezwaar tegen zou hebben om haar drukker, de California Press in San Francisco, duizend kopieën van dit werk te laten drukken in een goedkope papieren band; zij wilde ieder van haar vrienden een kopie van dat boek geven. De heer Spalding gaf zijn toestemming en spoedig daarna vertrok hij naar Engeland.

De boeken werden gedrukt en onder haar vrienden als geschenk uitgedeeld. Binnen ongeveer zestig dagen werden op naar het scheen fenomenale wijze meer dan twintigduizend bestellingen ontvangen voor exemplaren van dat boek! Toen de heer Spalding terugkeerde uit Engeland, was hij natuurlijk verbaasd over de belangstelling voor zijn ontdekkingen en ervaringen, dus gaf hij haar toestemming om de rest van het werk te laten publiceren, die bekend werd als Deel II.

Toen was er een periode van ongeveer tien jaar waarin de heer Spalding helemaal niet schreef. Maar bijna elke avond was hij ergens te gast of bezocht hij vrienden en na de maaltijd hield hij zich dan gewoonlijk een tijdje bezig met het beantwoorden van vragen en op die manier ontmoette hij een groot aantal mensen. Nadat hij zijn dagtaak verricht had als onderzoekstechnicus, beantwoordde hij dan de vele vragen die hem gesteld werden op deze kleine bijeenkomsten en de mondelinge publiciteit verbreidde zich erg snel. Maar dat werk kwam tot stilstand gedurende de periode waarin Cecil B. De Mille de ontroerende film "the KING OF KINGS" aan het maken was. De heer Spalding werd door de heer De Mille aangenomen als technisch adviseur inzake al het Bijbelse werk in die film.

Mijn ervaring met de heer Spalding begon ongeveer vijfentwintig jaar geleden. Ik was bijzonder geïnteresseerd in de boeken en hun verspreiding over heel de wereld. In die tijd was er een grote golf van belangstelling voor het Nieuwe Denken en voor lezen en studeren op geestelijk gebied en vele mensen verlangden, dat de heer Spalding nog een boek zou schrijven. Tenslotte nodigde een van zijn allervertrouwdste vrienden hem uit in een huisje op het platteland, waar hij zonder onderbreking zou kunnen werken en de heer Spalding schreef in handschrift wat nu bekend is als Deel III. Dat boek werd onmiddellijk gepubliceerd.

Het gerucht begon zich te verspreiden door het land, dat de heer Spalding overleden was, dus stelde ik hem voor, dat we, omdat hij niet af zou reizen naar India en voor een reis rond de wereld vóór vier oktober, samen naar New York zouden gaan, terwijl we onderweg zouden stoppen in enkele van de grotere steden, om de vele mensen te ontmoeten die zijn boeken gelezen hadden en om de valse geruchten te weerleggen die waren ontstaan. De heer Spalding stemde toe, dat dit een goed idee zou zijn, mits het in ongeveer dertig dagen voltooid zou kunnen worden. Dus kozen we in de laatste helft van augustus 1935 dertig van de grotere steden en besloten we die reis in dertig dagen te maken. Ik heb een reden dit te vertellen, omdat de heer Spalding, zoals velen van u weten, tot voor niet meer dan een paar dagen, vrijwel onbegrensde fysieke energie had. Hij was nooit vermoeid. Hij kon gedurende misschien twee of drie weken toe met slechts drie of vier uur slaap per nacht. Hij eiste nooit iets op voor zichzelf. Hij deed nooit enige beweringen als zou hij een groot genezer of geneeskundige, medium, ziener of iets dergelijks zijn. En ik kan u verzekeren, dat hij al zijn schrijfwerk precies zo deed als u, wanneer u iemand een brief gaat zitten schrijven. Het materiaal werd in het geheel niet verkregen door automatisch schrijven, helderhorendheid of helderziendheid of iets van dien aard. Het was niet noodzakelijk, omdat hij deze mensen over wie hij schreef kende, juist zoals hij deze grote geleerden en ijveraars, als Dr. Steinmetz en Dr. Norwood kende. De laatste was de beroemde geestelijke uit New York en een van de heer Spaldings zeer vertrouwde vrienden.

Ik denk, dat deze feiten voor u van belang kunnen zijn, alhoewel hij waarschijnlijk sommige van de dingen die wij hier vanmiddag doen niet zou goedkeuren, omdat hij besefte, dat de fysieke vorm zo weinig te maken had met het werkelijke Leven van het Individu. Zoals u zich zult herinneren, zei hij; "De Christus is in ieder van jullie," en dat is het belangrijkste waarvan hij wilde, dat iedereen het besefte.

Soms, wanneer mensen hem vroegen: 'Hoeveel Meesters zijn er in de Verenigde Staten?', zei hij; 'Er moeten op zijn minst honderdvijftig miljoen Meesters zijn in dit land.' Dat was de visie die hij had, dat ieder individu zich bewust zou worden van zijn Eenheid met God en de Christus en niet enkel geloofsbelijdenissen en dogma's en secten zou aanhangen.

Ieder van u zou als individu, als hij op mijn plaats zou staan, een iets ander verhaal kunnen vertellen. Geen twee verhalen zouden hetzelfde zijn voor wat betreft wat de heer Spalding voor u als individu, als broeder betekende, maar in de geschriften en in zijn lezingen, waarin hij uw vragen beantwoordde, stelde hij onbeperkt tijd beschikbaar, Ik heb meegemaakt, dat hij de hele nacht sprak met een vriend om hem over een of ander mentaal of financieel struikelblok heen te helpen, Het was bijna alsof hij een of ander groot intuïtief vermogen had, dat hem tot zo'n groot geleerde maakte, Hij had gestudeerd in Heidelberg. Hij had enige tijd gewerkt in al de grote wetenschappelijke laboratoria, speciaal in geofysisch werk. Hij was een der pioniers in het atoomonderzoek. Hij was in het bijzonder geïnteresseerd in het helpen van het individu om zichzelf te helpen. Vreemd lijkt tegenwoordig, en hoogst moeilijk voor mensen om te begrijpen, dat materiële bezittingen zo bijzonder weinig voor hem schenen te betekenen. Omdat hij besefte, zoals ook Jezus deed, dat het grootste wat we kunnen doen, wanneer we ons uitdrukken op het fysische vlak, hier op deze aarde, het in praktijk brengen van het Christusleven is en het losmaken van onze aandacht van begrenzingen. Dat is natuurlijk wat we vanmiddag hebben trachten te doen, omdat we weten, dat de heer Spalding als altijd bij ons is en dat we in de gelegenheid blijven om het Leven te leiden, zoals hij het deed, en op de manier die hij ons trachtte te laten zien.


VOORWOORD

De volgende hoofdstukken zijn ontleend aan lezingen, gegeven door de heer Spalding in Zuid Californië gedurende de laatste twee jaren van zijn leven.


HOOFDSTUK I

BEELDEN VAN VROEGERE GEBEURTENISSEN

Van de schaduw van de Himalaya tot de grote uitgestrektheid van de Gobi woestijn; van New York tot Midden en Zuid Amerika; van San Francisco tot de Filippijnen, Alaska en Canada, zijn deze ervaringen, bevindingen en onthullingen van ons onderzoekswerk afkomstig.

We hebben dit werk langer dan vijftig jaar voortgezet, terwijl we eerst de aantekeningen vertaalden die we vonden in de Gobi, in Tibet en in India, en dit werk heeft zich ontwikkeld tot een organisatie van ongeveer zesentwintig mensen die geïnteresseerd zijn in en zich bezighouden met het werk.

De geleerden beginnen ons heel wat eer toe te kennen; in feite geloofden zij twee jaar geleden, dat wij met onze nieuwe camera en met wat we noemen opnamen maken van vroegere gebeurtenissen in staat zullen zijn om tenminste een miljoen jaar terug te gaan en de beschaving te laten zien die toen bestond.

Nu mag dat nogal opmerkelijk schijnen, dat we terug kunnen gaan om definitieve opnamen te maken van wat duizenden en duizenden jaren geleden gebeurd is. Er wordt veel gedaan op dat gebied. Wij hebben de eer ermee begonnen te zijn door de hulp van Dr. Steinmetz. Ik heb zelf met Dr. Steinmetz gewerkt en gedurende de tijd, dat ik bij hem was zei hij me: 'We zullen een camera bouwen die in het verleden zal doordringen en elke vroegere gebeurtenis zal registreren als je dat wilt.' Hij ging verder met een schets. Niet alleen dat, hij tekende ook de plannen voor die camera en wij gingen erop door en nu kunnen we zonder meer zeggen, dat we in het verleden kunnen doordringen en elke vroegere gebeurtenis kunnen opvangen. Dat wordt natuurlijk te omslachtig, maar we kiezen vroegere gebeurtenissen uit en, zoals ik zei, de geleerden geven tegenwoordig toe en geloven volledig, dat we zover als een miljoen jaar terug zullen gaan naar vroegere gebeurtenissen.

Tot onze eerste ervaring met de eerste camera werden we aangemoedigd door Dr. Steinmetz. Ik werkte ongeveer negen jaar lang met Dr. Steinmetz en hij hield altijd vol, dat we uiteindelijk door zouden dringen tot gebeurtenissen in het verleden en alles binnen ons bereik zouden kunnen krijgen wat er gebeurd is; in feite zouden kunnen laten zien wat beschavingen deden, hoe zij werkten, enzovoorts, en dat is ook gebeurd.

Onze eerste ervaring was met de inaugurele rede van George Washington. Dat was in New Vork City in wat nu bekend is als Federal Hall. Op die foto kun je gemakkelijk ieder van de hoogwaardigheidsbekleders onderscheiden, die bij hem op het platform waren en George Washington loopt op en neer voor de groep, terwijl hij zijn inaugurele rede houdt. Er werd toen nog niet eens een gewone foto genomen van die rede of die groep. Er werden schilderingen gemaakt, maar geen eigenlijke foto's. Nu hebben we de eigenlijke beelden, met George Washington's stem op de geluidsband. Iedereen zei een tijdlang, dat het een vervalsing was, omdat zij beweerden, dat we het geënsceneerd hadden in de vorm van een lopende film. Maar zij kunnen nu vertoond worden met een gewone filmprojector.

Vandaar gingen we verder met de Bergrede. Nu weten we, dat Jezus, de mens, niet anders was dan wij. We hebben een volledige geschiedenis van het leven van die familie gedurende meer dan twintigduizend jaar en we weten, dat het een familie van aanzien was, dat hj een man was van grote invloed, een zeer uitgesproken karakter. Hij was een man van een meter vijfentachtig en, wanneer hij in een menigte stond, zou je hem er zelf uithalen en zeggen: 'Daar heb je een man die iets zal bereiken,' en hij bereikte ook iets. De geschiedenis bevestigt die dingen tegenwoordig en wij gaan terug naar dit drama en krijgen de definitieve woorden te horen.

We zijn zeer geïnteresseerd in zijn hele leven en we hebben het zeer uitvoerig gevolgd. Meer dan dat, we hebben de man een aantal jaren gekend en weten nu, dat hij de dood nooit meemaakte.

Nu eiste Jezus van Nazareth nooit meer voor zichzelf op dan datgene waartoe de normale persoon in staat was. Dat weten we zeker. Meer nog, hij vertelde ons, dat de dood overwonnen werd.

De Bergrede is steeds blijven voortleven als een spiritueel meesterwerk. Mensen beschouwen hem heden ten dage, meer dan ooit tevoren als zodanig en beginnen hem te begrijpen en in hun leven op te nemen.

We kunnen jullie nu in beeld laten zien, dat niemand ook maar iets bracht behalve het jongetje met de vijf broden en vissen. Dit is geen a1legorie. Als dat wel het geval zou zijn, zouden we die jongen niet aantreffen in die film. En evenmin zouden we de mensen daar aantreffen. Het enige wat Jezus zei was: 'Ga zitten en maak u gereed voor het feestmaal,' en er was overvloed voor allen.

Dan hebben we nog het geval waarin de discipel tot Jezus zei: 'Meester, er is brood nodig, maar het is nog vier maanden voor de oogst.' Zijn antwoord was:

'Ziet naar de velden, zij zijn reeds geel en gereed voor de oogst,' en dat zijn zij ook, midden in het filmbeeld.

Met die beelden zijn we in staat geweest vele vergissingen die begaan zijn te corrigeren. We hebben acht jaar gewerkt aan de film, de Bergrede, voordat we de identiteit konden vaststellen van de man Jezus. We waren steeds aan het zoeken naar een man die er uitzag, zoals da Vinci geschilderd had.

We hadden een interessante ervaring in dit verband. We waren met ons drieën in het Vaticaan en we waren in gesprek met een oudere kardinaal die ons vroeg, hoe we vorderden met de film 'De Bergrede'. Hij was heel geïnteresseerd in wat we aan het doen waren en zei ons, dat we veel informatie zouden krijgen, als we zijn naamkaartje mee zouden nemen en naar het Louvre in Parijs zouden gaan om naar een bepaalde man te vragen en te vragen, of wij de brieven van da Vinci zouden kunnen zien. Dit was een nieuwe aanwijzing voor ons en we begaven ons onmiddellijk op weg naar Parijs. Na aankomst gingen we rechtstreeks naar het Louvre, waar men ons alle hoffelijkheid betoonde. Leonardo da Vinci's brieven zijn op dit ogenblik allemaal daar en dit kan aangetoond worden.

We zijn altijd van mening geweest, dat het schilderen van da Vinci een afbeelden was van Jezus, zoals hij Hem zag. Het is nu bewezen en we hebben da Vinci's brieven om dit te staven, namelijk dat hij de Christus zag in het gezicht van het model dat hij uitgekozen had om model te staan voor het portret. Hij zei, dat de man jong was, verloofd, en dat er een prachtig licht was in zijn ogen.

Da Vinci interpreteerde hem als de Christus en schilderde het portret als zodanig. Dit vond plaats in de tijd van de renaissance, toen lang haar en baard gebruikelijk waren.

Wij hebben nooit meegemaakt, dat Jezus lang haar en een baard had en gewaden droeg. Misschien geldt dat wel voor andere mensen, maar hier staat het geschreven in da Vinci's eigen handschrift.

Twee jaar later besloot de kunstenaar een portret te schilderen van Judas, de verrader. Hij zocht bijna twee jaar lang, uitkijkend naar iemand die, naar hij meende, verachtelijk genoeg was om de verrader voor te kunnen stellen. Tenslotte was hij op zekere ochtend aan het wandelen door de bandietenbuurt in Parijs en daar, in een hoekje, was de man, helemaal gehavend en in vodden gekleed en aan lager wal! Hij liep naar hem toe en zei: 'Ik heb een portret van de Christus geschilderd, nu ben ik op zoek naar een man die voor mij model wil staan voor het portret van Judas, de verrader.' De man keek op en zei: 'Ik heb voor u geposeerd als de Christus.' Het was precies dezelfde man! Da Vinci gaat verder met in zijn brieven te beschrijven, hoe hij, als die man de Christus nooit verraden had, hem nooit gevonden zou hebben in het hoekje in de bandietenbuurt in Parijs. Hij gaat zelfs zover om te zeggen, dat we, wanneer we het woord 'kan niet' gebruiken, de Christus binnenin ons ontkennen.

Nu kunnen we bewijzen, dat je met elk negatief woord, dat je gebruikt, de Christus in jezelf verraadt. Nu vervolgde da Vinci onmiddellijk met te zeggen, dat hij er nooit aan gedacht had het gelaat van Jezus, de Christus, te schilderen maar hij zag wel de Christus in dat gezicht.

Leonardo da Vinci was een hoogst opmerkelijk man. Hij schreef vele wetenschappelijke artikelen die erg goed zijn, toch zijn zij nooit gepubliceerd. Je kunt ze alleen lezen, door een glazen kooi in te gaan met drie mannen die je gadeslaan, terwijl je ze leest. Zij zijn erg waardevol. Hij was een zeer uitzonderlijk man en hij sprak steeds van de Christus binnenin. Hij verklaart, hoe prachtig het is om de Christus af te beelden, om de Christus te zien in elk gezicht. Toen hij in het Vaticaan aan het schilderen was en de kardinalen hem in slaap vonden op de steiger en zij er hem op attent maakten, zei hij: 'Terwijl ik in slaap ben, doe ik meer werk dan terwijl ik wakker ben.' Wanneer hij sliep, zag hij alles precies voor zich wat hij zou schilderen en hij zag het in de nauwkeurige kleuren die hij tevoorschijn zou brengen, en hij stond dan altijd op om het te schilderen. Hij zei:'Alles wat ik zie is een nauwkeurige gelijkenis en de trillingen van dat wat ik op de muren aanbreng, zijn de trillingen die ik opvang en die kan ik met het grootste gemak manifesteren en tevoorschijn brengen, nadat ik ze in mijn slaap gezien heb.


VRAGEN EN ANTWOORDEN

V. Hoe kiest u de gebeurtenissen uit het verleden?

A. Zij bevinden zich alle op een bepaalde frequentie. Alles wat je zegt, je stem en woorden, gaat meteen naar een bepaalde trillingfrequentie en blijft steeds doorgaan.

V. Wat is het beste pad om te volgen om verlichting te bereiken?

A. Het pad ligt helemaal binnenin. Zoek steeds dieper in jezelf. Weet, dat dit grote Licht je toebehoort. Dat is het enige wat nodig is.

V. Bent u geboren in India?

A. Ja, ik ben geboren in India en mijn vader is daar ook geboren. Ik ging naar de middelbare school en later naar de Universiteit van Calcutta. Dr. Vose en zijn vrouw waren daar toen achtenzestig jaar lang geweest.

V. Zijn Jezus en de discipelen en andere Bijbelse figuren in levenden lijve aanwezig geweest, zoals wij dat kennen?

A. O ja. We hebben een aantal van hun levens in de filmbeelden van gebeurtenissen uit het verleden.

V. Hoe zag Jezus eruit, toen u hem zag ?

A. Hij is ongeveer een meter vijfentachtig lang. Als Hij vanavond in deze groep zou zijn, zou je Hem onmiddellijk herkennen als wat Hij is, een man van de grootste verwerkelijking, juist zoals Hij iedereen zou beschouwen, met de macht om alles te bereiken, en dat deed Hij ook en dat heeft Hij altijd gedaan. Hij leeft nu precies zoals Hij altijd geleefd heeft. We hebben Hem op beeld vastgelegd, precies zoals we jullie op beeld zouden kunnen vastleggen.

We hebben beelden van Hem, terwijl Hij gearmd loopt met Luther Burbank, met Dr. Norwood en een aantal anderen.

V. Worden al deze grote problemen die de geest van de mensen verwarren volledig overwonnen, wanneer ze het leven van de Meesters in praktijk brengen?

A. Ja. Jezus' krachtige verklaring was dat de Waarheid je vrij maakt.

V. Hoe raakt de mens verlost van het idee dat de mens God niet is?

A. Door te weigeren de negatieve verklaring te aanvaarden. De verklaring: 'Ik ben God', bevrijdt je van de negatieve verklaring dat je God niet bent. Het is beter om de Waarheid uit te spreken dan de onwaarheid.

V. Als je verklaart: 'Ik ben God', en niet in staat bent om je eenheid te aanvaarden, is het dan geen kwestie van blind geloof?

A. Als je dit geheel verklaart uit blind geloof, heb je een scheiding aangebracht en zul je het doel niet bereiken. Het is veel beter om te zeggen: 'Ik kan' en dan meteen te vervolgen met 'ik ben'. Als je de 'Ik kan niet' houding aanvaardt, heb je een scheiding van God aanvaard.

V. Indien de mens God is en God is Geest, waar ontstond dan het stoffelijk lichaam?

A. Als hypnotische invloed in de geest van de mens. Het heeft geen basis in de feiten. De mens bracht het stoffelijke tot bestaan. Het sterfelijk lichaam is een hypnotisch lichaam en wanneer de mens ontwaakt uit die toestand, zal het als een nachtmerrie voor hem zijn. Hij ontwaakt om nooit meer te dromen.


HOOFDSTUK II.

KEN UZELF.

Vrienden, we zullen hier ingaan op wat in meer dan zestig jaar studie gedemonstreerd en aangetoond is. We hebben nu het wetenschappelijk bewijs, dat elke functie, elk ding in dit hele universum Goddelijk is. Noem die Goddelijkheid zoals je wilt, de grootste naam is het woord 'God. ' Waarom?

We kunnen je op dit moment laten zien, dat dat woord vibreert met een frequentie van honderdzesentachtig miljard trillingen per seconde en we kennen mensen die dat woord kunnen intoneren. Maar de schoonheid ervan is, dat je, zodra je die trilling beseft, telkens die trilling bent.

Nu is het woord gevestigd in elke vorm. Niet alleen in jouw vorm of in de vorm van iemand anders; het is gevestigd in alles en, als die goddelijkheid er niet zou zijn, dan zou nu blijken, dat we geen foto zouden kunnen nemen. Er zou geen enkele vorm zijn in deze kamer die we op dit ogenblik zouden kunnen fotograferen, tenzij door die goddelijkheid.

We hebben daar nu het absolute bewijs van. Waarom zouden we dan zeggen, dat we niet goddelijk zijn?

Je laat gewoon 'niet' eruit weg en ziet wat voor verschil het zal maken. Ik Ben goddelijk! En dat is de waarheid over jezelf. De onwaarheid is Ik ben niet goddelijk. De waarheid is, Ik Ben goddelijk. Maak de zinsnede af en ga meteen door naar 'God Ben Ik. We doen die uitspraken juist om de reden dat we dit nu weten. Dat is je gezegd, ja, maar wat iemand anders je zegt, neem je misschien met een korreltje zout of je zegt misschien: 'Wel, misschien weet die persoon het niet,' maar op dit moment weten we door fotografische experimenten en door sterke vergroting en we kunnen iedere persoon nemen en hem vragen om voor deze camera te gaan zitten onder sterke vergroting en hij zal die goddelijkheid elke keer laten zien.

Ons lichaam begon vanuit de ene cel en de vermenigvuldiging van die cel bouwde dit lichaam op. En we kunnen nu door middel van sterke vergroting demonstreren, dat dat licht nooit ophoudt: Het wordt overgebracht van de ene cel.naar de andere, terwijl dit lichaam opgebouwd wordt. Het is niet van belang wat je ervan denkt of wat je erover zegt, het is gevestigd in die trillingsfrequentie en het verlaat die frequentie nooit.

Er bestaat tegenwoordig bewijs voor deze dingen. Het oog, een van de prachtigste dingen in ons lichaam op dit moment, past zich ook aan; de staf en conusvormige cellen en het netvlies passen zich zo aan, dat zij die goddelijkheid opnemen; zodra we ons die goddelijkheid realiseren, past ons oog zich eraan aan en eveneens de frequentie waarop het functioneert, en het kan aangetoond worden, dat zij wier gezichtsvermogen op geen enkele manier verzwakt is zelf deze bijna onmiddellijk zien door de aanvaarding dat zij goddelijk zijn.

Nu is goddelijkheid God in alles, in iedere vorm. De Christus betekent het vermogen om die goddelijkheid binnenin zichzelf te realiseren. Zien we dan de Christus niet in elk gezicht, in elke vorm?

Dat was een van de eerste uitspraken die Jezus deed. We ontdekken dat bij ons onderzoekswerk. 'Ik zie de Christus in elk gezicht, in elke vorm. Toen het eerste kind geboren werd, werd de Christus geboren.

Dat is de overwinnende Christus, degene die overwint, de Meester van alles. Er is tegenwoordig geen persoon, of hij is de meester. Zodra je dat nu zegt, begint men te zoeken naar een meester. Zodra je buiten jezelf zoekt naar de meester, vergeet je de meester binnenin je volkomen, en de mensheid heeft de grootst mogelijke vergissing begaan door naar God te zoeken of te proberen God te zien. Waarom?

Omdat je aan het zoeken bent naar dat wat helemaal binnenin je is en wanneer je uitspreekt, dat je dat bent, ben je dat ook, elke keer. We kunnen je demonstreren, dat, als je het woord God ook maar eenmaal wilt gebruiken, terwijl je blootstaat aan die sterke vergroting, je lichaam nooit meer terug zal keren tot dezelfde trillingsfrequentie die het vormde, voordat je dat ene woord gebruikte.

Nog iets, we kunnen laten zien, dat het woord 'God' zo gevestigd is in een boek, dat dat boek meer grootheid bezit vanwege de aanwezigheid van dat woord. We hebben drie mensen die dat woord kunnen intoneren op een frequentie van honderdzesentachtig miljard trillingen per seconde. We vroegen hen om naar de honderdtachtigste breedtegraad te gaan, wat het verste is dat je weg kunt gaan van Greenwich op deze planeet. Vervolgens stelden we, op een bepaalde afgesproken tijd, dit instrument zo op, dat het de trilling zou registreren die zij intoneerden.

Zodra die frequentie binnenkwam, ging de wijzer meteen omhoog naar dat punt.

Nu plaatsten we de oudste Bijbel in het Museum voor Natuurlijke Historie in Londen onder dat instrument. Vervolgens verwijderden we dat boek langzaam en schoven er een boek onder waarin het woord 'God' niet genoemd werd en het instrument liep helemaal terug. Toen namen we een derde boek waarin het woord 'God' slechts driemaal opgetekend was en het instrument reageerde onmiddellijk.

Slechts één woord' God' was verantwoordelijk voor deze reactie in frequentie. Als het dat zal doen bij een levenloos ding, wat zal het dan doen m.b.t. onze lichamelijke vorm, wanneer we het woord 'God' positief gebruiken en aanvaarden?

Terwijl de stemmen van drie mensen het woord 'God' intoneren op een frequentie van honderdzesentachtig miljard trillingen per seconde, bestrijkt de grafische voorstelling een strook van negen meter. Vervolgens, terwijl deze zelfde mensen het woord 'Jehova' gebruiken, beschrijft deze slechts ongeveer vijftien centimeter op diezelfde strook. Waarom?

Op het moment dat je het woord 'God' gebruikt met begrip en geloof en bewustheid, breng je de grootste trilling op gang die tegenwoordig bekend is en die trillingsinvloed verzamelt substantie en, zodra je je gedachten uitzendt, is een concentratie van die substantie je deel en in feite, om het nauwkeurig te stellen, kun je je niet aan die dingen onttrekken. Nu, dat is wat iedereen toebehoort - elk goed ding dat zij kunnen gebruiken. Je vestigt die trillingsinvloed en hij manifesteert zich hier en nu.

Hier is sprake van een heel duidelijk omschreven principe waar we tegenwoordig aan werken, namelijk dat principe van goddelijkheid in alles. Dit is bewezen door onze camera opnamen te laten maken van gebeurtenissen in het verleden. We kunnen aantonen, dat elke grasha]m, elke boom, elke struik. elke bloem, elk zaad je goddelijk is en dat dat zaadje, als het niet die goddelijkheid zou bezitten, niet zou groeien, en evenmin de plant of de boom, en we kunnen je nu duidelijk foto's laten zien, dat die kiem in dat zaadje het nauwkeurige evenbeeld in zich draagt van de vorm die hij steeds voort zal brengen. Waarom blijven we dan steeds zeg gen, dat we het niet begrijpen?

Is het niet heerlijker te kunnen zeggen: 'Ik begrijp het?

' Je begrijpt het inderdaad! Het begrip schuilt helemaal in jezelf. Je bent de meester van die dingen en door de uiterlijke schijn los te laten wordt je meester van het ding binnenin je, terwijl je aanvaardt en erkent, dat je de meester bent! Veel mensen schrijven en vragen, of zij de Meesters niet kunnen gaan bezoeken of wat zij moeten doen om de Meesters te onmoeten. Zodra je buiten jezelf treedt door je gedachte dat je een Meester wilt zien, heb je de innerlijke Meester uit het gezicht verloren. Wanneer je dat beseft en je daarvan bewust wordt, ben je bv. de Meester en ben je bij Hen allen.

Laat iemand nu eens gewoon zeggen: 'Ik ben God niet,' vervolgens een ogenblik stoppen en dat 'niet' eruit laten. Dat is een negatief woord en het heeft geen enkele trillingsfrequentie. Je geeft het de energie die het in ]even houdt door het uit te spreken en zodra je dat woord weigert uit te spreken, heeft het geen energie van zichzelf.

Er is nu een camera die dat kan aantonen. Je kunt voor die camera gaan zitten en je uitspraak doen, zeg geen woord, maar denk het, en we zullen je je nauwkeurige gedachten geven aan de hand van de grafische voorstelling, zichtbaar op de film.

Dan vragen we om een uitspraak met een negatief woord, gewoon om te zien wat er gebeurt, en wanneer de film bij dat negatieve woord komt, is er geen enkele grafische voorstelling. Het wordt eenvoudig niet geregistreerd.

Die camera laat nu de hoge trillingsfrequentie zien van de menselijke vorm en als die frequentie er niet zou zijn, zouden we haar niet registreren, en als er enige hypnose gebruikt zou zijn, zou zij niet geregistreerd worden.

We hebben meer dan vier of vijfhonderd foto's genomen van de fakirs van India en telkens wanneer hypnose gebruikt wordt, legt de camera helemaal niets vast.

We hebben twee of drie zeer opmerkelijke gevallen gehad bij die honderden foto's die genomen waren. Bij zekere gelegenheid keerden we terug naar ons huis in India en toen we arriveerden, stond er een man juist aan de binnenkant van het hek.

Hij had een sinaasappelpit in de grond gestopt, zijn mantel eroverheen gelegd, en de pit was aan het opkomen. Hij verwijderde de mantel en de sinaasappelboom kwam meteen verder op, en binnen vijfenveertig minuten stond daar schijnbaar een boom, met takken, knoppen, bloesems, bladeren en vervolgens rijpe sinaasappelen. We namen daar foto's van. Er waren twaalf camera's in de groep en we hadden ons op dat moment zo laten bedriegen, dat we naar voren stapten om te proberen sinaasappelen van de boom te plukken, en de boom was er helemaal niet! Een van de mannen ontwikkelde twee van die films en ik hield de jonge fakir in gesprek, totdat zij terugkeerden met de beide films. Ik ontrolde er een voor hem en zei: 'Hoe komt dat?

Je hield ons voor de gek, maar de camera hield je niet voor de gek. ' Hij was er heel ontdaan over en zei. 'Komt u morgen, dan zal ik het u laten zien. We spraken af, dat we elkaar de volgende dag om elf uur zouden ontmoeten.

De volgende dag waren we allemaal op de afgesproken tijd aanwezig en we hadden van camera's gewisseld. Bij deze gelegenheid bracht de jonge fakir een man mee die geen van ons ooit eerder ontmoet had. Hij kwam bereidwillig naar voren, stopte de pit in de grond; onze groep was ondertussen steeds foto's aan het nemen.

De boom kwam op precies dezelfde manier op. We zagen het allemaal. Deze keer zouden we niet proberen om naar de boom toe te gaan om er sinaasappelen van te plukken, we hadden ons de dag tevoren zo geweldig laten bedriegen. Tenslotte zei de Leider ons: 'Wel, wat doet het ertoe?

Als hij er niet is, laten we er dan achter zien te komen.' Hij liep naar voren en plukte een sinaasappel van de boom en at hem op en ieder van ons deed hetzelfde. Die boom draagt nog steeds sinaasappelen bij ons huis in India! Dit is wat er gebeurde. De jonge fakir was de chela van de oude goeroe. Toen we aan de goeroe uitlegden wat de dag tevoren gebeurd was, raakte hij zeer geprikkeld en stuurde de chela weg en weigerde om ook nog maar iets met hem te maken te hebben. Hij vertelde ons, dat zij hun chela's door alle twaalf de methoden van hypnotische invloed leiden om hen te laten zien, dat daar niets bestaat, dat daar niets bereikt wordt, maar dat, indien we ze allemaal los zullen laten, dan alles wat we doen aan de dag treedt.

Het valt onder de kunst of de wet van de suggestie en we hebben deze in India bestudeerd. We zien bijvoorbeeld een man naar voren treden met een touw in zijn hand. Een kleine groep nieuwsgierigen verzamelt zich rond hem en hij werpt het touw omhoog de lucht in, naar het schijnt, en verzoekt een jongen uit de groep om in het touw te klimmen. Misschien verdwijnt de jongen boven in het touw en dat is het enige wat nodig is. De man haalt een paar munten op, genoeg om een paar dagen in zijn levensonderhoud te voorzien. Nu hebben we in vijfhonderd gevallen van die vertoningen foto's genomen, en de camera krijgt niets op de film, behalve de man die daar voor de groep staat. Dat is nu je vermogen tot suggestie. Het wordt zo duidelijk tevoorschijn gebracht, dat je daar staat en erin gelooft.

De oude goeroe werkt tegenwoordig in India met ons samen. We nemen een zaadje, planten het in de grond, irrigeren de grond mechanisch en binnen zeven minuten hebben we een korenhalm met twee volledig ontwikkelde aren. Wanneer deze oude goeroe een graankorrel in de grond stopt, staat de plant voor hem, voordat hij weer overeind staat! Hij heeft helemaal geen mechanische middelen. Hij weet gewoon. Nu hebben we het beste bewijs ter wereld, dat wijzelf volkomen in staat zijn tot die prestatie. Zij behoort iedereen toe. Als iemand ooit die dingen tot stand bracht, dan hebben we allemaal het voorrecht. Niemand is uitverkoren, ieder heeft de mogelijkheid in zich. Er is niets ingewikkelds aan, het is in werkelijkheid erg eenvoudig en we hebben geen lessen nodig. Het is louter een kwestie van iemand naar het punt leiden waar hij het voordeel van het accepteren van die dingen en vervolgens van het betuigen van dank, dat zij er zijn, ziet of beseft.

Dit vermogen is aanwezig en werkt in iedereen, in ons dagelijks leven, zelfs in het geld dat we gebruiken. Het is niet nodig, dat iemand gebrek heeft. Er bestaat geen gebrek in werkelijkheid. We falen gewoon in onze expressie en we noemen het gebrek. Laat nu de gedachten aan nog eens 'falen' varen. Er bestaat geen falen! Veel van onze medische wetenschappers zeggen tegenwoordig, dat in de toekomst de mens honderd jaar langer zal ]even dan op dit moment. Leeftijd is eenvoudig een toestand van het bewustzijn en wanneer de mens leert om de gedachte aan ouderdom los te laten, zal hij steeds maar door blijven leven. Een jaar maakt geen verschil in onze gedachtenstructuur, totdat we zeggen, dat er een jaar voorbij is.

Dan duiden we het onmiddellijk aan als een jaar ouder, terwijl, als we het zouden beschouwen als een jaar van grotere prestaties en meer succes, een jaar van meer verlichtting en begrip, het slechts dat zou zijn.

Het prachtigste wat we kunnen doen, is de goddelijkheid in elk gezicht, in elke vorm te zien. Ons grootste voorrecht is de Christus te zien in elk, gezicht en dat houdt het onbegrensde vermogen in om God in jezelf te kennen. We kunnen al die dingen meteen weer opnemen en ze nu bewijzen, We vragen je niet om ze op horen zeggen te aanvaarden. Je kunt het zelf bewijzen door ouderdom, beperktheid, en de negatieve gedachten los te laten, terwijl je weigert om ze te gebruiken of ze in je wereld toe te laten. We weten, als historisch feit, dat ongeveer drieduizend jaar geleden een bepaalde taal die gesproken werd geen enkel negatief woord bevatte, en die taal gaat meer dan tweehonderdduizend jaar terug.


VRAGEN EN ANTWOORDEN.

V. Heeft het woord 'God' wanneer het zacht uitgesproken wordt, evenveel macht als wanneer het woord hoorbaar uitgesproken wordt?

A. Er is precies evenveel macht. In feite heeft het voor veel mensen meer kracht, wanneer zij 'God' innerlijk denken dan wanneer zij het uitspreken.

v. Hoe kunnen we deze grote innerlijke kracht in beweging zetten voor zelfexpressie ?

A. Eenvoudig door te weten, dat die kracht van jou is. Jij bent de Opperste Kracht. Jij bent de Opperste Wijsheid en zodra je dat aanvaardt, maak je de energie vrij die je laat zien, dat je vrij bent van welke begrenzing ook.

V. Zal er een grote vernietiging plaatsvinden op deze planeet, voordat er universele vrede is ?

A. De vernietiging is wat we onszelf aandoen. De gedachten die we uitzenden.

Veronderstel nu eens, dat we allemaal het woord 'vernietiging' zouden weigeren te gebruiken, zou er dan enige vernietiging zijn? Geen enkele.

V. Wat weerhoudt de kennis van de grote Meesters ervan om zich snel te verbreiden over heel de wereld?

A. Het is onze eigen schuld, niets anders kan ons tegenhouden. Zodra we aanvaarden en weten, dat wij zijn, zoals Zij zijn, en dat dat altijd het geval geweest is, wel, dan zal zij ons helemaal nooit onthouden worden. Niemand behalve wijzelf kan ons de kennis onthouden.

V. Is hypnose het overtreden van de wet op het onderwerpen van de wil van een mens?

A. Het wordt algemeen toegegeven, dat hypnose iets zeer schadelijks is om te gebruiken op de menselijke vorm of het menselijk brein.


HOOFDSTUK III.

BESTAAT ER EEN GOD?


We hebben die vraag tegenwoordig vaker gesteld dan enige andere vraag.

De wetenschap heeft in de afgelopen jaren veel aandacht geschonken aan en veel nagedacht over dit onderwerp en doet werkelijk schitterend onderzoekswerk op dit gebied. Het onderzoek werd voorgesteld door een groep wetenschapsmensen op medisch terrein en het is nu al verscheidene jaren aan de gang .

Natuurlijk is men er zeer beslist over, dat er een groot Principe ten grondslag ligt aan alle ervaringen. Dit gaat zover terug, dat alle continuïteit ervan door de eeuwen heen verloren is geraakt. We beginnen te beseffen, dat het altijd bestaan heeft en op dit moment nog bestaat en dat niets dat Principe kan verwijderen van absolute wet en orde.

De grootste vraag die de mensheid zich gesteld heeft en zich nog steeds stelt is: 'Bestaat er een God?

Vanuit orthodox standpunt wordt op basis van geloof geaccepteerd, dat er een God, een goddelijkheid genoemd de Vader van de mens, bestaat. Op deze manier spreken we voor een groot deel van de mensheid. Toch wil men, geenszins tevreden met geloven op basis van vertrouwen alleen, weten: 'Heb je een onweerlegbaar bewijs voor het bestaan van Goddelijkheid?'

Het is steeds de opdracht geweest van de wetenschap om de kwestie te onderzoeken en het antwoord op de vraag te vinden, een antwoord dat de rationele geest zal bevredigen.

Door middel van wetenschappelijk onderzoek in de afgelopen jaren heeft men ontdekt, dat er een Universele Kracht is, die ook wel wordt aangeduid als Universele Energie, een oerenergie, die het gehele universum doordringt en de oneindige ruimte vult. Tegenwoordig komen we erachter, dat de energie die dat Principe manifesteert groter is dan de atoombom. Die energie doorstroomt de hele ruimte, alle omstandigheden en alle dingen. Zij wordt niet slechts gegeven aan een persoon of aan een groep, zij is alles in allen en behoort iedereen toe. Zij werkt bij iedereen, of we het nu beseffen of niet. Het niet beseffen ervan maakt in het geheel geen verschil. Ze gaat niet verborgen achter boeken of op donkere plaatsen. Zij is altijd aanwezig, alomtegenwoordig, alles doordringend. Zij is de essentie en het principe zelf van waaruit we leven en werken en ons bestaan hebben. Als juist dat Principe, die Goddelijkheid in elke persoon, niet zou bestaan, zouden we niet in staat zijn om een foto te nemen van deze groep. Ervaring heeft dit aangetoond.

Het Goddelijk Principe verblijft in alles en doordringt alles, elke leefwijze en ervaring. Het is die Goddelijke invloed, die Goddelijke Energie die permanent is, eeuwigdurend, alomvattend. We hebben dat aangetoond door middel van fotografie, want als die Goddelijke Energie niet zou bestaan, zou geen foto genomen kunnen worden. De beelden, vastgelegd op een film, zijn eenvoudig de uitstralende trillingen, afkomstig van het object of de persoon van welke de foto is genomen.

Dit is het bewijs van de Goddelijkheid binnen iedere vorm. Indien we die Goddelijkheid van buitenaf zoeken, slagen we er niet in om haar te vinden, want we zijn buiten onszelf aan het zoeken naar datgene wat even dicht bij ons is als onze handen en voeten, wat ons even nabij is als ons hart, direct binnen in ons. Als we ons naar binnen zullen richten, zullen we overal Goddelijkheid vinden. Waarom dan onze tijd verspillen met zoeken naar God buiten ons?

Hetzelfde geldt voor de Meesters of Oudere Broeders. Zij zijn hier vlakbij ons, binnenin elke vorm. Zij zijn even dichtbij ons als ons hart. Je hoeft niet naar India of naar enig ander land te reizen om deze Meesters te zien. Je kunt hen zien juist daar waar je bent. 'Wanneer de leerling gereed is, zal de Meester verschijnen.'

Het is tegenwoordig bekend, dat middels een grotere beschaving vele, vele eeuwen geleden een groot reservoir, zoals het genoemd wordt, werd opgebouwd van de beginselen en Godskenmerken en eigenschappen welke in de loop van talloze eonen ontstaan zijn en zich gemanifesteerd hebben, en dat in dat reservoir van het goede het negatieve in geen enkele vorm binnen kan dringen. Het grote reservoir of de grote hoeveelheid van Godgoede energie en oerzuiverheid is er voor altijd en, zodra we denken aan dat grote trillende, kloppende principe, worden we het ons bewust in ons eigen binnenste. Dat enorme reservoir van het goede staat gereed en staat te wachten, opdat wij er te allen tijde gebruik van zullen maken. We hoeven ons er alleen maar op af te stemmen, er een mee te worden.

Nu heeft men die energie steeds aangeduid met de naam 'God', het woord dat de grootste trillingsinvloed kan opnemen die we op dit moment kennen.

Wanneer we dat woord gebruiken in zijn juiste betekenis en het kan op geen enkele andere manier gebruikt worden, wil het enige invloed hebben, beïnvloeden we al het stoffelijke; beïnvloeden we elk principe; beïnvloeden we alle orde en wet en behoort datgene wat we op de juiste wijze uitspreken ons reeds toe. Zoals Jezus zei: 'Voordat gij gevraagd hebt, heb ik geantwoord en, terwijl gij nog aan het spreken zijt, heb ik gehoord.' Stel je voor! Omdat we op duidelijk gepaste en juiste wijze het Woord hebben uitgezonden, behoort op dat moment dat wat we formuleren ons toe! Er is geen tijd of ruimte.

Het is heden ten dage bekend, dat volmaaktheid nooit gecreëerd zou kunnen worden. Zij was en IS altijd. Als we denken, dat we via onze expressie volmaaktheid kunnen scheppen, gaan we volledig aan onszelf voorbij, omdat volmaaktheid al geschapen is en hier en nu aanwezig is; door juiste woorden, juiste gedachten en juiste handelingen te gebruiken raakt elk woord dan ook aan die grote trillingsinvloed. Eerst drukte de gedachte en vervolgens het woord zich uit.

In onze Bijbel luidt het: 'In het begin was het Woord en het Woord was met God en het Woord was God.' Naarmate we leren alle negatieve gedachten, gevoelens, woorden en handelingen te elimineren, bewaren we die energie binnen onze eigen vorm. Zodra we een negatief woord zeggen, verstrooien we Gods zuivere en volmaakte energie; hoe meer We dan ook leren onszelf te disciplineren tot positief en constructief denken, voelen, spreken en handelen, des te meer van deze machtige energie wekken we op om onze vragen tot vervulling te brengen en volmaaktheid te manifesteren .

Elke verklaring, door Jezus gedaan, manifesteerde zich hier en nu. In Zijn wereld bestond geen toekomst, alles was nu. In de oorspronkelijke taal is er geen Woord voor de toekomst, is er geen woord voor het verleden. Ieder woord in die taal is de uitdrukking van het hier en nu. Op dergelijke wijze is tegenwoordig bekend, dat elk woord dat we spreken onder een positieve, opbouwende invloed geregistreerd wordt en nooit ophoudt te bestaan.

De zeer duidelijke verklaring: 'Ik ben God', is een bepalende factor in het vooruit helpen van de mensheid. Met dat ideaal gaan we vooruit.

Elk individu kan deze verklaring voor zichzelf bewijzen. Het is degene die een ideaal kan projecteren en vervolgens zijn visie daaraan getrouw kan laten blijven die iets bereikt, in vele gevallen onbewust van hoe hij dat gedaan heeft.

Godsdienstoefening is geen loze handeling. Het is noodzakelijk om zich moeite te getroosten teneinde het ideaal te verwezenlijken. Dat ideaal dat volledig in ge dachten bestaat moet vorm aannemen. De gedachte op zich geeft het ding een zichtbare vorm. Dat beeld tekent zich zo duidelijk af, dat het ding opgeroepen wordt uit de bron van alle bestaan en in zijn geheel geconsolideerd wordt. Een duidelijk weergegeven beeld gaat eraan vooraf.

Het is belangrijk om zich aan één omstandigheid tegelijk te houden. Sta je gedachten nooit toe om naar willekeur rond te zwerven of zelfs maar een andere vorm te projecteren, voordat de eerste tot stand gebracht is. Laat, nadat de handeling voltooid is, de gedachte volledig los en richt je op de volgende handeling.

Dit is wat Jezus duidelijk besefte. 'Gij zijt Goden en zonen van de Allerhoogste.' Dat was Zijn opvatting betreffende de werkelijkheid van het menselijk bestaan.

Altijd het hoogste; altijd het edelste; altijd het zuiverste; altijd Licht. Nooit iets wat leven en energie zou kunnen beperken. Nooit falen, nooit twijfelen. Altijd de zelfde doelgerichtheid die het denken leidt. Het projecteren van deze visie kan de mensheid boven iedere angst of disharmonische toestand van het denken doen uit stijgen, kan de mensheid altijd op dat hoge niveau van prestatie houden, waarbij zij zich beweegt van een kleiner naar een groter niveau van bruikbaarheid.

Zo voltrekt zich de vooruitgang van ons planetenstelsel. De zonnen van alle zonnestelsels rukken zich op die manier uit, terwijl zij energie in zich opnemen, op dat meer energie uitgezonden kan worden. Indien onze zon een groot brok kool zou zijn, zou hij te eniger tijd verbruikt zijn. Neen, hij heeft honderden miljoenen jaren bestaan. Hij neemt kracht, vermogen, energie in zich op, en stelt deze ter beschikking van zowel onze wereld als andere. De mens moet dezelfde les van het uitwisselen van energie leren.

Zodra we onze krachten inhouden, vindt stagnatie plaats. Maar, als we schenken wat we hebben, stroomt het nieuwe altijd toe om de plaats weer op te vullen die vrijgekomen is door wat geschonken werd. De energie is onuitputtelijk, indien we haar op de juiste wijze en in de goede richting gebruiken. Daarom wordt dit lichaam van ons vernieuwd. Indien die energie buiten ons is, is zij ook binnen ons.

Indien goddelijkheid buiten ons is, dan kunnen wij niet verhinderen, dat zij binnenin ons is. Al wat men hoeft te doen is van zichzelf een kanaal te maken voor de goddelijke kracht. Zij vibreert altijd en kan niet uitgeput worden. Dit is de wezenlijke verklaring voor de onsterfelijkheid van de mens. Elke gedachte, elke daad en elk woord bezit onsterfelijkheid. Er is een zich verenigende kracht waaraan de mens niet kan ontsnappen. Wat de mens doet ontstaan en uitstraalt brengt het feit tot stand dat altijd bestaan heeft. De werkelijkheid van al wat is heeft altijd zonder begin of einde bestaan in de geest. De mens onderzoekt altijd de natuur van het begin. Het is niet gemakkelijk om zich iets voor te stenen zonder oorsprong. Wat de mens betreft kwam het begin tot stand met bewuste of afzonderlijke identiteit. Daarvoor was de mens geest en naar die toestand zullen we terugkeren.

De nieuwe houding tegenover wetenschap en religie zal ons in staat stellen de betere dingen te verwezenlijken die beloofd zijn. Zij zijn nu hier, wanneer we onszelf geopend zullen hebben om hen te ontvangen.

God is op geen enkele wijze de vorm van een menselijk wezen, God is die Opperste Intelligente Macht die elke vorm en elk atoom in het hele universum door dringt. Wanneer je beseft, dat die Opperste Intelligente Macht volledig gecentraliseerd is binnen je vorm, ben je die Macht, en door vo1ledig te erkennen, dat deze macht door je werkt, ben je die macht. Werkelijk elk individu heeft het vermogen om die Macht te zijn. Dit is het Koninkrijk Gods waarin elk individu geboren is en, zodra allen dit zien en weten, zijn zij allen van Gods Koninkrijk.VRAGEN EN ANTWOORDEN.

V. Wat is de eerste wet?

A. De eerste wet is Ik Ben. Dat is het verloren woord. We beginnen het te beseffen. God Ben Ik.

V. Ik zou graag meer willen weten over de Ik Ben, zoals de Meesters het u voor stelden.

A. 'Ik Ben' is het tweede woord in de taal. Het betekent de volledige aanvaarding, datje God bent. Het woord 'God' is het eerste wegens zijn grootste trilling en dan is je aanvaarding 'Ik Ben' .

V. Wat is de Heilige Geest?

A. De Heilige Geest betekent het geheel van de Ik Ben geest in volledige actie in elke vorm.

V. Hoe breng je de Christus tot uitdrukking?

A. De Christus moet in eenieder geboren worden. Jezus gaf ons het voorbeeld hiervan. Je brengt datgene wat binnenin je is tot uitdrukking door je aandacht juist op dat ding te richten en je erop te concentreren. De Christus is in Je.

v. Als deze Meesters over wie u schrijft in staat zijn om hun lichaam te verlaten, hoe komt het dan, dat zo weinig mensen ervan weten?

A. Omdat de mensen het niet geloven! Zij verlaten het lichaam niet, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt, zodat het begrepen kan worden. Zij nemen hun lichaam mee.

V. Bent u ooit in contact gekomen met Sint Germanus?

A. Wij zijn op de hoogte van Sint Germanis en op de hoogte van zijn leven. Het was een geweldig leven. Niemand weet, of Sint Germanus ooit de dood beleefde. Mijn aangenomen broer en ik hadden een interessante ervaring in dit verband. Hij was betrokken bij een groot bouwproject van de regering in dit land. Nadat hij daar weggegaan was, telegrafeerde men hem uit Parijs daar heen te komen. Zij moesten adviseren bij het droogleggen van een groot moeras achter de binnenstad van Parijs om het tot vruchtbare tuingrond te maken. Terwijl zij daarmee bezig waren, begon de Seine het graf van Sint Germanus binnen te dringen en beseften zij, dat zij het zouden moeten verplaatsen. Hij telegrafeerde me en stelde me voor, dat ik daarheen zou komen, om dat zij waarschijnlijk de kist zouden openen en we de overblijfselen zouden kunnen bekijken. Ik ging erheen. De kist werd geopend en in de kist werd alleen het dijbeen van een hond gevonden! Denk nu eens aan de duizenden genezingen die plaatsvonden op die plek. De mensen richtten al hun gedachten op wat Sint Germanus tot stand bracht, zij verloren al hun zwakheden uit het oog en volledige perfectie deed zich voor. Nu is dat tegenwoordig het geval bij vrijwel ieder heiligdom.

V. Wanneer we iets wensen dat ons volgens goddelijk recht toebehoort, is het dan juist om het te eisen?

A. Als iets je volgens goddelijk recht toebehoort, zal er geen noodzaak bestaan om het te eisen. Onze eigen aanvaarding van illusies ontkent het goede dat we willen. Wanneer je uitdrukking geeft aan de goddelijke natuur in je, zul je wat je maar wilt gebruiken vlakbij je in de buurt vinden. Het beseffen hier van staat je toe te weten, dat het goede tot stand is gekomen, voordat je de gedachte uit. De behoefte hoeft niet te ontstaan.


HOOFDSTUK IV.

HET EEUWIGE LEVEN.

Vanaf de selecte amoebe verandert het Goddelijke Beeld nooit. Het beheerst de ideale en volmaakte vorm en geeft die volmaakte vorm onveranderd door aan elke nieuwe cel die in de totale vorm gecreërd wordt. Zo bezit elke cel van de lichamen van het gehele menselijke rasniet alleen het volmaakte beeld van de Opperste Intelligentie, maar is dit ook. Zo hebben we het onomstotelijke bewijs dat de mens of de mensheid de goddelijke, opperste intelligentie is, die God is, de Overwinnende Christus, de Godmens, het resultaat van het volledige verbond van de Drie-ëenheid. Elk zaadje bevat werkelijk het nauwkeurige beeld van dat wat het voort zal brengen.

Laten we nu eens rustig rechtstreeks kijken naar deze selecte amoebe en haar ver mogen om zich voort te planten en haar volmaakte beeld door te geven naar en onfeilbaar in te prenten in iedere cel die door vermenigvuldiging niet alleen de menselijke vorm tot stand brengt, maar ook iedere boom, iedere grashalm, iedere bloem, ieder kristal, iedere rots en iedere korrel zand. In feite kunnen door het nauwkeurig onderzoeken van kristallen alle rotsstructuren gemakkelijk geklassificeerd worden. Hetzelfde geldt zowel voor iedere zandkorrel als voor alle mineralen. Deze kristallisatie is de basis van waaruit we hun relatie met het geheel te we ten komen alsmede hun relatie met en económische waarde voor de mensheid.

Laten we weer terugkomen op de sterke vergroting en snelle fotografie die in ontwikkeling zijn. We ontdekken, dat het allernietigste zaadje, wanneer zijn kiemcel gefotografeerd wordt onder sterke vergroting, de exacte vorm heeft van dat wat het zal produceren en onfeilbaar aan het licht zal brengen en dat het een golflengte of trillingsfrequentie uitzendt die het vergezelt gedurende zijn hele cyclus van productiviteit. En door zijn trillingsfrequentie neemt het de energie in zich op die noodzakelijk is voor zijn ontwikkeling tot rijpheid; en deze trillingsfrequentie, die de goddelijke essentie is welke de substantie accumuleert of in zich opneemt, schenkt niet alleen leven aan de boom, de bloem en alle plantaardige leven en eveneens aan alle mineralen en metaalsubstantie, maar is ook het leven zelf van die substantie.

Nu staat het ons vrij om te zeggen, dat alle substantie leven kent dat zich erdoor uitdrukt. En er komt geen verandering in dat goddelijke plan van volmaaktheid, totdat de mens door middel van zijn gedachten de perfectie hetzij bevordert hetzij vernietigt. Het is ook gebleken, dat de mens in staat is om deze uitstralingen van perfectie te beïnvloeden in de richting van een uitgebreidere en grotere productiviteit bij het bieden van steeds grotere gedachten van productiviteit en meer overvloedige perfectie.

Laten we terugkeren naar de amoebe of eerste cel. Terwijl deze cel geheel verschillend is van die van het plantaardige of minerale, is haar trillingssnelheid veel hoger en kan deze niet vergeleken worden met die van het minerale of dierlijke. Het is gebleken, dat haar trillingssnelheid de kracht is die haar energie of substantie naar zich toetrekt, wat haar groei tot nieuwe cellen teweegbrengt, wat tenslotte een menselijke vorm opbouwt, en dat het doorgeven ervan naar iedere cel de eerste volmaakte en niet afwijkende vorm van goddelijkheid creëerde. Men kan nu zonder meer inzien, dat, wanneer de mensheid samenwerkt en op geen enkele manier door gedachte of uiting het ideaal van goddelijkheid belemmert, de menselijke vorm op ideale wijze volmaakt is. Zo kunnen we zeggen, dat het Godlichaam is, zuiver en volmaakt.

Laten we eens kijken naar die goddelijke energie en dat intelligente principe welke uitstralen van de afzonderlijke cel of amoebe, die door haar eigen principe van hoge trillingsfrequentie energie in zich op begon te nemen en zich vervolgens begon te delen en te vermenigvuldigen, totdat zij een groot brandpunt of een grote vorm bereikte waarin zij zowel alle vormen kon uitstralen en leiden alsook vormen naar haar eigen beeld kon voortbrengen. De mensheid is nooit afgeweken van dat volmaakte patroon of beeld. De fotografie toont deze volmaakte vormen die niet alleen elke vorm omgeven, maar ook andere volmaakte vormen die tevoorschijn komen.

Waar het de geleerden aan bewijsmateriaal ontbreekt, hebben wij ons baan gebroken naar het volledige weten, dat wij die grote uitstralende frequentie zijn. Ga een paar ogenblikken rustig zitten, terwijl je verklaart, 'God Ben ik, zoals allen zijn', 'God Ben Ik Goddelijke Intelligentie', en weet, en geef vervolgens toe tegenover jezelf, terwijl alle twijfel opgeruimd is 'Ik Ben Goddelijk Principe, Ik Ben Goddelijke Liefde, en zij vloeit door me heen naar heel de wereld.' Zie dan jezelf als God en zie iedereen die je ontmoet of ziet als God en je zult datgene zien wat tot stand wordt gebracht in de submicroscopische zone van het leven, want je zult een bijna onzichtbare druppel protoplasma, die doorzichtig is, geleiachtig en in. staat tot beweging, energie aan de zon zien onttrekken. Hij is reeds in staat om het licht van de zon te gebruiken om het koolzuurgas in de lucht af te breken door de atomen uit elkaar te drukken, de waterstof aan het water te ontrukken en koolhydraten te produceren, en zo doende zijn eigen voedsel te vervaardigen uit een van de meest weerspannige chemische samenstellingen ter wereld.

Deze ene cel, dit doorzichtige druppeltje, heeft de kiem van alle leven in zich. Het bevat niet alleen de kiem, maar het heeft ook het vermogen om dit leven te verdelen onder alle levende dingen, groot en klein, en het past dat schepsel ook aan zijn omgeving aan overal waar leven bestaat, zelfs vanaf de bodem van de oceaan tot aan het universum boven. Tijd en omgeving hebben de vorm van elk levend ding gemodelleerd, zodat het beantwoordt aan de oneindige verscheidenheid van alle omstandigheden, en, naarmate deze levende dingen hun individualiteit ontwikkelen, offeren zij iets van hun flexibiliteit ten aanzien van verandering op en worden zij gespecialiseerd en vastgelegd, terwijl zij het vermogen verliezen om terug te keren, maar een betere en grotere aangepastheid verwerven aan de omstandigheden, zoals zij bestaan. De macht van dit druppeltje protoplasma en zijn inhoud is groter dan de planten groei die de aarde hult in groen, groter dan al de dieren die de levensadem ademen, want alle leven is ervan afkomstig en zonder dat zou geen levend ding bestaan hebben of kunnen bestaan.

Je zult ontdekken, dat dit alles, stap voor stap, absolute waarheid is. De mensheid zal weten, evenals wij, dat de mens de universele bron van dit leven is. De mens is meester zowel in het dierenrijk als in het rijk der planten en mineralen, volledig begiftigd met Opperste Intelligentie; in werkelijkheid de ziel van alle dingen. Deze Goddelijke Intelligentie is de mens nooit kwijtgeraakt. Hij is slechts op schandelijke wijze het bewustzijn kwijtgeraakt van deze ware Godserfenis door het vestigen van zijn eigen verlaagde gedachtenstructuur. Het is goed om op dit punt te stop pen en deze verlaagde gedachtenstructuur los te laten, te vergeten en te vergeven en een werkelijke structuur op te bouwen als mens, de Opperste Intelligentie, de meester van alle dingen; God en mens in een.

Een amoebe is een microscopische, hoogontwikkelde levende cel die samengesteld is uit talloze miljoenen atomen in ordelijke rangschikking. Afmeting betekent niets voor het Oneindige; Het atoom is even volmaakt als het zonnestelsel. Deze cel deelt zich en vormt er twee. De twee delen zich en vormen er vier, enzovoorts tot in het oneindige, zoals dat bij cellen gebeurt in elk Levend schepsel. Elke cel bevat in zichzelf het vermogen om een kompleet individu voort te brengen. De cellen zelf zijn onsterfelijk. Zij vormen de cellen van alle schepselen, dierlijk en plantaardig, van dit moment, en zijn nauwkeurige evenbeelden van hun voorgangers.

Wij, als heel de mensheid, zijn goed geordende evenbeelden van miljoenen en in ze zijn volledige aandeel van toegewijde dienstbaarheid op zich neemt. Deze ene cel heeft ook het vermogen om zonlicht te gebruiken om een chemische samenstelling af te breken en haar eigen voedsel te maken en tevens voldoende voor haar zustercel. Je zult ontdekken, dat deze deling absoluut fundamenteel is als een van de hoofdzaken van het leven zelf. Kan hier nog verder ontkend worden, dat de mens onsterfelijk is, wanneer er alle mogelijke bewijs is voor goddelijkheid in de zin van onsterfelijkheid?

Alle levende dingen beginnen vanuit een afzonderlijke cel en deze cel dwingt al haar afstammelingen om hun taak te verrichten en zonder af te wijken het ontwerp van het schepsel dat de oorspronkelijke cel moet dupliceren te volgen, of het nu een mens, een schildpad of een konijn is. Men heeft ontdekt, dat deze cellen zowel duidelijke intelligentie, instinct als redenerend vermogen bezitten, omdat bekend is, dat na deling gedeelten van deze cellen gedwongen worden om hun hele natuur te veranderen om te kunnen beantwoorden aan de vereisten van dat wezen waarvan zij deel uitmaken. Waarom?

Omdat het plan is uitgevaardigd en niet vatbaar is voor verandering en dat is de reden waarom de mens goddelijk, volmaakt en onoverwinnelijk is. Het is niet van belang wat voor denkstructuur hij ontwikkelt, dit plan is absoluut onweerstaanbaar en kan nooit veranderd worden; het is het eerste principe, overheersend en dwingend en is ook juist de reden dat de mens bekwaam en rijkelijk in staat is om het hoogste te bereiken. Ingeval hij faalt om het hoogste te bereiken in zijn onmiddellijke begrip van dingen, is het enige wat nodig is, dat hij zijn gedachtenstructuur verandert, welke hem misleid heeft, in de ware gedachtenstructuur die stevig verankerd is in zijn eigen geest, waarvan hij altijd een inherent instinct heeft, en dat hij een overheersende gedachtenstructuur opbouwt die hem toe zal staan om te reiken naar het hoogste begrip waarnaar gedachten kunnen streven. De gemakkelijkste en meest succesvolle manier voor hem om dit hoogste doel te bereiken is voor altijd de gedachtenstructuur die hem gebonden heeft aan het wiel der herhaling los te laten of te laten vallen en onmiddellijk datgene in werking te zetten wat een onoverwinnelijke gedachtenstructuur zal opbouwen die nooit zal falen om hem naar het hoogste te leiden.

De eerste aanbeveling is om in zijn geest de gedachte en het woord 'God' te plaatsen, terwijl men er zich positief van bewust is, dat dat het ene punt is waar alle succes zijn oorsprong vindt en van waaruit alle succes uitstraalt.

Vestig vervolgens die gedachte aan succes met de gedachte, 'God Ben Ik succes'.

Dan de volgende gedachte, 'God Ben Ik overvloedig in staat om te slagen in elke poging die ik op waarheidslievende wijze bestem'. Je volgende verklaring zal zijn, 'God Ben Ik de nauwkeurige kennis die behoort tot het vermogen om te slagen'.

Je volgende verklaring zal zijn, 'God Ben Ik de oneindige liefde die alle substantie in mij opneemt die mijn succes voortbrengt'.

Terwijl je ook weet, dat liefde de grootste samenhangende kracht in het universum is, zal je volgende verklaring zijn: 'God Ben Ik de intelligentie die al mijn succes in goede en heilzame banen leidt'.

Dit zal gevolgd worden door: 'God Ben Ik de goddelijke kennis en de wijsheid die al mijn succes het volmaakte schenken'. Gevolgd door: 'God Ben Ik de volmaakte drieëenheid, God de Overwinnende Christus, Godmens, het ene brandpunt van de hele schepping'.

We hebben nu te maken met Godcellen die nooit op enige wijze verminderen of veranderen, zo kan de mens niet veranderen van Goddelijkheid. De hersenen van de mens zijn samengesteld uit deze Godcellen en dit is nu juist de reden waarom de geest nooit verandert. Gedachten kunnen duizendmaal per minuut veranderen, omdat zij slechts reflexen zijn van het onderbewuste. Daar heeft de mens een vrije wil, want hij kan het onderbewuste ertoe brengen welke gedachte ook die uit gezonden wordt of dat wat hij waarneemt of wat verteld wordt door iemand anders te geloven en op te slaan, Dit onderbewuste is geen gedeelte van de hersenen zelf, maar is een zenuwknoop van echte cellen die te vinden is juist onder het hart centrum. Deze cellen kennen noch onzuiverheid noch onvolmaaktheid. Zij aanvaarden en verzamelen alles wat gedacht of gesproken wordt en zij kennen geen enkele manier om onderscheid te maken. Zij herhalen ook dat wat zij verzameld hebben en de mens begint spoedig datgene wat herhaald wordt voor waarheid te houden. Spoedig is hij niet in staat om waarheid van onwaarheid te scheiden. Deze groep van cellen kan echter beïnvloed worden om alle valse verklaringen of onwaarheden te laten varen en ware en absolute verklaringen te registreren, eenvoudig door rechtstreeks tot hen te spreken. Suggereer, dat zij alle onware en negatieve hoedanigheden, gedachten en verklaringen moeten loslaten, en je zult je er spoedig van bewust zijn, dat alleen ware en opbouwende verklaringen geregistreerd worden in jouw wereld, die op haar beurt op jou en door jou reflecteert Dan zal het gewaarzijn volgen van een grote helderheid van doel. Deze cellen kennen geen enkele manier om onderscheid te maken, behalve zoals het hen geleerd wordt. Je zult merken, dat zij zeer handelbaar zijn en hoogst bereidwillig om geleid of beïnvloed te worden door de waarheid. Vele mensen schenen werkelijk met sprongen vooruit te gaan in reactie op deze toepassing van de waarheid.

Honderden miljarden cellen worden gedwongen om het juiste te doen op de juiste tijd en op de juiste plaats en, waarachtig, zij gehoorzamen te allen tijde, zolang het individu oprecht is.

Het leven van de mens baant zich een weg voorwaarts door het nieuwe en betere op te bouwen, te herstellen, uit te breiden en te scheppen met een onweerstaanbare drang en energie die niet begrepen wordt door of gevonden wordt in het levenloze. Het is gebleken, dat er een intelligent instinct en leidende invloed is die elke cel van de menselijke vorm doordringt, onverschillig hoe ver deze afgedwaald kan schijnen te zijn van deze Goddelijke Leidende invloed. Het is ons voorrecht om hen te zien in deze invloed zonder enige acht te slaan op het uiterlijke of op dat wat hen onder de hypnotische betovering houdt. Wat een voorrecht is het om te zien, dat die bepaalde persoon of allen die onder de hypnotische betovering zijn, begiftigd zijn met die oneindig complexe cellenstructuur welke het menselijk brein genoemd wordt. Datzelfde brein heeft het vermogen om de mens of heel de mensheid naar de allerhoogste prestaties te voeren. Wat een goddelijk voorrecht is het om heel de mensheid verbonden te zien in deze grote structuur van de Godgeest.

Probeer dit 'Ik Ben uit de edele Godgeest' en zie, hoe het de vensters van de hemel opent en laat het een zodanige zegening uitstorten dat zij elk kanaal voor expressie volledig vult. Al wat zij die gelovig zijn hoeven te zeggen is: 'God Ben Ik het wetende principe van alle dingen.' Dit opent de ogen voor de universele overvloed die nooit faalt. Beproef het, terwijl je positief weet, datje moet slagen. Houdt zoals Elias de beker omhoog, totdat hij gevuld is en overloopt. Twijfel nooit aan de capaciteit van de Ene Geest. Hij is altijd bereid deze wonderen teweeg te brengen, wanneer de mensheid zich schikt naar de Godgeest.

Als zodanig is het spoor van de mensheid met voldoende bewijs om geleerden te bevredigen gevolgd gedurende tenminste een miljoen jaar, maar laten we inzien, dat deze periode slechts een vastgesteld minimum is, want de mens gaat terug tot een ouderdom die alle menselijke begrip verre te boven gaat. Je kunt gemakkelijk inzien, datje in staat bent om je visie zodanig te verruimen dat deze de Godgeest of de Ene Geest insluit, teneinde heel de mensheid te voorzien van een achtergrond of organisatie die trouw gebleven is aan de mens en de Goddelijke Geest; en hoe gemakkelijk kun je je denkproces verbinden met de Goddelijke Geest door te verklaren 'God Ben Ik Goddelijke Geest', en dan zonder meer te weten, dat je verklaring waar is en in volledige overeenstemming met de Goddelijke Wet en het Goddelijk Principe.Op deze manier ben je je er volledig bewust van, dat de hemel overal om je heen is. Nu is het het juiste moment om te weten, dat allen even vrij zijn om dit tot stand te brengen als jijzelf. Realiseer je nu, dat men zich van de materie nooit een begrip gevormd had, totdat het denken haar vestigde als werkelijkheid. Onthoud, dat de materie nooit glimlacht, noch bezit zij enige macht of energie om zichzelf te regeren of te leiden; zij is ook verstoken van instinct of eigen wil. Zij is vreemd aan alle andere substantie.

De vogel ziet in feite de bestemming waarheen hij trekt en heeft op die manier geen instrument nodig dat hem leidt; dat instrument bevindt zich middenin die kleine hersencellen. Hoeveel beter kan hetzelfde instrument jou leiden, want het bevindt zich middenin jouw hersencellen en de geest is onder directe controle, zodra de mens weet, dat hij volledige controle heeft over de werking van de geest. De vogel raakt nooit zijn richting kwijt, hoewel hij duizend mijl over open water vliegt.

De mens heeft ditzelfde zintuig om te zien, maar hij heeft het vermogen verloren door het uit zijn gedachtenstructuur te verwijderen. Niets raakt ooit verloren uit de Goddelijke Geest. Dit is nu juist de reden waarom het de mens toebehoort, want de mens is even goddelijk als de geest. Zo zal hij nooit afwijken van de waarheid of niet weten, hoe hij alle dingen tot stand moet brengen, wanneer hij zich opnieuw aansluit bij de Goddelijke Geest.

Het dier is instinct en intuïtie nooit kwijtgeraakt, juist omdat het niet in staat is om een nadelige gedachtenstructuur op te bouwen. Wanneer een hond op het spoor gezet wordt van mens of dier, is hij niet in staat te denken: 'Kan ik dit?' Dus gaat hij voorwaarts en volgt hij dat spoor, totdat er iets gebeurt, dat de geur uit wist, of het doel bereikt wordt.

De mens is tot veel meer in staat dan de dieren of de vogels, toch staat hij zichzelf toe dieper te zinken dan het dier.

Met de juiste gewaarwording van de gesteldheid van de mens in zijn volledige uitrusting en zijn volle besef van zijn volledig opgenomen zijn in God of de Goddelijke Geest, is de mens gemakkelijk in staat om zich met onbegrensde snelheid van plaats tot plaats te bewegen, zijn brein is nu volledig uitgerust met Ware Geest en, terwijl hij samenwerkt met de Ware Geest als alziend en alwetend, beklimt hij onmiddellijk en op volmaakte wijze iedere hoogte: er zijn geen afdwalingen, het pad is duidelijk, het bewijs wordt met zekerheid en vertrouwen onthuld.

Je kunt je hand uitsteken en God voelen. Leg je hand op je eigen vorm en je ziet en voelt God tegelijk. Terwijl je misschien honderd of duizend mensen gepasseerd bent gedurende de dag in je dagelijkse aangelegenheden, heb je God honderd of duizend maal gezien. Dit kan elke dag herhaald worden. Houd God dichtbij je door elke levende vorm als God te zien. Dan zal God je zo nabij zijn, dat je God nooit meer op zult sluiten in een ver verwijderd hemels rijk of in een tempel en je zult ontdekken, dat de tempel niet door handen gemaakt is. Je zult ook ontdekken, dat je lichaam de eerste en grootste tempel is die ooit is gebouwd en dat het de enige tempel is waarin God verblijft. Zie dan de Overwinnende Christus en Godmens in deze tempel. Dit is nu juist het leven dat je lichaam in stand houdt. Neem God weg of scheidt de een van de ander en je lichaam zou sterven De mens heeft al de grote tempels gebouwd die ooit bestaan hebben of nog bestaan op aarde, maar hij heeft deze grote tempel van het lichaam nooit gedupliceerd.

Het is niet alleen het grootste laboratorium dat ooit gebouwd is, het heeft ook het vermogen om zichzelf te dupliceren.

De mens heeft deze lichaamstempel tot het uiterste ontwijd, zelfs tot de plaats waar hij verplicht is om haar op te geven in de zogenaamde dood. Toch verrijst zij weer in triomf! De mens is, wanneer onder beperking, niet in staat om een menselijk oog te bouwen, maar laat de mens elke beperking afwerpen en hij is in staat om een oog of enig deel van het menselijk lichaam zo te bouwen of te vernieuwen, dat het zelfs de dood kan overwinnen.

Er bestaat een goddelijke intelligentie en goddelijk principe, maar dit werd nooit gevestigd door één wezen of één mens. Zij werd gevestigd door een grote beschaving van honderden miljoenen mensen. Dit denken werd zo dynamisch gevestigd, dat het zowel elk atoom van het hele universum verzadigde als elk atoom van het menselijk lichaam; tevens met een leidende invloed op alle dingen. Het werd ook met zo'n kracht gevestigd, dat het een leidende kracht van geestwerking werd, waar niets verandert. Zo prentte het elke cel van de menselijke vorm zijn kracht in en het licht dat deze goddelijke intelligentie aanduidt werd in de eerste cel geconcentreerd in de mate waarin goddelijkheid gedurende miljarden jaren van generatie op generatie doorgegeven is, zonder verandering in het werkelijke Goddelijke Beeld van elke eenheid van de mensheid. Het zal honderdmiljard jaren onveranderd doorgaan, omdat het gevestigd is als Onveranderlijke Wet en een gevestigde wet in de kosmos niet veranderd kan worden. De Wet dient Heer te zijn, omdat er maar één wet is, een Heer voor alle gevestigde geestwerking. De Mens is de Heer in volledige heerschappij over de goddelijke wet.

Uit deze grote daad ontstonden miljoenen jaren van vrede en diepgaande tevredenheid. Ieder was de overwinnende Christuskoning van zijn eigen domein, en toch een bereidwillige helper en werker zonder ook maar enige gedachte aan zelf of zelfzuchtige doelen bij dat wat allen ten goede kwam, omdat een overvloed van alles voor het gebruik van allen aanwezig was.

Toen begonnen groepen die vrije wil in denken en handelen eisten zich in zichzelf terug te trekken. Zij verlangden naar een verandering; zij wilden weten van materiële dingen en eerder aan zichzelf denken dan voor de gehele groep. Zo trokken zich grotere aantallen terug uit het voornaamste gezin, zoals het in die tijd genoemd werd. Tenslotte gingen de groepen nonconformisten samen en groeiden zozeer, dat hun gedachten chaotisch werden, totdat de natuurlijke elementen in een chaos raakten en een grote uitbarsting plaatsvond binnenin de zon, welke tenminste een miljoen jaar duurde. Met verschillende tussenpozen zijn de planeten en sterren van ons zonneuniversum ontstaan. Toch had de mensheid voorafgaande aan deze chaotische toestand reeds in definitieve geestwerking een zodanig goddelijk evenwicht gevestigd, dat op chaos orde gevolgd is, zo nauwkeurig en volmaakt, dat de plaats die welke ster of planeet ook op enig moment zal innemen op de seconde af wiskundig vast gesteld kan worden. Dit evenwicht is zo volmaakt, dat er miljoenen jaren lang geen afwijking geweest is. Dit wijst zeker op eeuwigheid. Zo kun je gemakkelijk de volmaakte wet, of heer in actie herkennen en hij kwam tot stand door een grote beschaving van de familie der mensen en door hun verenigde wil tot perfect begrip in de beschaving.

Aan dit goddelijke begrip werd het woord of de naam GOD gegeven. Het was voldoende bekend, dat dit woord op de hoogste trillingsfrequentie geïntoneerd kon worden en het werd aan het hoofd geplaatst van alle taal. In het begin vertegenwoordigde het woord geenszins een menselijke vorm, maar het vertegenwoordig de wel een groot Goddelijk Principe dat door het hele menselijke ras gevestigd was. Dit ras leefde in de hemel, omdat de hemel voor hen het altijd Goddelijke Principe en de harmonie binnen de menselijke vorm was en is, wat de geest genaamd God is. Vanuit dit woord valt, wanneer we zijn goddelijke oorsprong en voorschriften kennen, de mensheid elke goddelijke toestand ten deel. Deze goddelijke, rechtvaardige en volmaakte wet of heer regeert over het hele universum. Je ziet deze nu overal in het hele zonnestelsel, maar wij weten, dat hij even positief aanwezig is overal in het hele mensenrijk als in de planten, minerale en dierenrijken.

Gedurende deze chaotische verstoring werden bijna al diegenen die zich hadden teruggetrokken uit de grote groep vernietigd. Zij die waren overgebleven van deze groep moesten wel een schuilplaats zoeken in grotten en waar zij maar bescherming konden vinden. Voedsel werd schaars en juist de kwestie van voedsel werd zo urgent dat een groot percentage kannibaal werd. Deze omstandigheden, die zij zichzelf op de hals haalden en die hen niet alleen scheidden van de grote groep, maar ook van elkaar, dwongen hen om stammen te vormen teneinde te kunnen bestaan, terwijl zij daarvoor bewerkstelligden, dat zij al hun vroegere kennis vergaten, en zo werden zij nomaden.

Dezen waren de voorvaderen van dat ras wat 'materiëel' genoemd wordt. En hoewel deze scheiding gedurende ruim een miljoen jaar in stand gebleven is, is er nog altijd iets overgebleven wat een half instinct genoemd zou kunnen worden, waardoor zij voelen dat zij deel uitgemaakt hebben van het goddelijk plan. Velen van dezen treden tegenwoordig onbevreesd naar voren en verkondigen vrijuit hun Heerschappij en een gedeelte is op het punt aangekomen waar zij geheel vrij zijn van alle slavernij.

Zij die samen standhielden in de grote groep ondergingen al deze chaotische veranderingen in volmaakte vrede en kalmte zonder enig verlies van goddelijkheid, omdat zij wisten, dat goddelijkheid voor hen nooit verloren kon raken of hen ontnomen kon worden. Voor dit alles maken zij op geen enkele uitverkorenheid aanspraak, noch maken zij aanspraak op enige macht, groter dan die welke allen kunnen gebruiken.

Gedurende de periode waarin deze grote beschaving heerste op deze aarde waren de grote landoppervlakten evenals de zeeën in een vredige toestand. Er waren geen stoornissen op het land of op de zee, er waaide een zachte en versterkende bries en al de mensen reisden naar willekeur waarheen zij maar wilden, omdat er geen gewicht of hinderlijke lasten waren, geen enkele begrenzing van tijd of ruimte. Zij dachten in termen van eeuwigheid. Alle gedachten en woorden werden uitgezonden als goddelijke voorschriften en met zulk een vastomlijnd doel, dat zij stevig verankerd werden en duidelijk als voorschriften geregistreerd in de goddelijke geest, en deze waren de basis en het bolwerk van een groot reservoir waaruit geput kon worden voor elke voorziening, elke actie en elke onderneming. Zo had de mens een universele voorraad bij de hand voor elke onderneming en voor alles wat hij tot stand zou willen brengen. Want de hele mensheid werd beschouwd als Godmens en de Drieëenheid of de voltooiïng of het brandpunt was God, de Overwinnende Christus, de Godmens, de in alles volledige Drieëenheid.

Er was geen negatief woord in de taal, noch was er een woord voor een verleden of een woord voor de toekomst; alles was hier en nu en volledig bereikt én voltooid.

Al de verrichtingen waarmee de mensheid op dit moment aan het worstelen is teneinde terug te keren naar dit hoge niveau zijn door deze zogenaamde hogere beschaving reeds tot stand gebracht en al de verrichtingen zijn opgetekend in de vorm van een verslag en zijn toegankelijk voor de mensheid, zodra deze verder zal kijken dan dit zogenaamde materiële tijdperk met zijn chaos van verdeelde leringen en persoonlijke prestaties. Al deze prestaties worden vervolmaakt en volledig geregistreerd in de grote voorraadschuur van universele geestsubstantie. Zij kunnen tevoorschijn geroepen worden door de mensheid, zodra zij het geraas tot bedaren brengt van diegenen die door hun eigen vrije wil de ellende teweegbrachten.

De grootste hoop is gevestigd op de toekomstige generatie. Het is vanzelfsprekend, dat de jongere generatie zowel fysiek en mentaal als mechanisch uit het beste hout gesneden is; het enige wat hen ontbreekt is hoffelijkheid en een oordeel dat verzacht wordt door ervaring. Deze eigenschappen zullen rijpheid schenken.

Het beste vervangingsmiddel en de beste gids is de gewoonte, want een goede gewoonte is even gemakkelijk te verwerven en even moeilijk te breken als een slechte.

Het is een goed doorwrochte gedachte geweest van hen die de overlevenden zijn van die grote beschaving, dat, al was elk individu uitgeschakeld door deze grote storingen, de leringen zo grondig waren doordacht en zo nauwkeurig waren vast gelegd in de universele geestsubstantie, dat niet één ding verloren zou zijn geraakt. Het is een bekend feit dat elk positief woord dat uitgesproken wordt met een echte betekenis en een duidelijke bedoeling zo volledig en op een zo intelligente wijze geregistreerd wordt in de Goddelijke Geestsubstantie, die we de Godgeest noemen, met inbegrip van elke handeling en toon, dat het weer voor de geest geroepen kan worden, ook fotografische opnamen gemaakt, opdat allen van deze gebeurtenissen alles kunnen zien en horen.

Het is een bekend feit dat een gedeelte van deze grote beschaving overleefd heeft en zijn identiteit heeft behouden. Hoewel zij zich min of meer in afzondering hebben teruggetrokken, wachten zij niettemin de tijd af, die niet ver meer is, waarop zij tevoorschijn kunnen komen om hun identiteit bekend te maken. Het wordt nu gesteld, dat deze tijd zal komen, wanneer een voldoende aantal mensen hun vooropgezette ideeën over een persoonlijke God of groot wezen buiten zichzelf losgelaten hebben en de Drieëenheid, God, de Overwinnende Christus, de Godmens in allen, welke tot uitdrukking gebracht kan worden door middel van en door heel de mensheid, aanvaard hebben.

Deze verslagen kunnen op geen enkele manier worden gewijzigd of vervormd, noch kan de zogenaamde tijd hen vervormen. Dit zijn geen wonderen of bovenmenselijke ervaringen; het zijn natuurlijke, vaste toestanden. In feite behoren zij tot dezelfde vaste wet die al de planetenstelsels van het universum regeert en beheerst. Het verwonderlijke is, dat deze wet en zijn invloeden luider dan welke woorden ook spreken van de grootheid van het vermogen van de mens om dingen tot stand te brengen. De grote schoonheid en zuiverheid van dit alles is dat dit geenszins een groot overheersend of bovennatuurlijk ras was; precies zoals jij en ik op dit moment, allen in hetzelfde beeld en dezelfde gelijkenis, een en dezelfde God. Laten we dan nu allen deze ene grote edele Godmens vereren door eerst te zoeken naar God in allen, vervolgens de Overwinnende Christus te zien in elk gezicht en allen in de Godmens te verenigen; terwijl we weten, dat elk beeld dat gecreëerd wordt buiten de mens s]echts een afgod met lemen voeten is die gemakkelijk gebroken wordt door het gesproken woord. Hiermee kun je alle wetenschap en alle religie hullen in hetzelfde gewaad uit de ene bron, omdat het allemaal een waarheid is. Waarheid is de wet van alle wetenschap. Door goddelijkheid te denken vestigt de mens goddelijkheid in zichzelf en draagt hij ook bij tot het grote reservoir van kosmische energie en kracht, terwijl die kracht een grote macht op zichzelf wordt. Je bent in staat om juist zo'n kracht te vestigen en deze op te bouwen tot een hogere mate van activiteit. Miljoenen dragen steeds tot die kracht bij en je kunt je bij hen aansluiten, als je wilt.


VRAGEN EN ANTWOORDEN.

V. Waar komen geïnspireerde ideeën vandaan?

A. De wereld der ideeën is overal om ons heen. Je kunt er elk van de verscheidene opvattingen betreffende geïnspireerde ideeën op na houden, De meeste zogenaamde geïnspireerde ideeën zijn emotionele uitingen die weinig betekenis hebben behalve die van diep gevoel, Andere geïnspireerde ideeën zijn die flitsen van scherp zien die iemand in staat stellen om wijs op te treden in een noodgeval. Misschien heeft de vraagsteller die diepgaandheid van denken in gedachten die door filosofen en heiligen bereikt wordt door middel van hun disciplines. Dit is het echte, bewuste inademen van de geest van universele wijsheid die de hele ruimte doordringt.

V. Hoe krijgen we geïnspireerde ideeën?

A. In zekere zin wekken we hen in onszelf op door ons lichaam te disciplineren, zodat het kan dienen als kanaal om de stromen van universele geest te ontvangen, en de ene kracht op zo'n manier te transformeren, dat we de universele wetten onderscheppen die worden uitgedrukt in de verscheidenheid der verschijnselen.

V. Waarom lijken onze ideeën afkomstig te zijn van uiterlijke bronnen?

A. In ons huidige stadium van ontwikkeling zijn we niet voorbereid om de bron te herkennen van al de krachten die in ons actief zijn. Het leven is een universele kracht die we kennen in levend weefsel, maar we weten niet waar het leven vandaan komt of waarheen het gaat, wanneer het het lichaam verlaat.

Electriciteit wordt elke dag gebruikt; we weten, dat zij opgewekt kan worden, maar we weten niet waar zij vandaan komt. Het beschrijven van het denken als een kracht die zich uitdrukt in ideeën welke opgewekt worden is misschien iets minder tastbaar, maar de analogie is duidelijk. We denken, maar de bron van de energie is verborgen; toch weten we, dat we de capaciteit en de doelmatigheid van ons denken kunnen verhogen. Is het dan ook maar enigszins verwonderlijk, dat de gemiddelde geest verward wordt, wanneer gezegd wordt, dat gedachten van binnenuit komen?

Het schijnt zeker, dat zij van buitenaf moeten komen; maar dat geldt ook voor electriciteit en leven. Schep zekere voorwaarden en leven en electromotorische kracht staan tot je beschikking. Maak de geest gereed en geïnspireerde ideeën zullen even zeker in je opgewekt worden.

v. Wat is uw houding tegenover de huidige verwarrende sociale omstandigheden?

A. Ik ken ze in het geheel geen energie toe. Als we de energie terug zouden trekken die we besteden aan verwarrende omstandigheden en in plaats daarvan met die energie de conditie van ons eigen lichaam zouden opbouwen, zouden we wat voor omstandigheden ook onmiddellijk kunnen corrigeren.


HOOFDSTUK V.

HET GODDELIJK PATROON.

Ik zal nu het onderwerp behandelen van wat iemand kan bereiken en ook inderdaad bereikt met dit denken. Onze ervaringen in dit verband waren zeer aanzienlijk in de tijd van onze expedities naar Tibet en India, ook in Mongolië, en we merkten het vermogen op dat iemand heeft om niet alleen zichzelf, maar ook een heel ras te beschermen.

Dat kan misschien een geweldige onderneming lijken, maar, wanneer we terug gaan en denken aan het leven van Jezus en beseffen wat Hij deed voor de mensheid en wat Hij tegenwoordig doet, kunnen we het beter bevatten en aanvaarden.

Zijn leringen zijn in tweeduizend jaar nooit opgehouden. Zij zijn altijd en altijd gebleven en zij zijn nu even essentiëel als zij toen waren.

Ik heb verteld over de Meesters die op het water stonden en de twee leerlingen die naar hen toeliepen. Er schuilt een grote les in die demonstratie. Zij laat zien, hoe we natuurlijke krachten kunnen beheersen en gebruiken en voordeel uit hen kunnen trekken, niet noodzakelijkerwijs door over water te lopen, maar, wanneer we de objectieve toestand verlaten, waar we zien, dat we zullen zinken, en de subjectieve toestand binnengaan, kunnen we die kracht gebruiken om dit lichaam volledig bij te staan. In die toestand slagen we. Daar zijn we niet onderworpen aan verandering. De verandering is alleen het veranderende object. Het subject verandert nooit. De Geest wordt nooit op enigerlei wijze gewijzigd. Het basisprincipe handhaaft zich altijd. Als we nu altijd onze blik richten op dat Basisprincipe, worden we dat Principe.

Sommigen denken misschien, dat het ons in een statische toestand zal brengen. Hoe zou het dat kunnen?

Het is juist door die houding, dat we het vermogen krijgen om te slagen, en dan gaan we verder zonder te veranderen, maar terwijl we iets tot stand brengen langs een duidelijke lijn en precies weten wat we tot stand brengen, niet alleen wat we tot stand zullen brengen.

Indien we leven volgens die ene denkwijze die altijd onderworpen is aan ons begrip, kunnen we niet veranderen. Er is altijd vooruitgang.

Dat brengt ons meteen op een andere bewering of omstandigheid en dat is die welke betrekking heeft op de ouderdom.

Ouderdom is objectief. We brengen hem zelf tot stand. Maar is hij noodzakelijk?

Volstrekt niet. Veronderstel, dat we een voldoende grote afstand de ruimte in zouden kunnen reizen, zodat we volledig weg zouden zijn van deze aarde. Er is daar geen tijd. Veronderstel, dat we daar honderd jaar zouden blijven volgens onze tijdrekening. We zouden helemaal niet ouder zijn. Dezelfde toestand kan direct naar de aarde overgebracht worden. In feite is hij in werkelijkheid hier geen tijd en geen ruimte toestanden die onderworpen zijn aan onze beslissing. Vertegenwoordigers van de medische wetenschap vertellen ons, dat er geen lichaam bestaat dat ouder is dan negen maanden. We zijn slechts onderworpen aan de verandering die wij het opleggen. Jeugd behoort ons toe. Als die volmaakte staat er niet zou zijn, zouden we helemaal nooit jeugd vertonen. Indien jeugd niet altijd schittert, zou er niets jeugdigs zijn. Als jeugd niet onderworpen zou zijn aan onze wil, zouden we allen oud zijn.

Nu maken we ouderdom afhankelijk van onze wil. Een kind wordt geboren. Zijn ouders voorzien zeventig jaar voor dat kind. Het kind raakt onderworpen aan de gedachten van de ouders. We geven dat kind niet eens de kans om zijn eigen toekomst te vormen. We vestigen het denkbeeld van de dood in dat kind. De Hindoe zegt, dat zeventig jaar de tijd is waarop de mens zijn meerderjarigheid bereikt, waarop hij dingen begint te verwezenlijken. Vanaf dat moment kan hij zover doorgaan als hij wil zonder enige begrenzing, terwijl jeugd volledig onderworpen is aan zijn besluit.

Men zegt, dat we een succes maken van alles wat we ondernemen. Indien het mislukking is wat we ondernemen, maken we daar een succes van. Indien het volmaaktheid is wat we ondernemen, maken we daar een succes van. Hoeveel beter is het om volmaaktheid te vertonen dan onvolmaaktheid. Als we niet meer deden dan onze naaste bijstaan, zou het veel beter zijn dan hem onvolmaaktheid te bieden. We zouden veel meer uit het leren halen en het zou ons geen stuiver kosten.

Het kost niets om hem te begroeten met een glimlach. Biedt hem liefde en volmaaktheid zal volgen langs precies dezelfde lijn.

Stel je een verzameling mensen voor die bijeenkomt met juist dat ene doel voor ogen: jeugd, schoonheid, zuiverheid en volmaaktheid! Zal het ons iets kosten om naar die idealen te leven?

Als we zouden leven met die idealen altijd voor ons, zouden we onze omstandigheden binnen een week veranderen. We hebben het in een ogenblik zien bereiken.

Zei Jezus niet: 'Indien uw oog een is, is uw gehele lichaam vol van Licht.'

Het is tegenwoordig onmogelijk om de oorspronkelijke leringen van Jezus te nemen en een plaats te vinden waar Hij alles in de toekomst legde. Hij gaf de mens een grootst mogelijke ruimte om zijn gedachten aan te wenden voor een bepaald doel en dat doel is verwezenlijking.

We hebben een enkele man gezien die in staat was om een toestand te bereiken waarin niets hem kon raken. Hij was niet eens een zogenaamde meester. Hij was een Sioux Indiaan en het gebeurde hier in dit land. We zijn op dit moment op de hoogte van omstandigheden onder de Indianen waarin zij een lijn kunnen trekken rond hun dorpen die niemand kan overschrijden met haat in zijn hart. Het werd tweemaal beproefd en in beide gevallen bleek de poging rampzalig.

Jezus zei: 'Wanneer gij elkander liefhebt, zijt gij ondergedompeld in liefde.' Hij kende liefde een plaats toe als een van de grootste krachten. Wanneer we onze kracht in de andere richting wenden, komen we in een toestand van verwarring.

Hij zei, dat je de heerser bent over hemel en aarde en al wat erin is. Zijn daarin enige beperkingen te vinden?

Hij zag, dat de mens zijn mogelijkheden niet aangeroerd had. Hij bood de mensheid het onbegrensde.

Indien er ook maar een atoom verkeerd geplaatst zou zijn in het lichaam, zou dat lichaam niet kunnen blijven bestaan. Haal een atoom van zijn plaats en het hele universum zou exploderen. Jezus legde deze omstandigheden uit op een eenvoudige, eerlijke manier. Zijn oorspronkelijke woorden zijn volmaakt eenvoudig. Hij stelde het ideaal zo duidelijk, dat we het nooit zouden kunnen vergeten. Hij stelde het voor als 'God' .Het is u bekend, dat de trillingsinvloed van dat woord ons onmiddellijk wegvoert van de hypnotische toestand die we in ons eigen lichaam bouwen. Indien we de energie die we besteden aan die toestand op God zouden richten, zouden we die staat zo duidelijk vestigen, dat er geen scheiding zou zijn.

Maar de meesten van ons wenden hun blik van het centrale punt af en staan hun gedachten toe om verstrooid te raken. Jezus' blik ging naar een punt, die subjectieve toestand die altijd bestaat. Het object verandert, maar de waarheid verandert nooit. Als we nu zouden veranderen en onze energie zouden geven aan die eenpuntige houding, zou ons lichaam licht uitstralen. Als we een kamer binnen zouden komen, zou die kamer licht worden. We hebben dat vele malen gezien: Het is niet iets wat slechts schijnt. Het kan gefotografeerd worden en je kunt het schijnbare niet fotograferen. We kunnen ons afwenden van die onstabiele toestand waarin we verkozen hebben te leven naar de stabiele toestand en het kost ons slechts zoveel tijd als ervoor nodig is om de gedachte op te vatten. Op het zelfde moment dat we ons denken veranderd hebben tot deze Waarheid, of God, is zij direct bij ons en zijn wij die Waarheid zelf.

We hebben in het geheel geen lessen nodig. Lessen maken ons slechts bewust. Zij vormen een kracht, dat wel, maar wij zijn geneigd om meer energie aan de les te besteden dan aan de betekenis die zij overbrengt. Er was slechts een demonstratie voor nodig om die twee leerlingen naar voren te laten lopen en bij de leraren op het water te gaan staan, terwijl de anderen op de oever stonden. Er zijn er velen die aan de kant staan, omdat zij niet veranderen naar een stabiele toestand. Dezelfde hoeveelheid energie die zij besteden aan instabiliteit, zou hen onmiddellijk op het water brengen. We hoeven het hier niet te laten bij het leren lopen over water. Noch hoeven we het hier te laten bij het vernemen van een enkele lering. Er is maar een lering en deze bevindt zich hier juist in ons. We kunnen haar niet veranderen. Het doet er niet toe hoe lang we er vandaan blijven. Wanneer je je naar het licht wendt, ontdek je, dat je het licht bent. Moest Jezus naar het licht lopen?

Hij was immers het Licht. Het is, zoals Hij uitlegde, het licht van de waarheid, het licht van de liefde, het licht van God.

Jezus gebruikte nooit een gedachte die niet gericht was op het principe. Met die houding kunnen we hem allemaal op die hele eenvoudige manier volgen. Die mensen die op die simpele manier leven, nemen niet iets van iemand anders, maar brengen dingen van binnenuit naar buiten. Dat is van toepassing op de voedselvoorziening en op alle noden. Het enige verschil tussen hen en de rest van de mensheid is, dat zij hun blik zodanig gericht hebben, dat deze een wijdere horizon opneemt. Iedereen kan dat voor zichzelf verwezenlijken. Zodra we het verwezenlijkt hebben, hebben we de regel geleerd. We volgen onze eigen weg en dan weten we. Paden kunnen geboden worden en wegen getoond, maar, tenzij we onze eigen weg benutten, zullen we niet slagen. Als we naar anderen kijken, voegen we energie en kracht toe aan iets wat iemand anders aan het doen is en we geven die energie vanuit ons lichaam. Zodra we onze eigen weg vertonen, voegen we energie toe aan ons lichaam en houden we nog ruimschoots over. Dat vestigt een toestand die iedereen helpt. We gebruiken niet de gedachten van iemand anders om op te bouwen. We bouwen onze gedachten op tot een universele toestand die heel de mensheid tot voordeel strekt.

Men zegt, dat niemand op enigerlei wijze een succes behaalt zonder het hele ras te helpen. Het is de energie die we toevoegen, gericht op één grote denkwijze, die de mensheid doet voortgaan. Niet door te steunen op de ander, maar door te bouwen op onze eigen grondslag. Dan hebben we al de energie van het universum om te gebruiken.

Alles waaraan we denken in de naam van God, en met die vibratie, behoort ons toe. Dat omvat alles wat we nodig hebben, alle kennis, alle zuiverheid, alle volmaaktheid, al het goede.

Je kunt heerschappij verwerven, zodra je je hele denken vestigt op het feit dat Goddelijkheid reeds in je verblijft. Weet voortdurend, dat Goddelijkheid nergens anders is dan juist in je; dat zij altijd binnenin je gevestigd is geweest; dat je haar alleen maar verduisterd en daardoor buiten je bewustzijn gehouden hebt voor je eigen schadelijke gedachten.

Spreek met die innerlijke Goddelijkheid. Zeg haar, dat je weet, dat Zij daar is en dat je je nu volkomen bewust geworden bent van Haar aanwezigheid. Vraag Haar om tevoorschijn te komen en de dominerende factor te zijn in je leven. Zeg: 'Ik heb nu alle schadelijke gedachten losgelaten en uit mijn leven verwijderd. Ik Ben dankbaar, dat Goddelijkheid volledig gevestigd is in heel mijn wezen.' Stel vast, dat je niet langer een dier wilt zijn, dat je hele lichaam nu zo zuiver is, dat de Heilige Tegenwoordigheid van de levende God deze lichaamstempel volledig in bezit genomen heeft en dat Zij nu volledig de leiding heeft. Houd dit voortdurend in gedachten.

Zeg vervolgens, 'Ik ken nu de gelukzaligheid en voldoening die voortvloeien uit de vereniging van de ziel met de levende Christus en dat gelukzaligheid en voldoening in alle eeuwigheid in me vertoeven. Ik weet, dat de Tegenwoordigheid van de Levende Christus volledig in me gevestigd is en dat Ik de oorspronkelijke zuiverheid van de Christus Ben.' Houd deze verklaringen voor aan het onderbewuste of de subjectieve geest en je zult spoedig de vreugde en de voldoening ervaren die je altijd toebehoord hebben door de aanwezigheid van de Levende Christus.

Spoedig zul je merken, dat je inderdaad mentale krachten opwekt die alle schadelijke gedachten, gevoelens en handelingen verdringen. Je bouwt inderdaad een stuwkracht op van zuiver denken die onweerstaanbaar is en die je hele wereld beheerst. De tijd om deze spirituele en Heilige Tempel te versterken is, wanneer we in vrede leven met onze eigen ziel. Op deze manier voeden we de subjectieve geest zo op, dat hij niets dan Goddelijke indrukken verspreidt. Dit zinkt diep in ons bewustzijn en is werkzaam tijdens elk uur van onze slaap. Wanneer we een zwak punt vinden in onze gedachten, woorden of daden, is het noodzakelijk om de wil volledig in actie te brengen teneinde deze kloven in de structuur te dichten. Spoedig leren we alle nadelige gedachten automatisch te overwinnen en hebben alleen Godgedachten en Godgevoelens verblijf in onze wereld. Dan hebben we waarlijk de legers van onze gedachten en gevoelens zo opgesteld, dat niets dan God in staat is binnen te komen. Dit is het niveau van absoluut Meesterschap, waar men het vermogen verwerft om het Goddelijk Principe manifest te maken. Op deze wijze zijn we de basis van alle Spirituele Macht. Je zult merken, dat het zeer lonend is, wanneer je dit tot je levenswerk maakt. Je ziet nu de dageraad van een nieuwe dag en je verwerft werkelijk een groter begrip van de Wet.

Er is geen effectievere manier om je geest en wereld van disharmonie te bevrijden dan positief te weten, dat je hele geest en lichaam de Tempel van de Levende God is. Je kunt deze uitspraak ook gebruiken in het besef dat, door de stille, maar verreikende invloed van Goddelijke gedachten, de hele mensheid, in feite het hele universum baat vindt bij en opgeheven wordt door elke constructieve gedachte, elk constructief gevoel en gesproken woord, door jou uitgezonden. Hoe meer je denkt aan de onsterfelijke Liefde van God, des te meer manifesteert zich de verlichting van de mensheid. Zo kun je enigszins het geweldige voorrecht en de geweldige kans zien en begrijpen welke wij hebben door te helpen bij de opheffing en verlichting van de mensheid. Wat meer is, het is onze verantwoordelijkheid en on ze verplichting jegens het leven om het negatieve in de wereld van de mensheid te helpen uitwissen of oplossen en een van de meest krachtige manieren om dit te doen is door te weigeren het negatieve te zien, te horen of te aanvaarden en bewust Goddelijke Liefde uit te zenden naar alles en iedereen. Wees er je krachtig van bewust, dat de Goddelijke Geest van de Overwinnende Christus alle disharmonie overstijgt.

Weet altijd, dat jouw wil de Goddelijke Wil is, Gods Wil, en dat God elk ogenblik door jou werkt! Elke gedachte die je geschikt maakt met deze meestergedachte verhoogt je wilskracht en je wilskracht wordt zo groot, dat je denken zelf onweerstaanbaar is. Doe dit en verwacht resultaten in alle oprechtheid en niets kan je verstoren.

Het aanhoudende, dagelijkse gebruik van zulke sterke, positieve gedachten en woorden, met grote intensiteit herhaald, ontwikkelt sluimerende hersencellen en spoedig weet je, dat je de Heer in volle heerschappij bent. Oefen je wil en je woord voor alle doeleinden en je wordt de meester van je eigen geest en je aanvaardt niet langer de negatieve hoedanigheden in de wereld om je heen. Als je geloof hebt m.b.t. een paar dingen, wordt je meester over alle dingen. Schep door je woord de toestand die je rechtmatig toebehoort en je bent de meester over alle omstandigheden.

Fysiologen verklaren nu, dat de cellen die het organisme van ons lichaam bevatten het vermogen hebben om indrukken te ontvangen en hen over te brengen naar de hele cellenstructuur van de menselijke vorm; ook het vermogen om zich indruk ken te herinneren, of geheugen, het vermogen om indrukken te vergelijken, of oordeelsvermogen, en het vermogen om te kiezen tussen goede indrukken en onvolmaakte indrukken. Het is ook duidelijk vastgesteld, dat de subjectieve of onderbewuste geest de verzamelde energie en intelligentie is van al de lichaamscellen. Door alleen Goddelijke indrukken te verspreiden worden al de cellen zich weer bewust van de Goddelijkheid van iedere cel en zij geven deze Goddelijkheid door aan iedere cel van de menselijke vorm. Als dit niet waar zou zijn, zou geen enkele foto genomen kunnen worden van de menselijke vorm.

Terwijl dit het individu bekend wordt, stemt de wilskracht van iedere individuele cel in en werkt in harmonie met de wil van het orgaan of centrum waartoe zij behoort en waarmee zij zich zal verbinden. Dit is het vermogen van al de wilscellen die samen het orgaan of centrum vormen en het wordt in bewuste harmonie gebracht met de centrale wil van het hele organisme van het menselijk lichaam.

Wanneer we dan de woorden gebruiken, 'God Ben Ik,' is het volledig manifest overal in de hele lichaamsvorm. Het geeft ook grotere kracht aan het volgende gesproken woord, zoals, 'Ik Ben Godkracht, Ik Ben geheel Overvloed,' enzovoorts, en 'Door dit Woord van Macht Ben Ik vrij van alle beperking!'


VRAGEN EN ANTWOORDEN.

V. Wilt u uitleggen wat u bedoelt met God?

A. God is het principe waardoor we in stand blijven. Je kunt God niet definiëren. Zodra je Het begint te definiëren, gaat Het boven die definitie uit. Een definitie probeert slechts om God samen te persen in de maatbeker van het menselijk intellect.

V. Sommigen gebruiken het woord God, anderen Geest, weer anderen Principe. Wat is het beste?

A. Het beste woord is God. Je kunt met het woord geen hypnotische toestand vestigen. Met andere kun je dat wel. Indien je je direct naar het ene punt wendt, is daar het grootste succes gelegen. Je kunt het woord 'God' niet vaak genoeg uiten.

V. U spreekt over Jezus die het goudwitte licht ziet. Is dat de hoogste houding?

A. We weten het niet. Het ging ver uit boven wat dan ook van objectieve aard.

Niets van een lagere potentialiteit kan erin doordringen.

V. Welke methode behoort gebruikt te worden om in contact te komen met Goddelijke Kracht?

A. Er is geen vaste formule. Zoals wij het beschouwen, is de wet altijd waar wij zijn. Als we onszelf zonder meer afstemmen op de wet, opent het hele universum zich voor ons. Als het universum voor ons openstaat en we elke omstandigheid van het universum zien, manifesteren we ons onder deze wet en worden we een met hem. Het wordt gewoon gedaan door te weten, dat we een met hem zijn, terwijl we nooit toestaan, dat enige twijfel of vrees binnensluipt.

V. Is de westerse wereld erop voorbereid om deze dingen te aanvaarden?

A. De westerse wereld is zich aan het voorbereiden en de voorbereiding gaat zo snel in zijn werk, dat niemand uitgesloten wordt. Mensen sluiten alleen zich zelf uit. We creëren het veld, wanneer we ons begripsvermogen openen. Dat veld kan zodanig uitgebreid worden, dat het het hele universum insluit. Het universum van ons lichaam is ten allen tijde één met het universele geheel en wij hoeven slechts ons begripsvermogen te verruimen om één te worden met het universele geheel.

V. Hoe dienen we onderscheid te maken m.b.t. de gedachten die we dienen te projecteren ?

A. Indien we niet in staat zijn om onderscheid te maken, dienen we naar beste vermogen Liefde te schenken en te weigeren iets anders uit te zenden. Dat zal ons tot harmonische conclusies brengen. Jezus stelde Liefde boven al het andere.

V. Hoe komt het, dat van tijd tot tijd een Avatar naar de aarde gezonden wordt?

A. De presentatie van het Principe is wat jullie zouden noemen de keuze van een Avatar. Die persoon leeft enkel dichtbij het Principe. Het pad dat hij laat zien, of het leven dat hij leidt, wordt het pad voor allen.

V. Is zijn verschijning en wederverschijning afhankelijk van enig niveau van spirituele ontplooiing op aarde?

A. Neen, hij gaat dwars door alle ontplooiing heen en leeft één met de Geest.


HOOFDSTUK VI

'WEET, DAT GIJ WEET'

Men heeft mij verzocht om een uitspraak te doen over genezing.

In werkelijkheid genezen we alleen onszelf. Daarin schuilt een zeer krachtige factor, omdat, zodra je de Goddelijkheid of God ziet in elk individu, jij en God altijd in de meerderheid zijn. Nu weet God, of dat Goddelijke Principe, niets van onvolmaaktheid. We weten tegenwoordig, dat het juist dat is wat zich voordoet in de genezende heiligdommen over heel de wereld. Terwijl de mensen naar die heiligdommen toegaan, richten zij hun gedachten geheel op het verwerven en vervullen van volmaakte gezondheid, terwijl zij de uitstraling die het heiligdom vertegenwoordigt aanvaarden, en de genezing doet zich voor.

We kunnen dat demonstreren met behulp van fotografie. Een uitstekende arts in een van onze grote steden werkte met ons samen. Hij vroeg zijn collega's om hem gevallen te sturen met bepaalde toestanden die niet genezen konden worden door de medische wereld met haar röntgenstralen en prestaties.

De gebruikte camera laat zien waar de zieke delen van het lichaam zich bevinden.

Waar leven en gezondheid zich handhaven toont de film het lichaam, stralend en fonkelend van licht. We fotografeerden mensen met die camera wier licht negen meter uit het lichaam straalde. Niet één persoon van de achtennegentig gevallen waarmee we gewerkt hebben bleef ooit langer dan drie minuten voor die camera,

voordat hij volledig genezen was en weg wandelde.

Al wat we deden was zeggen: 'Hier, je bent al je aandacht aan het schenken aan de donkere vlekken, nietwaar? Je schenkt geen enkele aandacht aan het licht en aan deze lichte plaatsen en aan datgene waar het licht vandaan komt. Laat nu die donkere vlekken volledig los. Richt je hele denken en aandacht op het licht!' Alle achtennegentig gevallen, welke alle waren binnengebracht op een brancard wandelden volledig gezond weg! Is dat nu geen bewijs dat je jezelf geneest? Je behandelt jezelf en dat geldt onvoorwaardelijk.

Als we ons zouden houden aan deze positieve uitingen, zouden we spoedig zien, dat er geen enkele ziekte meer zou zijn, We hebben het een bepaalde ziekte genoemd en we blijven die naam steeds maar herhalen. Nu zijn gedachten en namen

dingen en, indien we ze uitzenden in de definitieve positie waarin zij bedoeld zijn en in de trillingsfrequentie waartoe zij behoren, zal perfectie zich manifesteren.

Dat geldt voor elke uitvinding die ooit gedaan is. Velen denken, dat zij zich moeten verdiepen en steeds maar moeten vorsen.

We ontdekten dat bij ons onderzoekswerk. We hadden geen logaritmen om mee te werken. We bouwden ze zelf op als ze nodig waren. We bereikten gewoonlijk een bepaald punt en ontdekten dan, dat we een fout gemaakt hadden, en gingen terug om het opnieuw te doen. We lijken op kleine kinderen die leren lopen; maar tegenwoordig zijn we in staat om te lopen, omdat we de mechanische instrumenten

hebben en we zij nu meer instrumenten aan het vervaardigen, die overnemen waar wij ophouden.

Hier is een ervaring, om duidelijk te maken wat ik bedoel: we hadden een man nodig voor een bepaald werk. We hadden lange tijd gewerkt aan een bepaald probleem en bevonden ons schijnbaar op een tweesprong, toen deze jongeman verscheen van de Universiteit van Columbia. Hij had nooit enige ervaring gehad met dit type werk, toch had hij binnen vijfentwintig minuten ons probleem opgelost!

En wij waren bijna vier jaar aan de hele zaak aan het werken geweest.

Wat was er nu gebeurd? Hij wist van moment tot moment, dat hij wist, en hij ging dat bureau binnen en zei bij zichzelf: 'Ik ken deze situatie', en hij bracht de oplossing aan het licht, enkel door te weten.

Hetzelfde overkwam mij en ik weet, dat het echt is. Dit overkwam me aan de Universiteit van Calcutta. Ik ging naar wat daar bekend staat als de voorbereidende school voor de Universiteit van Calcutta, toen ik vier jaar oud was. Op mijn allereerste schooldag zei de onderwijzer tegen me: 'Hier heb je het alfabet, wat denk je daarvan? ' Ik zei: 'Ik weet het niet', en hij antwoordde: 'Wel, als je dat volhoudt, zul je het nooit weten. Doe het nu eens helemaal andersom en laat dat “Ik weet het niet”, los en weet, dat je weet wat dat is,en precies daardoor doorliep ik die school en ging ik verder om de Universiteit van Calcutta op veertienjarige leeftijd te voltooien.

Deze dingen zijn zo eenvoudig, dat we ze verwaarlozen. Wanneer we naar de universiteit gaan, denken we, dat we ons moeten verdiepen en moeten wroeten en

graven; dat we het allemaal uit boeken moeten opdiepen. Alles wat ooit in een boek geschreven is, is reeds bekend. Indien je die houding aanneemt, zul je het ook weten. Je maakt van een boek een kruk om mee vooruit te komen, in plaats van te aanvaarden, dat het zich al in jezelf bevindt. Jij bent de meester. Jij bent meester over die dingen. En dat is mogelijk bij alle beroepen en we beginnen dat te beseffen, naarmate we uitstijgen boven onze negatieve omstandigheden of ons negatieve bewustzijn. Langzamerhand zijn we aan het leren, dat het van geen waarde voor ons geweest is, dus waarom zouden we het in stand houden? Waarde heeft het om juist dat wat je uitspreekt te zijn en te kennen en vanaf dat moment zul je vooruit blijven gaan.

Bijna al de mensen die aan de slag gaan met deze verschillende plannen nemen tegenwoordig die houding aan. Het geldt voor meer dan negentig procent van de

uitvindingen die tegenwoordig aan het licht komen. En zie eens wat wij vandaag de dag bereiken. We bereiken meer en hebben in de afgelopen zes jaar meer bereikt dan het geval was in de tachtig voorafgaande jaren .

Nu heb ik deze ervaringen ondergaan en nog iets meer dan dat en ik weet, hoeveel sneller het tegenwoordig gaat en het gaat sneller juist om de reden dat we stevig in onze schoenen staan en weten, dat we deze dingen weten. Zij zijn aanwezig. Als een uitvinding niet reeds zou bestaan, zou niemand ooit de trillingsfrequentie opvangen die gevestigd is om die te doen herkennen. Die frequentie is er en, zodra je je geest en je gedachten oefent, zul je precies weten wat je wilt uitdrukken. Dat is de reden waarom we tegenwoordig zo opmerkelijk vooruitgegaan zijn.

Er zijn daartoe natuurlijk vele kanalen die nauwelijks enige verwijzing behoeven.

Zovele mensen beseffen dat, maar zij die het niet beseffen dienen zich veel inspanning te getroosten om te weten, dat zij werkelijk weten, en vierkant achter die verklaring te blijven staan. Het is de verklaring die je er elke keer bovenop brengt.

Het is al vaak gezegd, dat er niets nieuws onder de zon is, en dat is waar. Als dat niet waar zou zijn, dan zou er geen representatieve trilling bestaan die opgevangen zou kunnen worden, zodat men aan een gegeven ding zou kunnen denken.

Al die gebieden bestaan in zekere trillingsinvloeden. Ons hele leven is trilling en natuurlijk onderscheiden we dat in zekere mate, maar, wanneer we ons beginnen

te realiseren, dat we het vermogen bezitten om ons af te stemmen op die trillingen en hen ons eigen te maken, dan worden al deze dingen volmaakt natuurlijk voor ons. Bijna elke uitvinder beseft tegenwoordig, dat hij niets anders registreert of aan het licht brengt dan wat niet al te eniger tijd in trillingsfrequentie geregistreerd was. Hetzelfde geldt voor de literatuur. Elk boek dat ooit geschreven is is te eniger tijd in trillingsfrequentie geregistreerd. Geen enkel gesproken woord houdt ooit op te bestaan. Alle bevinden zich in het veld dat bekend is als het veld van energie of trillingsinvloed.

Liefde is een woord dat erg dichtbij het woord 'God' komt in trillingsfrequentie en we zijn op de hoogte van duizenden genezingen die tot stand gebracht zijn door het gebruik ervan. Elke ziekte die bekend is wijkt voor de macht van liefde, terwijl we haar uitzenden. Zij vormt ook zulke opmerkelijke beelden of patronen rond individuen. Je kunt bijna zien waar mensen liefde geven. Het is als een wapenrusting om hen heen.

Een arts met wie ik bevriend was werd jaren geleden benoemd tot administrateur in een reservaat van de Sioux Indianen. Ik was daar op bezoek en hij nodigde me uit om te komen kijken naar een proef die genomen zou worden door wat wij de Medicijnman van de stam noemen; hij bleek echter geen gewone medicijnman te zijn. Deze man ging alleen weg en bleef vijf jaar lang in meditatie en toen hij uit die meditatie kwam, was hij gereed voor de taak van genezer.

Hij begon langzaam met de eerste proef die genomen werd. Hij stak zijn arm in een ketel kokend water en koos een stuk vlees uit die ketel. De hand kwam er onbeschadigd uit. Ik maakte deze man gedurende meer dan twee maanden na deze

proef mee en er was niet het minste bewijs van enige beschadiging van zijn hand.

Bij de tweede proef stond hij rustig op een afstand voor drie van de beste scherpschutters van de stam. Dr. N. en ik namen de kogels uit de patronen, verwijderden het poeder en stopten er nieuw poeder in, zodat we wisten, dat er geen bedrog mee gepleegd werd. Elk van die kogels sloeg te pletter op de borst van die man. Ik heb nog altijd twee van die afgeplatte kogels in mijn bezit.

Nadat deze man plaats had genomen in zijn kleine tipi, ging ieder met een gebrek, een ziekte of een aandoening die bij hem kwam volledig genezen weg. We zagen dat herhaaldelijk. Ik werd een goede bekende van hem en vroeg wat hij uitzond en hij antwoordde, dat het overeenkwam met de manier waarop wij goddelijke liefde tot uitdrukking brengen. Die man leeft nog steeds en hij is doorgegaan met zijn prachtige genezende werk. We lezen nooit over hem in de kranten. Hij leeft in absolute teruggetrokkenheid en treedt nooit naar buiten om over zijn werk te spreken. Hij zei eens: 'Het is mijn plaats in het leven om mensen elke vorm van liefde te schenken die ik tot uitdrukking kan brengen en daarmee ontvang ik mijn grote beloning.' Ziehier een Sioux Indiaan van wie zeer weinig mensen ooit gehoord hebben die een ware dienst verricht van Goddelijke Liefde, in stilte, onbaatzuchtig.

In Texas hoorde ik een aantal jaren geleden verhalen over een klein meisje, vijf jaar oud, dat van nature kon genezen door liefde. Ik ging naar haar toe om haar te ontmoeten en haar moeder vertelde me, dat zij altijd iedereen vertelde, dat zij van her hield. Zij zei altijd: 'Ik zie die liefde overal om iedereen en om mezelf heen. Steeds wanneer zij hoorde van iemand die ziek was, vroeg zij haar moeder om haar naar hem toe te brengen en in bijna elk geval waarin zij naar de kamer van de zieke persoon werd gebracht, stond die persoon meteen op van zijn bed, volkomen gezond. Dat kind is zich blijven ontwikkelen en zij doet prachtig werk tegenwoordig.

Er zijn veel van zulke voorbeelden. Ik kende een kind in Holland. In Holland heb ben ze rode klaver. Deze staat ongeveer vijfendertig of veertig centimeter boven de grond met prachtige bloemen. De klaver staat vrijwel op gelijke hoogte met de vloer van het portaal van de boerderij. Ik was daar op bezoek op een zekere zondagmiddag en we zaten op het voorportaal, toen dat kind ongeveer dertig meter

dwars over dat klaverveld liep, bovenop de toppen van de klaver. Zij raakte de grond helemaal niet met haar voeten, zij liep gewoon weg, keerde om en kwam terug en stapte het portaal op.

Wij vroegen het kind, hoe zij dat klaarspeelde. Zuezei: 'Ik weet het niet, ik geef gewoon liefde aan alles. Ik hou van die klaver en die klaver houdt me omhoog.' Ze sprak over haar speelkameraadje en zei, dat ze hen allemaal liefhad en dat zij haar liefhadden en dat hen zo niets kon gebeuren. Ik heb dit meisje gekend, totdat zij eenentwintig jaar oud was. In die tijd verhuisde zij naar België en daar raakte ik haar spoor bijster. Haar vader vertelde me, dat het enige woord dat hij haar ooit had horen gebruiken liefde was voor iedereen.

En die liefde geneest! leder van ons kan hetzelfde bereiken. Het is zo eenvoudig om die grote liefde naar iedereen uit te stralen, precies zoals die kinderen dat deden.

Toen ik in Spanje was bij een der grootste kopermijnen ter wereld, verhuisde een Russisch gezin met een klein meisje van elf jaar daar naartoe en de vader was werkzaam in de mijn. Ze vertelden me, dat het kind dat wat bekend stond als de 'genezende aanraking' had. Zij legde gewoonlijk haar hand op een persoon en zei:

'Ik hou van je en ik hou zoveel van je, datje ziekte voorbij is; zij is weg. Ik heb die ruimte met liefde gevuld', en het bleek ons, dat dat waar was. Bij een mismaaktheid werd het lichaam absoluut volmaakt. Ik zag een persoon in bijna de laatste stadia van vallende ziekte. Dit meisje legde haar hand op dat individu en zei: 'Je hele lichaam is vol van liefde en ik zie alleen maar het Licht.' In minder dan drie minuten was die kwaal volkomen verdwenen. Het licht en de liefde welke uitstraalde van haar wezen waren zo krachtig, dat we die werkelijk konden zien en voelen.

Toen ik een kleine jongen was, was ik aan het spelen met enkele van de kinderen juist buiten ons huis in Cocanada in India. De duisternis kwam zeer snel opzetten, want in dat land is geen schemering. Eén jongetje raapte een stok op en sloeg me tegen mijn arm en brak beide botten en mijn hand viel slap neer. Natuurlijk was het in het begin verschrikkelijk pijnlijk en daarna gingen mijn gedachten naar een verklaring die ik gekregen had van mijn leraar: 'Ga het donker in en leg je hand in de hand van God, want dat is beter dan een lichte en veiliger dan een bekende weg.' Het Licht omgaf me eenvoudig en bijna ogenblikkelijk verdween de pijn volledig. Ik klom in een grote banianboom om alleen te zijn en het licht omgaf me nog steeds. Ik beschouwde het als een Tegenwoordigheid, maar ik zal het voorval nooit vergeten en, terwijl ik daar alleen in die boom zat, herstelde die hand zichzelf. Ik bleef de hele nacht boven in die boom. De volgende morgen was er geen spoor van een breuk op een rand na rondom de twee botten die gebroken waren.

Nu dachten mijn ouders, dat er voor mij gezorgd was en dat de bedienden mij in bed gestopt hadden. Toen ik hen de volgende morgen vertelde wat er gebeurd was, konden zij het niet geloven en brachten zij me onmiddellijk naar een arts. Hij zei, dat de botten gebroken waren geweest, maar dat zij nu perfect genezen waren. Sinds die dag heb ik nooit last ondervonden van de hand.

Ik haal enkel een paar van deze gevallen aan als voorbeeld, omdat zij zo eenvoudig en natuurlijk zijn, dat allen hetzelfde kunnen doen. Ik heb een gebouw zelf zien reageren op de liefde die uitgestort werd door een heel gehoor.

Zoals de onsterfelijke Gautama Boeddha heeft gezegd: 'Vijf minuten besteden aan de verwerkelijking van ware goddelijke liefde is van grotere waarde dan duizend schalen voedsel geven aan de behoeftigen, omdat je, wanneer je liefde verspreidt, elke ziel in het universum helpt.' Het komt natuurlijk helemaal neer op de woorden die we gebruiken en de gedachten en gevoelens die we hebben. Woorden zijn dingen. Gedachten zijn dingen. Waar je gedachten zijn , ben jij. Wanneer we leren onze gedachten en gevoelens te disciplineren en te beheersen en alleen de positieve, constructieve woorden te gebruiken, met goddelijke liefde uitgezonden, reageren ons lichaam en onze geest op die rechtschapenheid*.

Het juist gebruiken en kiezen van woorden is van essentiëel belang, maar even belangrijk is het gevoel achter die woorden, want gevoel is de drijvende kracht die de woorden tot leven brengt. Hier doet goddelijke liefde zich gelden. Dit betekent niet, dat we overal zonder ophouden de woorden 'Liefde, liefde, liefde' moeten herhalen. We hoeven de woorden maar eenmaal te zeggen, met gevoel, met visie, met overtuiging, met aanvaarding, en ogenblikkelijk zet de wet zich in beweging om hen tot vervulling te brengen. 'Voordat jij gesproken hebt, heb ik geantwoord.' Het is reeds aanwezig. In de woorden van Boeddha: 'Gebruik liefde, concentreer je erop, behandel jezelf met liefde, 's morgens, 's middags en 's avonds.

Terwijl je gaat zitten om je voedsel te gebruiken, gebruik liefde, denk haar, voel haar, en je voedsel zal veel beter smaken.

Er zijn vele juwelen geschonken door Boeddha die nooit gedrukt zijn. De dichter Tagore gebruikte vele van hen in zijn geschriften. Hij was een man die wist, hoe

liefde te gebruiken en te uiten. Hij kende haar, Hij was haar. Hij is haar.

'Liefde is veruit het belangrijkste van alles. Zij is de gouden poort van het Paradijs. Bid ervoor, dat je liefde begrijpt; mediteer er dagelijks over. Zij verjaagt vrees; zij is de vervulling van de wet; zij overwint massa's zonden. Liefde is op overvloedige wijze onzichtbaar. Liefde zal alles overwinnen. Er is tegenwoordig geen ziekte die voldoende liefde niet zal genezen. Geen deur die voldoende liefde niet zal openen. Geen kloof die voldoende liefde niet zal overbruggen. Geen muur die voldoende liefde niet omver zal stoten. Geen zonde die voldoende liefde niet zal goedmaken.' -(uit De wolk van niet-weten)


VRAGEN EN ANTWOORDEN

V. Ik ken een dokter die zeven of acht jaar doorbracht in India. Toen hij terugkwam in dit land, daagde hij het Provinciale Medische Genootschap uit. Hij vroeg hen om hun reageerbuisjes die de meest kwaadaardige tyfeuze en andere bacillen bevatten te geven. Hij dronk een hoeveelheid, voldoende om een klein leger om te brengen en het had geen enkel gevolg. Naderhand kwam ik erachter, dat er sprake was van de bewuste beheersing van de schildklier.

Blijkbaar beheerste hij het mechanisme van de immuniteit.

A. Ja, hij kan tot immuniteit gebracht worden voor elke ziekte.

V. Hoe beïnvloedt de bewuste beheersing van de schildklier de zuurgraad die zo essentiëel is bij het afweren van de effecten van bacteriën?

A. De zuurgraad wordt in hoge mate beheerst door de bewuste beheersing van de schildklier. Hij kan zo geleid en geprikkeld worden, dat hij de zuurgraad in vrijwel onbeperkte mate onder controle heeft. Ik heb een aantal Hindoes horen zeggen, dat dit de reden is waarom zij bacteriën kunnen beheersen. De zuurgraad maakt ze eenvoudig af. De schildklier wordt gestimuleerd door bepaalde oefeningen die gegeven moeten worden door iemand die bedreven is in dit onderricht. Hun manier is het stimuleren van de schildklier, totdat hij de juiste hoeveelheid vloeistof geeft voor het gebruik van het lichaam.

V. Hebben de bijschildklieren enig nut?

A. Ja. De bijschildklieren vormen een zeer belangrijk toevoegsel. Zij beheersen het metabolisme van calcium of kalk. Zij kunnen zo gestimuleerd worden, dat op welk moment dan ook calcium in het systeem gebracht kan worden om een nieuw gebit te vormen.

V. Hoe worden zij gestimuleerd?

A. Het belangrijke element bij hun stimulering is de concentratie op de schildklier door een spirituele invloed en dat is nu precies waar we over spreken.

V. Kunt u dat toespitsen op het gebied van oxidatie en de beheersing van de ademhaling?

A. Bij de ademhaling dienen ook de spirituele oefeningen gedaan te worden. Dat wil zeggen, de oefening van het denken door middel van de spirituele toepassing.

V. Met concentratie bedoeld u het visualiseren van de schildklier, terwijl hij perfect werkt?

A. Ja, in volmaakte orde en volmaakte harmonie.

V. Is er niet enigszins sprake van een bepaalde verbinding tussen ademhaling en de schildklierwerking, ook de oxidatie, door houdings- en ademhalingsoefeningen?

A. Ja, dat is de reden waarom houdings- en ademhalingsoefeningen gegeven worden, om de hele activiteit van het lichaam onder spirituele invloed te brengen. Geen enkele leraar zal deze oefeningen echter geven zonder de spirituele activiteit, zonder het spirituele denken ook tot activiteit te brengen.

Veel mensen kunnen die spirituele activiteiten bijna ogenblikkelijk in werking brengen en hen actief gaan gebruiken vanwege een bepaalde speciale invloed die uitgeoefend is.

V. Hoe zit het met de bijnieren?

A. De bijnieren hebben te maken met de bloeddruk. De schildklier beheerst al de andere. De schildklier wordt beheerst door de hypofyse en die door de pijnappelklier. Daarom moet je als een klein kind worden. Bij lijkschouwingen blijkt de pijnappelklier vaak in hoge mate weggekwijnd te zijn. In zulke gevallen zijn we gescheiden van het Koninkrijk der Hemelen. De pijnappelklier is het hoofdcentrum voor het beheersen van al de endocriene klieren. Het is de Meester, de IK BEN van het fysieke lichaam.

V. Bespreken enkele van de grote Meesters dit onderwerp van de verbeterde werking van de endocriene klieren niet vanuit het standpunt van prana en ademhaling?

A. Hun zienswijze is, dat je, als je prana aanvaardt, de spirituele invloeden aanvaardt. Zij komen onmiddellijk terug bij de spirituele invloeden. Dat is de grootste activiteit en de grootste activator. Zij beweren, dat het dat is wat de gedachte aan jeugd activeert, Dan zullen de hypofyse en de pijnappelklier onmiddellijk in actie komen.

v. Zou u niet de conclusie trekken, dat Jezus zijn discipelen duidelijk dit systeem van werken aan de endocriene klieren geleerd had?

A, Ja, door middel van de Christelijke methode, welke Liefde in actie is. Hij kon gemakkelijk zeggen, dat je, als je als een klein kind zou worden, het Koninkrijk der Hemelen zou binnengaan.

V, Worden deze geleerden op het stoffelijk vlak die de moderne wonderen van de biochemie ontdekken geïnspireerd door de Meesters?

A, Ja, het werk wordt via deze mensen aan het ras gegeven voor het heil van de Mensheid.


HOOFDSTUK VII

DE WERKELIJKHEID

De Hindoe zegt: 'Als God zich zou willen verbergen, zou God de mens kiezen om zich in te verbergen.' Dat is de laatste plaats waar de mens naar God zou zoeken.

De moeilijkheid met het merendeel van de mensheid tegenwoordig is, dat de mensen iets trachten te worden wat reeds binnenin hen aanwezig is. We zoeken en speuren overal buiten onszelf naar God, terwijl we tegenwoordig zijn bij talloze lezingen, bijeenkomsten, groepen; terwijl we ontelbare boeken lezen; terwijl we

naar leraren en persoonlijkheden en leiders kijken, hoewel God juist binnenin ons is. Indien de mensheid het trachten zal laten varen en zal aanvaarden, dat zij is, dan zal men zich spoedig volkomen bewust zijn van de werkelijkheid.

Jezus vertelde ons vaak, dat er niemand is die ook maar enigszins verschillend is van iemand anders, dat ieder een Godwezen is, met al de potentiële kenmerken en eigenschappen.

We hebben Jezus zo lang terzijde gesteld, denkend, dat Hij in een andere categorie thuishoorde dan wijzelf. Hij is in het geheel niet anders. Hij maakte daar nooit aanspraak op. Hij houdt zich altijd bezig met het bijstaan van de mensheid. Hij is evenmin een mythisch karakter als wij mythische karakters zijn en op geen enkele manier beweerde Hij ooit in staat te zijn om een wonder te verrichten. Het waren geen wonderen, het was louter de vervulling van de natuurwet. Dat is tegenwoordig bewezen. Het waren natuurlijke gebeurtenissen, die iedereen ten deel moeten en zullen vallen, indien we de wet vervullen.

Ieder van ons is in staat om ieder van de zogenaamde moeilijkheden waarmee we leven meester te worden en, zodra we hen loslaten, houden zij op te bestaan. Dat mag ongelooflijk lijken, maar het is een absoluut feit. we doen onszelf deze dingen aan door onze eigen dwarse gedachten. Veronderstel, dat die gedachten, die woorden, ons nooit toebehoord hadden, dat we nooit van hen gehoord hadden, dat zij geen bestaan hadden in onze woordenschat of in onze wereld. We kennen heden ten dage vier verschillende talen waar geen negatief woord in de taal voor komt, er is geen woord in de verleden tijd en geen woord in de toekomstige tijd.

Alles is hier en nu, bereikt. Indien we dat zouden kunnen beseffen en aanvaarden, zouden we spoedig boven onze negatieve omstandigheden uitrijzen. Het is de naam die we aan iets geven en het gevoel waarmee we deze uiten. Negatieve woorden, gevoelens, omstandigheden hebben absoluut geen macht, behalve die welke we ze individueel geven. Zodra we ophouden ze te voeden met onze energie, bezitten zij geen leven meer en houden zij zo op te bestaan.

We hebben tegenwoordig afdoende bewezen, dat vanwege het in de Bijbel opgetekende woord 'God' dat boek zich gehandhaafd heeft, zoals dat het geval is. Het heeft op dit moment de hoogste verkoopcijfers van alle boeken ter wereld. Als nu dat woord een boek in stand zal houden, een levenloos ding, wat zal het dan bewerkstelligen door ons gebruik ervan via onze eigen lichamelijke vorm? Het is niet noodzakelijk rond te lopen onder het herhalen van het woord 'God, God.' Druk dat woord gewoon eenmaal uit met een duidelijke, oprechte bedoeling en nader omschreven met wat die uiting teweeg zou moeten brengen en je zult het nooit hoeven te herhalen. Waarom niet? Omdat je je precies midden in die baan van vibratie bevindt die elke reactie op je verklaring veroorzaakt. Dat is de reden waarom de Bijbel in stand is gebleven en we gaan tewerk met juist dat ene woord met zijn nadruk. Wat vervolgens belangrijk is, is dat we het niet teniet doen, maar positief vasthouden aan de vervulling van onze verklaring .

Nu lopen er in India bepaalde individuen rond met hun handen in de lucht, terwijl zij zeggen: 'Om mani padme Om.' In korte tijd groeit de hand in die stand vast en kunnen zij deze niet meer laten zakken. Het zou precies hetzelfde zijn om rond te rennen en steeds te zeggen: 'God, God.' We kunnen het woord denken en zonder meer weten, dat het ons toebehoort; we zijn juist datgene wat we tot uitdrukking wensen te brengen en we hoeven het helemaal niet steeds weer te herhalen. We zijn dat eenvoudig.

Men heeft gezegd, dat de grootste fout van de mens gelegen is in het trachten God te worden in plaats van het gewoon te zijn. Hij is aan het zoeken geweest naar iets wat zich juist binnenin hemzelf bevond. We trachten niet te worden, we moeten het eenvoudig zijn; we zijn het ook en we eisen het definitief op. Als je dat niet echt gelooft, moet je het enige tijd, laten we zeggen twee weken, proberen. Ik zou je willen voorstellen, dat je het eenmaal zegt, en het weet, en vervolgens verder gaat en het bent. Het behoort je toe. Je kunt erover beschikken.

De hemel is de overal aanwezige harmonie binnen het individu, juist daar waar je bent. Je hebt de vrije wil om hem door je eigen denken en voelen tot een Hades te maken, als je dat wilt, en het kost je niet veel moeite om dat te doen, maar, als je de tijd die je besteedt aan bet teweegbrengen van de Hades zult besteden aan het onmiddellijk hier en nu creëren van de hemel, zul je de manifestatie ervan bezitten.

Ken God altijd binnenin je. Daarin schuilt de grootste zegening voor de mensheid. Zie de medemens precies zoals je jezelf ziet -de Christus in elk gezicht. Dit is ons grootste voorrecht. Meer dan dat, het is de mooiste oefening voor ons om gewoon de Christus te zien in iedere persoon die we zien of kennen. Het kost slechts een ogenblik om je dat te realiseren in elk gezelschap waarin je bent en je zult merken, dat het iets schitterends is. Spoedig zul je de Christus gaan beseffen en aanvaarden in werkelijk iedereen. We zijn altijd allen hetzelfde, in Zijn gedaante.

Nog eens ter verwijzing naar negatieve woorden, gedachten en gevoelens, we zijn op dit moment bekend met vijfentwintighonderd mensen die met elkaar verbonden zijn, die met elk bekend middel van vervoer gereisd hebben en over een afstand van duizenden en duizenden mijlen en die nooit een ongeluk gehad hebben.

De meesten van deze mensen bevinden zich hier bij ons in Amerika waar het genootschap zijn aanvang nam. Het werd begonnen door vier mensen.

Je hebt controle over de stormen; je hebt controle over atmosferische toestanden, ieder van jullie. Je hebt controle over elk natuurlijk element. Onverschillig wat het is, jij bent er de meester over en het is aan jou om er meester over te worden. In plaats daarvan laten we ons erdoor neerdrukken, zoals we het zeggen, en we worden ondergeschikt aan de toestand of situatie of omstandigheid. Er is niet één persoon in deze kamer die, als hij naar voren zou treden, niet elke situatie die zich voordoet meester zou kunnen worden, eenvoudig door te weten, dat hij de meester IS.

Dieren zijn zeer gevoelig voor deze dingen. Zij reageren, wanneer je vriendelijke gedachten aan hen wijdt. Zij beseffen zelfs, wanneer je gedachten van vriendelijkheid naar anderen uitzendt. De hond herkent gevoelens onmiddellijk.

We hadden meer dan elfhonderd honden in Alaska voor onze postroutes daar. We hadden de postroutes daar lange tijd. We gebruikten meer dan elfhonderd honden, voordat de vliegtuigen kwamen, en, weet je, elk van onze mannen bereikte het punt waarop hij nooit een zweep gebruikte. Die honden waren zo volgzaam als maar mogelijk was, zolang de mannen hen maar niet verstoorden of van streek maakten.

Ik maakte negen reizen met honden langs dat spoor, een afstand van achttienhonderd mijl. Tweemaal verwisselde ik in het geheel niet van honden en toch haalden die honden het in zeer schitterende vorm. Iedereen vroeg, hoe ik het deed. Ik liet de honden gewoon met rust, dreef hen voort, vertelde hen, dat het hen goed ging, dat ze vorderden en het prima deden, enzovoorts. De andere mannen begonnen dat ook te doen en het maakte een groot verschil. Indien je een dier niet vreest of mishandelt, maar het prijst en bemoedigt, zal het prachtig reageren.

Zodra we een negatief woord gebruiken, ontnemen we ons lichaam energie om het in stand te houden; we hypnotiseren onszelf zodanig, dat we geloven, dat het een feit is, en die hypnotische invloed is wat ons onmiddellijk doet doorgaan met het keer op keer herhalen ervan. Als we onszelf nu niet langer toestaan gehypnotiseerd te worden door die negatieve gedachten en weigeren om hen nog ooit te herhalen, of zelfs maar te denken, verdwijnen zij volledig uit onze wereld.

Indien we ouderdom, gebrekkig gezichtsvermogen en onvolkomenheden in het lichaam los zouden laten, zouden deze negatieve toestanden niet geregistreerd worden in de lichamelijke vorm. Ons lichaam wordt voortdurend vernieuwd en dat is in werkelijkheid de opstanding. Die opstanding vindt elke negen maanden plaats in heel de mensheid. We brengen zelf ons eigen stempel aan op die lichaamscellen door onze eigen gedachten, onze eigen gevoelens, onze eigen spraak. We zijn onze eigen verraders. We verraden de Christus met het simpele woord 'kan niet' iedere keer wanneer we het woord gebruiken. Elke keer wanneer we een negatief woordm gebruiken, verraden we de Christus in onszelf. Laat ons dan ook de Christus verheerlijken, het lichaam zegenen voor zijn dienstbaarheid, lof en dank betuigen voor onze talloze zegeningen, en ieder ogenblik de levende manifestatie zijn van de Wet.


VRAGEN EN ANTWOORDEN

V. Hoe beschouwen de Hindoes Jezus vergeleken met Boeddha?

A. Zij zeggen, dat Boeddha de Weg naar Verlichting was, maar dat de Christus de Verlichting is.

V. Waarom schijnt het zo moeilijk om de geest trouw te doen blijven aan een ideaal?

A. We hebben niet de duidelijke training die de mensen in het Oosten gekregen hebben. Daar krijgen zelfs de kinderen die training. Men laat hen zien, dat zij, wanneer een ideaal geprojecteerd wordt, dat ideaal moeten vasthouden, totdat zij het volledig verwezenlijkt hebben. De training in de Westerse wereld verschilt enigszins. Het wordt ons toegestaan om elke gedachte op haar beloop te laten, terwijl zij onze krachten versnippert. Indien je een ideaal hebt en er volledig in gelooft, houd het dan voor jezelf zonder het te vermelden tegenover iemand anders, totdat het volkomen vaste vorm heeft aangenomen.

Houd de geest altijd helder voor dat ene wat je tot stand MOET brengen -niet wat je tot stand WILT brengen. Dat houdt de geest helder.

Zodra we een andere gedachte toestaan om op te komen, krijgen we een 'tweeledige geest.' Door energie te schenken aan dat ene ideaal raakt onze geest op één doel gericht. Ook zouden we niet in een sleur terechtkomen of zou onze geest 'eensporig' worden, want we zouden niet langer dan een ogenblik hoeven stilstaan bij een ideaal, indien we er alle krachten op zouden richten en we onze krachten niet zouden versnipperen. Vanaf dat moment zeggen we eenvoudig dank, omdat het bereikt is en het hier en nu aanwezig is.

V. Moeten we begrijpen, dat u Jezus persoonlijk zag en zelfs zijn hand schudde?

A. Ja. En dat geldt voor vele zogenaamde Meesters. Die mensen beweren niet anders te zijn dan jij en ik. Zelfs de koelies in India herkennen Hem als Jezus

van Nazareth. Er is niets geheimzinnigs aan. De beelden laten Hem zien als een gewoon man met een groot licht om Hem heen. Er is niets vaags aan wie van deze mensen ook. Zij hebben een zeer duidelijke vastberadenheid over zich -het zijn levendige karakters.

V. Hoe komt het, dat de gewone koelie in India Jezus ziet?

A. De koelie heeft het aanvaard en leeft ermee, terwijl wij in een situatie leven waarin we niet aanvaarden of geloven, dat Hij bestaat. Nu heb ik totaal geen vermogen tot psychisch waarnemen. Indien we ons geheel bezighouden met

het principe, kunnen we niet misleid worden. Intuïtie is een factor en we moeten er weten van maken.

V. Waarom is Jezus niet vaak in Amerika verschenen?

A. Hij bepaalt Zich niet tot een plaats en werkt hier ongetwijfeld evenzeer als in India.

V. Heeft Jezus lichamelijk geleden aan het kruis?

A. Neen. Iemand op een zo hoog niveau van verlichting zou niet lichamelijk kunnen lijden. Indien hij die ervaring niet zou hebben willen ondergaan, zou hij de energie terug hebben kunnen zenden en het zou de mensen vernietigd hebben die op het punt stonden om hem te kruisigen. Hij liet de weg zien.

V. Bleef Jezus nog een aantal j aren bestaan op deze aarde na de kruisiging ?

A. Er is ons niets van bekend, dat hij het lichaam verlaten heeft. Hij leeft nu in datzelfde lichaam. Dat lichaam is waarneembaar voor iedereen die ermee in

contact komt.

V. Bedoelt u, dat een individu bekend als Jezus van Nazareth in dit land verschenen is?

A. Ja. Natuurlijk zal Hij voor ons niet aanwezig zijn, als we Hem niet bij die naam noemen.

V. Ligt er een of andere speciale overweging aan ten grondslag, dat u de leer van de Meesters kunt verspreiden?

A. We zijn op geen enkele manier bevoorrecht boven jullie zelf. Wanneer Hen gevraagd wordt, of er Meesters zijn in de Verenigde Staten, antwoorden Zij , dat er hier meer dan honderdvijftig miljoen meesters zijn.

V. Zou Jezus hier verschijnen, als we Hem nodig zouden hebben?

A. Hij is altijd waar Hij nodig is. Toen Hij zei: 'Hoort, Ik Ben altijd bij u,' bedoelde Hij juist dat.

v. Betekent Christus het principe van het leven?

A. Het betekent het Godprincipe dat door het individu heen stroomt.


HOOFDSTUK VIII.

MEESTERSCHAP OVER DE DOOD.

'DODE YOGI LEEFT NOG!' zo luiden de koppen in kranten uit Los Angeles, terwijl zij melding maken van het overlijden van Paramahansa Yogananda in Los Angeles, Californië.[ Paramahansa Yogananda, 1893-1952, de eerste grote Indiase meester die zeer lange tijd buiten India leefde, stichter van een internationale spirituele organisatie, de Self Realisation Fellowship.]

'Specialisten op het gebied van begrafenissen onthulden vandaag het verbazingwekkende verhaal van Paramahansa Yogananda, terwijl zijn lichaam op een praalbed lag hier in het hoofdkwartier van de Self Realisation Fellowship. Zij zeggen, dat zijn lichaam twintig dagen na zijn dood technisch nog altijd niet dood is. De directeur van de begraafplaats verklaarde, dat het lichaam van Yogananda, die stierf tijdens een toespraak in het Biltmore Hotel, dagelijks geobserveerd werd door zijn personeel van zeven tot zevenentwintig maart, toen de bronzen lijkkist verzegeld werd. 'De afwezigheid van enige zichtbare tekenen van verval in het dode lichaam van Paramhansa Yogananda vormt het meest buitengewone geval dat wij hebben meegemaakt', zei de directeur in een door een notaris gezegelde brief aan de Self Realisation Fellowship.

Nu was het geval van Yogananda's lichaam geen wonder. Wij hebben lichamen gezien die, naar men beweert, zeshonderd jaar in schijndood gelegen hebben.

Mijn betovergrootvader heeft lange tijd geleden een dergelijk lichaam waargenomen. Dat bevindt zich juist ten noorden van de lijn tussen Kashmir en het huidige Pakistan, en het is daar sindsdien altijd geweest; Dat lichaam werd daar natuurlijk neergelegd als teken van het misnoegen dat in India opgewekt was, eerst door de Mohammedaanse invasie;, vervolgens door kinderhuwelijken, en ook door het diepgaande kastenstelsel dat India binnendrong. Het heeft daar sindsdien steeds gelegen. Het is ongeveer veertien jaar geleden dat ik het lichaam voor het laatst zag; ook tijdens de Eerste Wereldoorlog was ik in de nabijheid ervan. In die tijd zaten ongeveer tweehonderd Britse soldaten klem in de bergen ten noorden van deze plaats en zij vroegen om veilig transport door dit land en, terwijl zij India weer bereikten, merkten zij dit lichaam op. De kapitein had vele jaren doorgebracht in India en had groot respect voor de Hindoes en zij respecteerden hem ook. Hij legde aan zijn soldaten uit dat, als zij het lichaam wensten te zien, de compagnie hier halt zou houden om het te bekijken, maar dat zij hun woord van eer moesten geven, dat zij niet zouden proberen om het lichaam aan te raken, dit in overeenstemming met de wens van de mensen in die gemeenschap. Zoveel mensen zijn dat lichaam gaan bekijken, dat de plavuizen die rondom de baldakijn liggen waaronder dit lichaam ligt uitgesleten zijn.

Nadat de soldaten het lichaam gezien hadden, trokken zij een eindje verder en sloegen hun tenten op voor de nacht. Toen het kamp gereed was, vroeg een van de sergeants de kapitein om verlof. (Ik vernam dit direct van de kapitein.) Hij zei tegen de sergeant: 'Ik geloof, dat ik weet, wat je wilt doen. Je gaat proberen om dat lichaam aan te raken. Welnu, tenzij je me je woord van eer geeft, dat je het niet zult proberen aan te raken, zal ik je het verlof weigeren.' De sergeant gaf zijn woord, hij kreeg zijn verlof en ging op weg om het lichaam te bekijken. In die tijd droegen de officieren wat bekend is als een kleine rijzweep. Hij liep naar het lichaam toe en trachtte het met die rijzweep aan te raken en hij viel dood neer! De kapitein vertelde me, dat ik als eerste op de hoogte gesteld werd, en natuurlijk was mijn eerste gedachte, dat iemand toegekeken had en de man uit wraak had dood geschoten, maar de kapitein zei, dat hij er onmiddellijk heengegaan was en het lichaam van de soldaat aan een grondig onderzoek had onderworpen en dat er geen spoor op te zien was. Deze ervaring werd gerapporteerd aan het Ministerie van Oorlog in Londen en bevindt zich daar nu nog in de archieven.

In ons laboratorium hebben we experimenten uitgevoerd met de toestand genaamd de dood. We hebben de proefnemingen niet zelf verricht, maar zij zijn uitgevoerd door een camera met een capaciteit van duizenden belichtingen per seconde. Een beeld wordt aangebracht voor een bewegend lichtpunt. Wanneer dit gefotografeerd wordt, registreert de film een verzameling van lichtpunten waardoor we het volledige beeld krijgen. Dit wordt dan weergegeven onder sterke vergroting en vertraagd, totdat het op een gewoon scherm geprojecteerd kan worden.

Het kan dan worden geröntgend en vertoont dan de volledige formatie van een levenselement.

Velen zijn bij ons gekomen met een ziekte terwijl zij wisten, dat zij nog slechts een paar uur langer te leven hadden, en zij zich als vrijwilliger aanboden voor observatie. Een dienstdoende arts neemt het tijdstip waar waarop wat gewoonlijk beschreven wordt als de dood plaatsvindt. Een weegschaal registreert een gewichtsverlies van ongeveer driehonderd gram. De lichtuitstraling van het lichaam is te zien juist boven de weegschaal.

Tegenwoordig weten we, dat het levenselement intelligentie bezit, kan bewegen, en een wil heeft in een zodanige mate, dat, als we er een interferentie overheen plaatsen, het recht omhoog zal gaan door de interferentie heen. Het zal verder omhoog gaan door het plafond heen. We hebben dit gecontroleerd door vier cameras op verschillende manieren te plaatsen. Wanneer een camera op de vloer het kwijtraakte, ving een hoger gerichte camera het op en toonde aan, dat er nog steeds bewijs was voor de uitstraling van energie. We brachten de interferentie weer aan en verplaatsten deze naar de zijkant. De uitstralingen gingen door de muur heen. Toen de camera aan de ene kant de uitstraling kwijtraakte, werd zij opgevangen door de camera aan de andere kant.

We bouwden een kegelvormige interferentie van aluminium, loodfolie en asbest om over het lichaam heen te zetten in een poging om het ontsnappen van het levenselement te verhinderen. In drie gevallen kwam het lichaam in minder dan een minuut nadat wij de interferentie sluitend hadden aangebracht weer tot leven.

Wanneer dat leven terugkeerde, had het lichaam geen spoor van de ziekte die het tevoren had en was het klaarblijkelijk immuun voor die ziekte. We weten niet waarom.

We hebben nu een groep die ermee aan het experimenteren is en we kijken uit naar de toekomst, wanneer aangetoond zal worden, dat de reden waarom het levenselement meer energie heeft opgenomen is, dat nieuwe omstandigheden gevestigd zullen worden, wanneer het terugkeert naar het lichaam. De drie over wie ik sprak hadden allen de zwarte pest. Een van hen gaat nu werken waar de zwarte pest heerst om te laten zien, dat hij immuun is. De tweede is er bang voor en we hebben er bij hem niet op aangedrongen, dat hij er opuit moest gaan, toch zijn zeven jaren verstreken sinds de verandering en hij heeft de ziekte nooit opnieuw op gelopen. De derde man heeft helemaal geen besef van wat wij aan het doen zijn, zodat hij van geen enkel nut is.

Alvorens dit levenselement het lichaam verlaat, kunnen we aantonen, dat de trillingen zo verlaagd worden, dat het levenselement niet kan blijven, het wordt volledig verdrongen. Maar wanneer het verdrongen wordt, heeft het deze wil die tegelijk ermee geschapen is en begint het energie op te nemen. Zo kan het in zeer korte tijd een nieuw lichaam aannemen onder wat voor omstandigheden ook. We kunnen niet met absolute zekerheid stellen, dat dit een feit is, maar we geloven, dat vele lichamen binnen een tot drie uur na de ervaring van de dood opnieuw gevormd worden .

In het geval van het lichaam dat zeshonderd jaar lang in schijndood lag werd de suggestie gedaan, dat deze man actief functioneerde in een ander lichaam. We kwamen tenslotte aan op de plaats waar deze man leefde met zijn veronderstelde tweede lichaam. We namen een foto van hem en vergeleken deze met een foto van het lichaam in schijndood en er was een nauwkeurige gelijkenis.

Nog eens zagen we een ander lichaam van hem. Al met al troffen we vier verschillende lichamen aan. We weten, dat velen hun lichaam veel sneller van de ene naar de andere plaats brengen dan wij zouden kunnen reizen. Dus zorgden we voor vier cameras in de handen van vier mannen die niet beïnvloed konden worden en stelden deze zo in, dat zij op precies dezelfde tijd foto's konden nemen. Toen we deze foto's bijeenbrachten, was er een exacte overeenkomst tussen alle vier en het lichaam dat in schijndood lag. Zij hadden hetzelfde patroon.

Duizenden malen is ons verteld, dat lichamen opnieuw gevormd worden en dat een persoon, indien hij een bepaald leven leidt, een lichaam af kan leggen en ogenblikkelijk een nieuw kan vormen, wanneer die toestand van de dood zich voordoet.

Op deze manier zien we, waarom we anders zouden moeten denken over het ondergaan van de dood. Het is een toestand die we bij onszelf hebben teweeggebracht, zodat we verder kunnen gaan naar een betere toestand met grotere mogelijkheden.

Jezus vertelde ons vaak, dat we datgene worden wat we vereren. Indien we onszelf in begrensdheid bevinden, hebben we begrensdheid vereerd. Toch bestaat er geen menselijk wezen dat volmaaktheid niet kan vereren en zich door die houding niet uit de begrensdheid kan halen.

Tegenwoordig wordt gezegd, dat het menselijk lichaam elke omstandigheid kan weerstaan. Indien we stand houden, terwijl het denken richting geeft aan het God principe, brengen we de kracht in het spel die ons omringt en versterken we deze zo, dat niets ons kan deren.

Volmaaktheid bestaat altijd, is altijd actief en, wanneer we een met haar blijven, werkt zij ogenblikkelijk. In vele gevallen zien we het licht zelf uitstralen van het lichaam van de persoon en, wanneer foto's genomen worden, kan het licht op de afbeeldingen gezien worden. Licht is leven of dat medium waarin leven bestaat.

Het is volkomen duidelijk, dat we, indien we in plaats van ons ouderdom ten doel te stellen, zoals het geval is, onszelf jeugd ten doel zouden stellen en voorwaarts zouden gaan met een vastbesloten, positieve houding, die staat zouden bereiken.

Mannen en vrouwen bereiken tegenwoordig de eeuwige jeugd. Vele Oosterse filosofen zeggen: 'Indien je jeugd, schoonheid, zuiverheid en volmaaktheid even duidelijk zou vereren als je ouderdom vereerde, zou je die toestand tot stand brengen. Je zou in feite niet anders kunnen.' Dit is geenszins om af te geven op de ouderdom, maar het is om de denkwijze te laten zien die haar teweegbrengt. Zou het niet beter zijn om eerbied te hebben voor mensen vanwege de jeugd, schoonheid en mate van volmaaktheid die zij uitdrukken dan vanwege de ouderdom?

Juist het ideale behoort toe aan een lichaam dat wijd en zijd aanvaard wordt als geschapen zijnde naar het beeld van zijn Maker. De goddelijkheid die de mens aanvaardt als hem toebehorend bereikt haar hoogste expressie in jeugd, schoonheid en zuiverheid.

We projecteren omstandigheden voor onszelf om ons naar te richten. We geven toe, dat we hier verkeerd gebruik van kunnen maken. Maar, als we toewerken naar volmaaktheid, moet volmaaktheid het gevolg zijn. Niemand bereikt iets, tenzij hij één wordt met het object, alle andere omstandigheden vergetend. Om het terug te brengen tot een zeer eenvoudig feit, als we er duidelijke, positieve ideeën op na houden en er naar streven die te bereiken, dan bereiken we diezelfde zaken ook gemakkelijk. Eén punt! Eén richting! Sta het denken nooit toe af te wijken naar negatieve toestand.

We hebben vele veranderingen en genezingen gezien, positieve toestanden die te voorschijn geroepen werden uit een negatieve omgeving, zonder dat er een woord gesproken werd. Dit is voor ons het bewijs geweest, dat het principe zich werkelijk manifesteert, telkens wanneer de houding van het denken positief is. Maar de ge dachten moeten altijd positief zijn. Diegenen die het vermogen ontwikkeld hebben om deze dingen naar willekeur tot stand te brengen, kennen wij als Meesters, om dat zij de krachten van de natuur meester geworden zijn. Zij gaan niet met omstandigheden om als ware volmaaktheid een zeldzaam verschijnsel. Volmaaktheid is een natuurlijke staat die bereikt kan worden door altijd natuurlijke conclusies te volgen! Dit lichaam is onvernietigbaar. Wijzelf staan toe, dat dit lichaam vernietigd wordt. juist de gedachten en gevoelens die we het lichaam opleggen zijn de scheppers van ouderdom, ziekte en ontbinding. Het is nu bekend, dat iedere cel in ons lichaam in minder dan een jaar vernieuwd wordt. Een van de grootste dwaalbegrippen welke de mensheid ooit opgelegd werd is de zeventig jaren! We kennen mannen en vrouwen die meer dan tweeduizend jaar oud zijn. Indien nu iemand tweeduizend jaar kan leven, kan hij eeuwig leven. Dat is precies wat Jezus bedoelde, toen Hij zei: 'De laatste vijand die overwonnen moet worden is de dood.' Jezus leerde, dat de Vader het principe is volgens hetwelk de mensheid verwerkelijking zou kunnen vinden, dat het Leven moet leven, dat er geen mysterie schuilt in Zijn daden en leringen.

Het principe kan niet veranderen. je kunt het voor eeuwig over het hoofd zien, als je wilt, maar, zodra je ernaar terugkeert, zul je terugkeren naar de perfecte toestand. Je lichaam geeft gevolg aan dat besluit. Iemand die dat principe kent en benut zou niet aarzelen om over water te lopen. Men heeft vaak gezegd, dat, als één persoon verlangt tot stand te brengen en slaagt, allen dat kunnen. De kracht heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan. Waarom wordt zij op een afstand gehouden?

Omdat we de barrière van ongeloof opwerpen.

De kracht die een mechanisch instrument doet ontstaan, zou onmiddellijk de toestand kunnen doen ontstaan die door het instrument teweeggebracht wordt.

We spreken over grote afstand door de telefoon. Er zijn echter vele mensen die over grote afstand spreken zonder wat voor instrument dan ook. Telepathie wordt erkend als een vaststaand feit. Mentale telepathie houdt een grote kracht in. Het is God die tot God spreekt. Er zijn veel mensen die misschien zeggen, dat een dergelijke uitspraak heiligschennend is. Een dergelijke uitspraak is even duidelijk als de uitspraak dat we op dit moment leven. De mensheid moet uiteindelijk leren, dat het veel beter is om ten allen tijde onder positieve invloeden te leven. Dan zullen we de grote stap voorwaarts zetten.

Dit zijn geen conclusies van alleen onze groep. Vele mensen en groepen werken langs dezelfde lijnen. Het gebruik van deze feiten zal ons tot volledige harmonie, volledige eenheid brengen, waar de mens tot volmaaktheid is gekomen.

Het maakt geen enkel verschil, of de meerderheid van de mensheid deze dingen op dit moment gelooft. De feiten spreken voor zich. Toen Jezus zei, dat Hij de dood overwonnen had, sprak Hij naar waarheid. Duizenden en duizenden zullen nu, de waarheid ziende, weten, dat dit lichaam onsterfelijk, zuiver, volmaakt en onvernietigbaar is. Het mysterie is verdwenen en we staan op de drempel van volkomen begrip.


VRAGEN EN ANTWOORDEN.

V. Weet u iets af van iemand anders dan de Meesters die volledig meesterschap over ouderdom en dood verworven heeft?

A. Ja, vele mensen hebben dit bereikt. Jij zelf kunt het bereiken. Weet, dat je er meester over bent en je bent het. Ik heb mensen terug zien keren, ik ken er waarschijnlijk zestig, die grijs van haar en oud van voorkomen waren. Zij lieten elke gedachte aan verjaardagen waren, elke gedachte aan ouderdom, en tegenwoordig zien zij eruit als ongeveer veertig.

V. Wat kunnen we doen met kinderen, wanneer zij naar school gaan waar zij op de ene manier onderwezen worden, naar de kerk die hen op een andere manier onderwijst, en wij thuis de Waarheid leren? Zullen zij niet de in de war raken?

A. Je kunt je kinderen zo helpen, dat zij niet door de Waarheid in de war raken.

Je kunt hele eenvoudige verklaringen van Waarheid geven aan de kinderen en zij zullen die opnemen en zij zullen dieper gaan dan wat voor andere verklaringen ook, dat wil zeggen: 'De Christus is helemaal binnenin je.' Je zult zien hoe de kinderen er tenslotte op zullen reageren. Kinderen, velen van hen, hebben een groter waarnemingsvermogen dan volwassenen zich realiseren.

V. In Deel III verklaart u feitelijk, dat we in staat zijn om onze blik slechts een beetje verder te verheffen en Jezus letterlijk te zien, indien onze aandacht naar binnen gericht is.

A. Wanneer je de Christus ziet, zul je weten, dat het dezelfde is als Jezus, en dat Christus in iedereen, op elke plaats is, wanneer je met hem verbonden raakt.

V. Hebt u Jezus werkelijk gezien en met Hem gesproken of was het een mentale verschijning?

A. Neen, het was geen verschijning. De man is levend en werkelijk en we kunnen Hem fotograferen, juist zoals we jou kunnen fotograferen.

V. Wanneer de mens in essentie een spiritueel wezen is en voortdurend het licht zoekt, hoe zal hij in staat zijn om in onze moderne tijd, nu er zoveel verschillende overtuigingen en leringen en zoveel tegenstellingen zijn, de Waarheid te herkennen?

A. De mens is geest. Het is niet van belang wat voor tegenstelling we de geest aanbieden. De mens is altijd. Er bestaat geen tegenstelling daarmee; alleen onze gedachten zijn tegengesteld.

V. Is het waar, dat de Christus, wanneer we een beroep op Hem doen om hulp, bij ons is en dat Hij ons hoort?

A. Dit zijn Zijn woorden met betrekking hiertoe: 'Beroep u op de Christus in u.' Dat is dichter bij je, dat ben jij. Doe een beroep op de innerlijke Christus. Hij vindt het niet erg, wanneer we een beroep op Hem doen, omdat Hij steeds met de mensheid werkt. We begaan de vergissing, dat we buiten ons zoeken naar de Christus. Doe altijd eerst een beroep op de Christus binnenin. Dan breidt deze zich onmiddellijk uit over het hele universum en wat we ook vragen behoort ons toe.


HOOFDSTUK IX.

DE WET VAN VOORZIENING.

De herhaling van mantrams is hypnotisch en mensen vestigen hun eigen begrenzingen door te steunen op de kracht van de bevestiging.

Zodra we zeggen: 'Ik wil een bepaalde toestand', hebben we de weg afgesloten voor veel goeds dat we niet herkenden en hebben we slechts een kanaal voor expressie geopend. Tenzij een verklaring in overeenstemming is met de volheid van een zich verruimend leven, zou de realisatie een onvoorziene vorm kunnen aannemen. Juist de nadruk op gebrek zou de behoefte kunnen verergeren in plaats van voor voorziening te zorgen. Zodra we een barrière oprichten voor het vrije toestromen van substantie door een beperkende verklaring, belemmeren we de volmaakte uitdrukking van Gods invloed. Wat is de grote uitdrukking die alles brengt?

'IK BEN overvloed.' Deze verklaring opent elk kanaal voor expressie en sluit er niet één af. Zij erkent de tegenwoordigheid van God in alle dingen en de bewuste eenheid van het zelf met de bron van al het goede. je zult ontdekken, dat dit de leer van Jezus was. Zij betrof altijd overvloed zonder ook maar enige beperking.

'IK BEN kennis.' 'IK BEN harmonie.'

Het gebruik van deze uitdrukkingen zal de energie in het lichaam zodanig vitaliseren, dat een nieuw bewustzijn het gevolg is van de overvloed van kennis en harmonie. En de energie wordt ook niet uitgeput door vrij gebruik in het dagelijkse leven.

Maar als een persoon overvloed heeft, moeten anderen hem ook hebben. Wanneer we die houding aannemen, zullen we te weten komen, dat, als één persoon geen overvloed heeft, niemand welvarend kan zijn. Indien we geloven, dat we geen voorspoed hebben, is dat, omdat we onszelf geïsoleerd hebben van deze vrij stromende overvloed en we de afgod van het gebrek gecreëerd hebben.

We hebben gedaan, alsof we enkel een deel van het geheel zijn. Maar iedereen gaat op in het geheel, omdat slechts in die eenheid volledigheid is. Indien iemand erbuiten zou staan, zou zij niet volledig kunnen zijn. Zodra we onze eenheid beseffen met de volledig gemaakte toestand, merken we, dat we deze naar buiten toe uitdrukken.

Aanbidding van God met heelons hart en al onze kracht bevrijdt ons van beperkende omstandigheden. Niemand hoeft geïsoleerd te zijn. Het is mogelijk om dat gevoel van eenheid met Gods overvloed nu meteen te verwezenlijken. Het eerste besluit moet een poging zijn om het individuele gevoel van beperktheid kwijt te ra ken dat wijzelf opgebouwd hebben. Er zijn verscheidene vrij duidelijk omschreven stappen die genomen moeten worden om het zelf uit de beperktheid te bevrijden.

Er is geen enkele situatie die niet overwonnen kan worden. Geluk, voorspoed en overvloed behoren allen toe. De grootste barrière is het gebrek aan aanvaarding.

Toen het gepeupel Jezus bespotte, schonk Hij daar enige aandacht aan?

Wanneer Hij mensen zag zoeken naar dingen waarvan zij dachten, dat zij hen toebehoorden, zei Hij hen stil te staan en de zaligheid van de Heer te zien. Vervolgens verklaarde Hij, dat de mens de heer is van heel de schepping. Hij zei: 'Vrede wees stil', en Hij leerde Zijn discipelen te 'beseffen, dat gij vrij zijt.' Met die verklaring brachten zij zichzelf vanuit wat beschouwd werd als de lage maatschappelijke standen tot hun discipelschap. Toen Jezus een discipel koos onder de vissers, zag Hij hem toen als een visser?

Neen. Hij zag hem als Zijn discipel, een 'visser van mensen.' Hij zei: 'Volg mij.' Hij onderrichtte hen om de uitdrukkingen te volgen die Hem gebracht hadden waar Hij was. Alles werd gedaan met de grootste nederigheid, omdat Hij duidelijk maakte, dat zelfzucht het Koninkrijk der Hemelen niet binnen zou kunnen gaan.

Wanneer men de huidige omstandigheden over heel de wereld in perspectief ziet, blijkt, dat schijnbare disharmonie ons in een positie brengt waarin we denken, dat we gescheiden zijn van onze naaste en dat we slechts losse individuen zijn in het grote plan van het bestaan. Maar niet één persoon kan uit dat plan verwijderd worden, terwijl het plan zich blijft manifesteren. Ieder individu is even noodzakelijk voor de voltooiing ervan als het aantal atomen voor de molecule. Wanneer we door onze uitingswijzen opnieuw de harmonie van het bestaan laten zien, beseffen we, dat we nooit gescheiden waren van een eenheid met het geheel of daarbuiten stonden.

Jezus onderwees in eenvoudige termen, dat het doel van dit leven niet de dood is, maar een grotere uitdrukking van het leven. Iedereen is een eenheid binnen het hele harmonisch werkende principe, waar ieder individu zijn eigen domein heeft, volledig in harmonie. Om die reden zul je merken, indien je de eenvoudige leringen van Jezus in acht neemt, dat Hij de verklaring: 'IK BEN God,' gaf, opdat ieder individu deze zou gebruiken. Deze is geen deel van het Principe, maar het Principe zelf.

Religieuze leerstellingen hebben al te vaak de theorie in plaats van de praktijk benadrukt. Het blijven aannemen van een dergelijke houding beperkt ons begrip van de Waarheid tot het fysische en we raken de spirituele betekenis kwijt. Toen Jezus vragen gesteld kreeg betreffende het verhoord worden van het gebed, zei Hij, dat de reden waarom gebed niet verhoord werd gelegen was in het feit dat het vragen verkeerd was geweest. Je zult merken, dat je, als je zonder meer vasthoudt aan een positieve verklaring, helemaal geen woorden zult hoeven gebruiken. Zodra je innerlijk beseft, dat overvloed al voor je bestaat, manifesteert die toestand zich op datzelfde moment voor jou. Dan heb je geen suggestie van buitenaf nodig.

Je bent in volmaakte harmonie met het Principe. Zodra je denkt aan enige toestand, ben je er één mee. Je zult merken, dat je, indien je zonder meer aan een situatie vasthoudt, nooit een verzoek zult hoeven herhalen. Het is klaar, voordat je vraagt. Jezus zei: 'Terwijl zij vragen, heb ik gehoord.' Onmiddellijk daarop zei Hij: 'Voordat het uitgesproken is, is het reeds tot stand gebracht.' Moeten we blijven vragen naar een toestand die reeds verwezenlijkt is?

Hoeveel malen kan een toestand volbracht worden?

Moeten we smeken om iets wat reeds van ons is?

Neen! Je kunt de levens van onze grootste mensen nagaan en zien, hoe zij het tot stand brengen van dingen accepteerden. Diep in het onderbewuste bestaat de manier om te verwezenlijken reeds. Met vrijheid van enig gevoel van beperktheid, konden zij datgene tot uitdrukking brengen wat al bestond.

Door volledig gebrek aan scheiding zijn we het Principe. Hoe zouden we gebrek kunnen hebben, als we God in de plaats van gebrek zouden stellen?

Het Principe is harmonisch en stroomt volgens duidelijk omschreven wetten waarmee de mens moet leren werken.


VRAGEN EN ANTWOORDEN.

V. U zegt, dat we nooit terug dienen te keren naar het vragen om iets wat we zouden willen.

A. Dat houdt altijd twijfel in. Indien we onmiddellijk voortgaan, zijn we boven elke twijfel en vrees verheven. Als het niet reeds tot stand gebracht was, zouden we er nooit aan denken.

V. Met andere woorden, zoek en ken en vorm een mentaal beeld van de voltooiing?

A. Ja, absoluut. Als we naar de Goddelijke Geest kijken voor de oplossing, openen we elk kanaal. Als we onszelf projecteren, sluiten we elk kanaal behalve onszelf af. Het zelf maakt fouten. Het andere nooit.

V. Waarom kunnen we onze hand niet ophouden, zoals de Meesters doen, en deze laten vullen ?

A. Omdat we het niet zullen doen. Het is gewoon omdat we zeggen, dat we het niet kunnen inzien. Steek je hand uit en betuig je dank. Dat is wat Elias deed.

Het wordt tegenwoordig in miljoenen vormen gedaan.

V. Op wat voor manier hebben de Meesters u geholpen bij uw werk?

A. Ik kan zeggen, dat zonder Hun assistentie het werk nog niet eens begonnen zou kunnen zijn, laat staan voortgezet. We hebben nooit naar enige organisatie of enig individu hoeven gaan buiten de groep van onze eigen familie. Indien we Hun hulp niet zouden hebben gehad, zouden we niet in staat zijn geweest om door te gaan, ook al zouden de financiën er geweest zijn. We zijn vele malen verder gegaan volgens onze eigen conclusies, maar in alle gevallen moesten we terugkeren naar hun conclusies, welke gebaseerd zijn op de kennis van scheikunde en mechanische middelen uit oude beschavingen.


HOOFDSTUK X.

'DE WAARHEID ZAL U VRIJ MAKEN'.

Jezus zei ons, dat de Waarheid ons vrij zou maken. Wanneer iemand in die vrije, vloeiende stroom van universele kracht staat, kan niets hem treffen, laat staan hinderen of stoppen.

De Christus is God die stroomt door het individu. Iemand die die houding aanneemt kan van alles gebruik maken en het gehele Principe doorstroomt hem.

Waarom is deze kracht statisch, inactief en niet-reagerend geworden in zovelen van ons?

Alleen vanwege onze eigen houding tegenover haar. De denkwijze van elk individu kan het benutten ervan volledig tegenhouden, ook al blijft zij stromen in universele overvloed. Wanneer iemand zich bewust is van deze kracht die door hem stroomt, kan hij er bewust uitdrukking aan geven.

Toen Jezus de uitspraak deed met betrekking tot Zijn eenheid met de vader, wist Hij, dat heel de mensheid kon zijn, zoals Hij was en is. De Waarheid bevrijdt ons van elke negatieve omstandigheid waarin we verwikkeld kunnen zijn. Wij alleen brengen die negatieve omstandigheden teweeg en wij alleen kunnen onszelf van hen bevrijden door ons denken te veranderen. Jezus kende de wetenschap van het uitdrukken van die vrijheid. Hij wist dat de mensheid voort zou schrijden naar steeds grotere verwerkelijking, naarmate meer individuen de Waarheid zouden vatten.

Wij zijn nog maar net begonnen met het beseffen van onze mogelijkheden. Overal in de wetenschappelijke wereld doen zich veranderingen voor. Wetenschapsmensen zijn aan het leren, dat zij, als zij zonder meer met het Principe zullen werken, hun onderzoek effectiever en sneller zullen voltooien. Die houding brengt hun werk boven het niveau van gissen.

De ontering van God is de dood. Er bestaat geen dood behalve door de ontering van God. Jezus toonde ons de manier om ons tot God te wenden. 'Aanbidt God met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht.' In ontering hebben we uiterlijke omstandigheden aanbeden en alle mogelijke afgoden gecreëerd en hen aanbeden. De mens moet God van binnenuit tevoorschijn brengen en op die manier God aan de hele wereld aanbieden.

Veel mensen hebben gevraagd, waar we het gezag voor onze uitspraken vandaan halen. je kunt het voor jezelf ontdekken door een Joodse Bijbel te nemen en een woordenboek en je eigen vertaling te maken. Je zult een volledig verhaal vinden over miljoenen jaren evolutie in het eerste hoofdstuk van Genesis. We ontdekken, dat de mensheid grote tijdperken heeft gekend. Door de verdraaiing van de oorspronkelijke leringen is de mensheid geleerd, dat zij buiten Gods beschikking stond, terwijl zij leefde in een materiële toestand waardoor zij moest werken.

Maar God wierp de mens nooit uit Zichzelf. De mens zelf heeft de illusie opgebouwd van een sterfelijk bestaan waarin God gewonnen moest worden door gebed en aanvaarding van religieuze formaliteiten.

Toch kunnen we, onverschillig wat voor houding we aannemen, Perfectie niet veranderen. Zij is allesovertreffend. Voor het Principe is het niet van belang wat voor vorm je dit lichaam geeft met je gedachten. Je verandert het Principe op geen enkele manier door een lichaam te creëren dat je beschouwt als onvolmaakt. We kunnen er al de twijfels op na houden die we maar wensen, maar op zekere dag zal de waarheid dagen. Wanneer we al onze twijfels laten vallen, zijn we terug in de Perfectie waarin we thuishoren. Jezus vertelde ons, dat we onze eigen verlossers zijn. Hoe zou een voltooide liefde iets kunnen vergeven?

Hoe zou het voltooide principe iets kunnen vergeven ?

Het gaat er alleen om, dat we onszelf vergeven voor deze scheiding.

Dit grote ras van vandaag staat nu op het punt om de grote opdracht van de Christus de Christus in het individu te aanvaarden. Kunnen we niet inzien, dat we, indien we ons volledig op het Christusprincipe richten, Christuseigenschappen vertonen in plaats van destructieve gedachten, ons zo bewust zouden worden van deze prachtige toestand, dat we de natuur van heel de mensheid zou den veranderen! Nu staan we ermee van aangezicht tot aangezicht. Wanneer we het aanvaarden, zullen we het kennen, zoals wij gekend worden.

Dit grote tijdperk waarin we ons op dit moment bevinden is de voltooiing van de cyclus waar de Christus weer heersend op de voorgrond treedt. De Christus treedt altijd op als de overwinnaar. De hele Bijbel is een volledig naar voren brengen van die toestand, terwijl hij rechtstreeks naar deze tijd verwijst, met de aan de dag tredende Christus; beduidend, dat wij allemaal de Christus voorstellen.Zodra we dit aanvaarden, wordt dit lichaam een lichtlichaam. Dan beginnen we de kracht te gebruiken waarvan we ons zolang niet bewust zijn geweest.

We hebben nu het zogenaamde Gouden Tijdperk van de natuurfilosofen achter de rug dat zijn hoogtepunt ongeveer honderdvijftig jaar geleden bereikte. We zijn ons nu volledig bewust van de wonderen van de natuur en het volmaakte Goddelijke Plan, door haar geprojecteerd, en die goddelijkheid bevindt zich in elke eenheid van heel de mensheid. Ook in elke boom, elke plant, elke bloem en in alle plantaardige leven. Hoewel de mineralen leven bezitten, bevonden zij zich voorheen onder een heel andere bestaande invloedssfeer.

Naarmate heel de mensheid leert om al haar geestelijke vermogens te gebruiken en onder actieve controle te brengen, zal zij ontdekken, dat binnen de geest elke bekwaamheid aanwezig is om elk atoom en elke planeet te beheersen en volledig te scheppen en tot leven te brengen. Totale substantie brengt dan totale substantie tot leven. Deze factor is de opperste intelligentie of Godintelligentie die inwerkt op alle dingen en werkt door alle dingen en de schepper is van alle dingen. De mens heeft eeuwig in deze Goddelijkheid gestaan, de werkelijke heerser en schepper van alle dingen; maar wanneer men begint af te wijken van dit grote en edele plan, dan kan dat denken een insect, een worm, een kwaadaardig ding scheppen dat rondgaat om de mensheid te kwellen en zelfs om zichzelf of een deel van de mensheid te vernietigen. Maar zelfs wanneer miljoenen gedachten in nadelige zin gebruiken, zullen die gedachten geenszins het hele plan aantasten. Zij kunnen ogenschijnlijk een schijnbaar groot gedeelte van de mensheid aantasten, toch houdt het volledige Godevenwicht alles in volledige harmonie en het houdt alles onfeilbaar in overeenstemming met het oorspronkelijke plan, zodat geen enkel atoom verkeerd geplaatst wordt.

Is het dan moeilijk voor te stellen, hoe allen afkomstig zijn uit de ene cel, wanneer dat punt van Oneindige Intelligentie van de mensheid, die oneindige goddelijkheid, alles regeert, verheven boven alles en oppermachtig in alle dingen?

Deze Oneindige Intelligentie heerste lang voordat het universum tot aanzijn begon te komen. Laten we dan die grote Intelligentie vereren als de alleenzaligmakende oorzaak en onszelf als juist datzelfde, omdat dit ons uiteindelijk zal brengen tot een helder begrip van Haar zowel als van alle dingen.

Tenzij we hieraan hardnekkig trouw blijven en het aanvaarden als absolute waarheid of werkelijkheid, zal ons altijd het treffende punt van ons volledige bestaan ontgaan. Het is door de selectiviteit van het Goddelijke uitstralende Principe, dat de Christus geboren is, het is de schepping van het hele menselijke ras, de ware Christus in elke vorm. Dit is de onbevlekte, de ware ontvangenis die Maria voorzag en de totale ontvangenis van elk kind dat geboren wordt. De ware Christus wordt bestendigd in heel de mensheid. Zo is heel de mensheid eeuwig en onsterfelijk, het ware Godwezen.

Kijk naar de wonderen van schepping en geboorte. Ga achthonderd miljoen jaar terug, als je wilt, en je zult ontdekken, dat dit Godprincipe, de Christus in elk individu, heerste in heel de mensheid. Volg het spoor verder tot het heden en je zult merken, dat het even gebiedend, even overheersend, ook even gerechtvaardigd is als het was in dat tijdperk. Het doet er niet toe, hoe het verhuld is door het onwetende, negatieve, of sterfelijke denken van de mens. Zodra men een glimp opvangt van deze door alles ondersteunde en alles ondersteunende Waarheid, staat de gehele gedachtestroom open voor haar weldadige invloed.

Het is juist die invloed die de zware zuurstoflaag recht boven deze aarde heeft geplaatst en in stand heeft gehouden, zodat het een beschermend schild is dat de leven schenkende stralen van de zon filtreert en juist genoeg doorlaat om het leven op deze planeet te handhaven. Op het moment dat de mensheid deze grote weldadige werking ziet en ziet wat deze betekent voor elk individu, zal het Christusprincipe de hele mensheid weer overspoelen en zullen de mensen het ene opperste Godintelligente Principe zien, dat rechtvaardig, wijs en volledig regeert. Het creëren van valse Goden of gesneden beelden zal niet langer geschieden .

Van deze Waarheid of eenheid van doel wordt nooit afgeweken vanwege emotionele beroering of omstandigheden. Zij staat onwrikbaar boven de storm. Deze grote kalmte wordt op geen enkele wijze aangetast, want wanneer we ons denken weer openen voor haar invloed en haar enkel door ons hele wezen laten stromen, worden onze gedachten zo verzadigd door haar vergoddelijkende invloed, dat we spoedig merken, dat onze geest weer werkelijk thuis is en dat we één zijn en het enige instrument dat ruimte en tijd volledig overstegen is. We zijn weer aangekomen in de prachtige tuin van het Godintelligente Principe; thuis juist hier op aarde, waar de pracht van heel de hemel werkelijk bestaat en altijd bestaan heeft. Het heerlijke paradijs van God binnen iedere menselijke vorm.

Keer in tot jezelf om God, de Opperste Intelligentie te vinden. Wanneer je dit met heel je hart doet en weet, dat God in werkelijkheid jij, je hele wezen, is, zul je elke oplossing vinden en je zult albestendig, stabiel en alwetend zijn. Daar zul je merken, dat je helemaal thuis bent; ook zul je merken, dat je alle dingen bent, alle dingen weet, en in staat bent om alle dingen te schenken en dat je geheel en al Waarheid bent. Het is goed te weten, dat ieder individu hetzelfde is als jij, en hem dezelfde voorrechten te geven die jij hebt.

Wanneer je hierin slaagt en weet, dat je alle obstakels meester geworden bent, kun je gaan waarheen je wilt, doen wat je wilt, en God in alle dingen tevoorschijn roepen en er zullen geen beperkingen zijn in je gedachten voor anderen.

De enige tijd die het kost om deze overgangen te maken is de tijd die je neemt; neem een ogenblik en het is bereikt. Verheug je enkel in God, je ware zelf, en laat elke beperking los; houd ook in gedachten, dat een ogenblik de hele eeuwigheid is.

Ik dank u God voor leven en licht, overvloedig, vol en vrij, voor volmaakte overvloed, rijkdom en macht en onbelemmerde vrijheid. Terwijl je dit gebed gebruikt, denk dan altijd aan je volledige en volkomen lichaamstempel en houd je gedachten op haar gericht en weet, dat deze lichaamsvorm die je ziet God is. Wanneer je kijkt naar je lichaam, kijk je naar de volledige en volmaakte Godstempel.

Je lichaam is de allereerste tempel waaraan ooit vorm gegeven werd. Het is dan ook de eerste en zuiverste tempel waar God zou kunnen wonen. Waarom zouden we deze volmaakte Godstempel dan niet liefhebben en vereren?

Want door het lief te hebben en te vereren als Gods tempel, volmaakt en volledig, moeten we ons absoluut bewust zijn van dit lichaam als de volledige Godstempel, want liefhebben, denken en aanvaarden is ware verering .

Nooit is er een tempel geweest als deze Tempel van de Levende God. Iedere door handen gebouwde tempel kan op geen enkele manier vergeleken worden met deze lichaamstempel. Het zijn beelden en vormen die de geest heeft uitgedacht, waar de geest zich een voorstelling van heeft gevormd en die de geest heeft gecreëerd of vormgegeven. Toch schieten zij in hoge mate tekort om zelfs maar één functie van deze prachtige lichaamstempel aan het licht te brengen. Er is op de hele wereld geen laboratorium dat in staat is om te doen wat dit lichaamslaboratorium doet zonder ook maar een gedachte aan het proces te wijden; voedsel innemen en omzetten in leven of een levende vorm voortbrengen die een ras vereeuwigt; of zelfs een spier buigen, om nog maar te zwijgen over denken, handelen, bewegen, spreken en waarnemen wat in het heden, het verleden of de toekomst is; het vermogen om te construeren, te bouwen, en ook om vaardigheden te onderwijzen en te schenken; om het nageslacht te helpen; om dat te geven wat goed en edel, eervol en groots is.

Denk dan eens na. Is er een tempel buiten deze lichaamstempel die al deze verdiensten kan tonen, tenzij zij ermee begiftigd is door deze grote glorieuze lichaamstempel, de enige en eerste tempel, niet door mensenhand gemaakt?

Is het een wonder, dat God verkoos om verblijf te hebben en thuis te zijn in deze heerlijke lichaamsvorm; deze Goddelijke vorm; dit Godstempellichaam dat zichzelf volledig vernieuwt! Laten we dan eens bij onszelf overleggen en zien, hoe en waarom dit lichaam zo verlaagd is. Ons is geleerd door heiligschennende, misleidende, onwetende, op eigen voordeel uit zijnde individuen met slechts een schijntje van de echte waarheid, dat dit lichaam zwak, zondig, onvolmaakt, inferieur, abnormaal, onderhevig aan ziekte, verval en dood is; dat het ontvangen is in zondigheid en in zonde geboren en elke andere gedachte en uitdrukking die de immorele mens zich voor de geest kan roepen.

Laten we eerst eens nadenken en naar het verleden kijken en zien en begrijpen, waar en hoe deze leringen, gedachten en woorden ons nu precies langzamerhand in de vreselijke maalstroom en het vreselijke miasma der zonde, dubbelhartigheid, ziekte, mislukking en op de laatste plaats, de grootste schande van alle, dood, getrokken hebben. Laten we met een heldere blik de resultaten bezien van deze onoprechte verraderlijkheid en bekijken in welke mate zij ons gebracht heeft tot het onteren van deze volmaakte Godlichaamsvorm.

Laten we vanaf dat moment waarlijk vergeven en daardoor vergeten en laten we haar weg doen uit ons leven, onze gedachten, onze daden, en onze hele ervaring.

Laten we nogmaals blijven vergeven en vergeten, totdat elk spoor van de ervaring volledig uit onze onderbewuste gedachten gewist is. Het ligt in de natuur van het onderbewuste denkproces, dat het door herhaling is ingeprent als op een foto door middel van trillingsinvloed, totdat het deze opnamen keer op keer, steeds op nieuw, voor ons herhaalt, tot we hen voor waar houden.

De foto van jezelf of van een of andere vriend of een of ander individu is slechts de registratie van de trilling van die lichaamsvorm. Op deze manier worden de gedachten-vormen of de vormen van het gesproken woord als trillingen geregistreerd in het onderbewuste en het heeft het vermogen om hen voor jou te herhalen. Laten we er dan eens een ogenblik over nadenken, hoe we onszelf geleerd hebben de ze vernederende onwaarheden te aanvaarden en te geloven en te vereren.

Laten we vervolgens slechts een ogenblik denken of veronderstellen, dat we deze woorden van onwaarheid nooit gehoord hadden of zij ons nooit verteld waren en dat zij nooit gehuisvest waren geweest in onze woordenschat. We zouden ze nooit gekend of aanvaard of geleerd of geloofd of vereerd hebben.

Indien we in staat zijn om ze te Ieren en te geloven, zijn we nog veel beter in staat om ze af te leren door te eisen, dat zij verdwijnen telkens wanneer zij opkomen of voor ons herhaald worden vanuit het onderbewuste. Zeg slechts tot hen: 'je wordt volledig vergeven, laat me dus geheel met rust.' Zeg daarna tot je onderbewuste:'Wis ze gewoon allemaal uit en aanvaard geen enkele registratie behalve de Waarheid, zoals ik die uit zend.'

Hoe kun je jeugd, schoonheid, zuiverheid, goddelijkheid, volmaaktheid en overvloed uitdrukken, totdat je ze ziet, voelt, hoort en kent en je ze aanwendt in gedachte, woord, daad en expressie, ja zelfs door ze te vereren. Door dat te doen prent je ze in je onderbewuste denken in en dit onderbwuste denken kaatst deze gedachten naar je terug vanuit de beelden die je het geboden hebt, door de trilling die je daar hebt gevestigd of aangebracht. je zult spoedig merken, dat het niet moeilijker voor het onderbewuste denken is om de waarheid te herhalen die je tot uitdrukking brengt dan om de vroegere onwaarheden te herhalen die je het voorheen oplegde. Hoe meer je het onderbewuste de waarheid inprent door liefde en verering, des te meer zal het deze naar je terugzenden. Dit is waar je de meester bent. Want door de onwaarheden te vergeven en te laten varen zul je ontdekken, dat je ze meester geworden bent. je staat erboven en je gaat erboven uit; zij zijn vergeven en vergeten.

Je zult merken, dat, wanneer je spreekt tot je lichaam, je onderbewuste, en wanneer je weet, dat wat je zegt de absolute waarheid is, dit alle beelden overschaduwt.

Want, indien dat wat je je lichaam vertelt niet de waarheid is, zou je geen lichaam hebben, je zou op geen enkele manier in staat zijn om te denken, te handelen, te bewegen, te spreken, te voelen, te zien, te horen, te ademen of te leven.

Vervolgens is het grootste voorrecht ter wereld te weten, dat allen hetzelfde zijn en hetzelfde vermogen hebben dat jij hebt. Dat zij, evengoed als jij, dezelfde krachten bezitten en dat zij, evengoed als jij, die kracht nooit kwijtgeraakt zijn. Zij kunnen, evengoed als jij, hun gedachten over die kracht geperverteerd hebben, maar die geperverteerde gedachten hebben die kracht nooit op enigerlei wijze veranderd of verminderd. Want wanneer we veranderen naar ware gedachten, woorden en handelingen, merken we, dat kracht door ons lichaam stroomt en voelen we gemakkelijk de heerlijkheid van haar reactie.

Jou behoort het vermogen toe om dit volledig tot stand te brengen. je hebt beperking je gedachten laten overheersen. Verbreek gewoon dat omhulsel waarin je jezelf hebt laten opsluiten en je bent de vrijheid zelf.

'Ken de Waarheid en de Waarheid zal u vrij maken.'


VRAGEN EN ANTWOORDEN.

V. Is het waar , dat u persoonlijk in India bent geweest en die dingen aan de lijve ervaren hebt, zoals vermeld staat in de boeken die u geschreven hebt?

A. We zijn nooit op enigerlei wijze in staat geweest om te reizen in de astrale toestand en we hebben geen enkele methode gebruikt behalve de fysieke methode die we tegenwoordig kennen. Het waren werkelijke, fysieke ervaringen.

V. Als u wist, dat men overal met Jezus in contact zou kunnen komen, waarom ging u dan naar India om deze waarheden aan het licht te brengen?

A. We gingen daar niet heen met dat doel.

V. Hebt u ooit persoonlijk uw fysieke of astrale lichaam overgebracht?

A. Ik weet niets over het astrale lichaam. We hebben ons fysieke lichaam vele malen over laten brengen. We hebben nooit kunnen ontdekken, hoe het gebeurde, maar juist het feit dat het tot stand gebracht werd vormt het bewijs, dat het opnieuw bereikt kan worden. Het is enkel een kwestie van het op de juiste manier aanpakken.

V. Beperkt gebrek aan vergevensgezindheid de kracht van onze liefde?

A. Liefde of vergevensgezindheid of principe kennen geen grenzen. We kunnen ze gebruiken in elke richting voor elke omstandigheid. Laat enkel de omstandigheid los en keer terug tot het principe. Zodra we vergeven hebben, zijn we onmiddellijk terug bij het principe.


HOOFDSTUK XI.

MENSEN DIE WANDELDEN MET DE MEESTER.

Ik denk, dat velen onder u zaden geplant of planten uitgezet hebben en er van gehouden hebben en ze hebben zien groeien. Planten reageren erg gemakkelijk. Luther Burbank haalde nooit een plant weg uit zijn tuin, tenzij deze reageerde op zijn stem. [Luther Burbank, Amerikaans kweker en natuuronderzoeker, autodidact, 1849-1926.]

George Washington Garver deed hetzelfde. Ik heb gewerkt met George Washington Garver en ik kende Luther Burbank vanaf de tijd dat hij zes jaar oud was.

Luther Burbank zei altijd, en het verwarde zijn vader en moeder heel erg, omdat zij het niet begrepen, dat Jezus altijd met hem werkte.

Op een zondagmorgen liep hij met zijn vader naar een buurman om deze te bezoeken. Zij namen een kortere weg door de velden en kwamen door een lapje grond met aardappelen. Zoals kinderen gewoonlijk doen, liep de kleine Luther Burbank vooruit. Het was in de tijd dat de aardappelbloesems aan het rijpen waren. Een stengel stond wat hoger dan al de andere en Luther stopte om ernaar te kijken en zijn vader zei, toen hij daar aankwam, dat de bloem heen en weer zwaaide, en de jongen zei tegen hem: 'Papa, die is tegen mij aan het praten.' 'Wel,' vertelde de vader tegen mijn vader, 'Ik dacht, dat het de verkeerde kant uitging met de jongen en ik liet hem verder lopen en ging naar het huis van de buurman.' Zolang zij daar waren, was Luther verlangend om terug te gaan en eindelijk, rond half vier, gingen zij op weg naar huis. Zij gingen terug door hetzelfde aardappel veld, terwijl de jongen vooruitsnelde en direct naar deze zelfde plant ging. Er hing een grote stilte rond het veld, geen blad bewoog. Toen de vader aankwam waar de jongen stond, was die lange zaadstengel weer aan het bewegen, heen en weer, en Luther zei: 'Papa, ik wil hier blijven. Jezus is met me aan het praten en me aan het zeggen wat ik moet doen. ' Zijn vader nam hem mee naar huis en liet hem zijn karweitjes doen en stuurde hem naar bed. Na korte tijd trof hij hem aan, terwijl hij naar beneden sloop om te proberen het huis uit te gaan. Hij werd die nacht driemaal opnieuw terug naar bed gestuurd. Tegen die tijd was het elf uur en de ouders dachten, dat de jongen voor die nacht in slaap was gevallen.

De volgende morgen was Luther weg. De vader liep het veld in en daar vond hij de jongen, zo dicht als hij maar bij dat aardappelheuveltje kon komen, vast in slaap. Toen hij gewekt werd, zei hij: 'Papa, Jezus heeft de hele nacht door met me gepraat en Hij vertelde me, dat, als ik op die kleine bol zou letten, totdat hij rijp zou worden, hem zou plukken en bewaren en het zaad de volgende lente zou planten, er een aardappel zou komen, wanneer het tot ontwikkeling zou komen, die me beroemd zou maken,' en dat is precies wat er gebeurde.

Luther Burbank werkte ook met de cactus. Hij nam een vijgecactus en plaatste hem in een glazen kooi waar hij beschermd zou zijn. Vijf-en-een-halve maand zat hij voor die kooi, elke dag een uur, en sprak ongeveer als volgt tegen die vijgecactus: 'Nu word je beschermd, je hebt die naalden niet nodig, laat ze los.' Na zeveneneenhalve maand waren de naalden uitgevallen. Hij had de naaldloze cactus.

Luther Burbank placht te zeggen: 'Wel, ik wandel en spreek met Jezus, en Hij met mij. Hij onderricht me! Hij zegt me wat te doen.'

F .L. Rawson was een broer van Sir Rawson Rawson, een van de grote ingenieurs van Engeland. De Daily Mail liet hem komen om een onderzoek te doen naar Christian Science en hij deed zo'n opmerkelijk werk, dat men er verbaasd over stond. Zijn eerste verklaring was: 'Er is niets behalve God in Gods volmaakte wereld. De mens is het beeld, de gelijkenis, die Gods ideeën met volmaakte regelmaat en volmaakt gemak doorgeeft aan zijn medemens.' Toen ik op een dag de heer Rawson bezocht in Londen, stonden we aan een raam uit te kijken over de straat. In Londen gebruikte men jaren geleden wagens met twee wielen, getrokken door één paard. Er waren bouwwerkzaamheden aan de gang aan de overzijde van de straat en een paard dat een tweewielige wagen trok kwam de straat door, stopte, liep achteruit, de voerman liep naar de achterkant van de wagen, en plotseling, voordat men kon zien wat er gebeurde, kwam de bok omhoog en kantelde de hele lading keien bovenop hem. F.L. Rawson's uitspraak was: 'Er is niets behalve God,' en die man scheen recht uit de keien op te staan en hij had geen schram.

Er gebeurde nog iets in datzelfde verband. Het paard deed iets niet wat de eigenaar wenste en deze begon het paard te slaan. Het enige dat de heer Rawson deed was op het raam tikken om de aandacht van de man te trekken. Dat paard kwam onmiddellijk aangelopen en drukte zijn neus tegen het raam!

F.L. Rawson nam honderd man mee de Eerste Wereldoorlog in en kwam eruit zonder dat een van hen ook maar een schram had en zij hadden enige van de zwaarste taken te verrichten. Hij vertegenwoordigde op absolute wijze die verklaring:'Er is niets behalve God'. We kunnen voor bijna onbepaalde tijd doorgaan met verklaren wat er gebeurt, wanneer we de juiste houding aannemen tegenover iets. Nu weten we, dat, als we ons op een afstand houden en naar iets kijken en zeggen, dat dat onmogelijk is, voordat we het goed en wel in de gaten hebben iemand anders langs komt en het in korte tijd volbrengt. Dat is met bijna alles zo geweest.

Alexander Graham Bell was een goed voorbeeld. Ons gezin kende hem heel goed.

Hij woonde in Jamestown, New York. Hij liep zestig mijl van Jamestown naar Buffalo, New York, om in contact te komen met mijn vader en zijn twee broers, die indertijd kleine bankiers waren in Buffalo, en vroeg hen om hem tweeduizend dollar te lenen, zodat hij zou kunnen studeren aan Boston Tech* om zijn instrument te perfectioneren en het te installeren op het Centennial terrein in Philadelphia in 1876. ['Centennial' heeft betrekking op de festiviteiten ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de V.S.]

Zij leenden hem het geld. Toen de directeuren van de bank hoorden van de lening, gingen zij naar mijn vader en ooms en vroegen om hun ontslag, zo zeker waren zij ervan, dat Bell zijn telefoon nooit zou perfectioneren. Er werden hokjes geïnstalleerd op het Centennial terrein, mensen konden een vijf centstuk betalen, die hokjes binnengaan en spreken met hun vrienden in een ander hokje, en dat instrumentje wekte zo'n belangstelling, dat het meer geld opleverde dan alles wat geïnstalleerd was op de Centennial Expositie.

Je ziet, we sluiten onze gedachten af en we verliezen het profijt ervan.

Alexander Graham Bell was een prachtmens. De reden waarom hij geen geld had was dat hij altijd blinden hielp. Hij gaf elk beetje geld dat hij had om de blinden te helpen.

Dr. Norwood placht zijn kleine gemeente te vertellen, dat hij altijd een wandeling maakte tussen het geboomte achter de kerk en dat Jezus zich daar bij hem aansloot en zij samen steeds verder liepen.

Dr. Norwood had een kleine kerk in Nova Scotia in een kleine plaats waar slechts negenentwintig vissers en hun gezinnen in het dorp waren. Op een of andere manier lekten berichten hierover uit en wij hoorden ervan en gingen erheen met de gedachte om foto's te nemen. We namen de foto's met een Bell-Howell camera met de gewone lens en we hebben die foto's nu nog.

Enige tijd later werd Dr. Norwood naar Saint Bartholomew's Church in New York City beroepen en in minder dan vijf maanden was het zo druk in die kerk, dat men buiten luidsprekers moest plaatsen, opdat allen die kwamen hem zouden kunnen horen.

Eens in de kersttijd zag men Jezus tijdens een uur waarin genezingsdienst gehouden werd in de kerk van achter het altaar naar voren komen en helemaal langs de hoofdbeuk van de kerk gaan. Ik sprak met meer dan vijfhonderd van de mensen die daar verzameld waren en dit zagen gebeuren en Jezus' groet was: 'Bereid u voor om liefde de schenken aan het hele universum.' De Chelas in India hebben een erg mooi gebed waarvan je op zult merken, dat het geen smeekgebed is: 'Ik ga deze dag in, terwijl ik bij alle dingen geheel opga in God en Gods overvloed. De overwinnende Christus treedt naar voren in eenheid met Gods overvloed en in elke activiteit van deze dag. Nu weet ik dat ik Gods opperste kind ben. Elk moment van deze dag beweeg ik me, ondergedompeld in God en Gods goddelijke liefde. God! God! God! Het grote vuur der liefde doorstroomt elk atoom van mijn hele wezen. Ik Ben het zuivere gouden vuur van God. Ik stort dit goddelijke vuur uit door middel van mijn fysieke lichaam. De overwinnende Christus groet u, God, mijn Vader. Vrede! Vrede! Vrede! De grote vrede van God zegeviert!'


HOOFDSTUK XII.

CREDO.

Het doel is God. Je kunt je dag beginnen met God door je eerste gedachte aan God binnen je eigen vorm op te nemen. Laat me zeggen, dat het doel bereikt is en altijd bereikt is geweest. Je bent goddelijk. Het Goddelijk Beeld, God, de Christus van God. Godman. Godvrouw.

Laat me ook verklaren, dat er niets of niemand is die je kan dwingen om aan deze dingen te denken. Het moet een vrijwillig offer zijn aan Je Godzelf: God Ben Ik verenigd met universeel leven en universele kracht en al deze kracht vindt haar brandpunt in geheel mijn natuur, terwijl zij me zo positief maakt met Godvolmaakte energie, dat ik haar uitzend naar elke vorm, en ik maak deze zo positief dat allen getransformeerd kunnen worden tot harmonie en volmaaktheid. Ik weet, dat zij allen in overeenstemming zijn met oneindig leven en Godsvrijheid en vrede.

Mijn geest is volledig gepolariseerd met oneindige intelligente Wijsheid. Elk vermogen van mijn lichaam vindt een vrije expressie door mijn geest en heel de mensheid brengt hetzelfde tot uitdrukking.

Mijn hart is tot de rand gevuld met de vrede, liefde en vreugde van de overwinnende Christus. Ik zie in elk gezicht die overwinnende Christus. Mijn hart is sterk van Godliefde en ik weet, dat zij het hart van heel de mensheid vervult. Godleven verrijkt volledig het hele stromen van mijn bloed en vervult mijn lichaam van de zuiverheid van Goddelijk Leven.

God is alle leven. Ik word geïnspireerd met leven door elke ademhaling en mijn longen nemen leven op met elke ademhaling en zij vullen mijn bloedstroom met vitaliserend leven.

God mijn maag is de verterende energie van intelligent en almachtig leven. Elk orgaan van mijn lichaam is doordrongen van gezondheid en harmonie en mijn hele organisme werkt in volkomen harmonie.

Ik weet, dal al mijn organen doordrongen zijn van Godintelligentie. Alle zijn zich bewust van hun plichten en zij werken samen voor de gezondheid en harmonie van mijn totale wezen, God Ben Ik de energie die heel de ruimte vult, Ik neem voortdurend deze energie op uit het al doordringende Godleven. Ik weet dat God die alwijze en liefhebbende intelligentie is die mij het machtige Godsleven schenkt en ik verwezenlijk de volledige heerschap op uit God, de Inwonende Tegenwoordigheid in mijn volledige lichaamsvorm. Ik loof de innerlijke God voor de genezende perfectie van het leven. Alles is leven en ik sta alle leven toe tot uitdrukking te komen.
De Overwinnende Christus zegt: 'Mijn woorden zijn Geest en zij zijn leven' en 'Indien een mens zich houdt aan mijn woorden, zal hij de dood nooit zien'. De intelligente Christus, de Overwinnende Christus, zendt een overvloed aan liefde uit naar het hele universum. Opperste Geest is alles. Ik Ben Opperste Geest! Ik Ben Opperste Wijsheid, Liefde en Macht. Uit de grond van mijn hart juich ik de blijde dankzegging dat Ik deze sublieme en onuitputtelijke Wijsheid Ben en ik eis, dat ik deze onophoudelijke Wijsheid in mezelf opneem en me volledig van haar bewust wordt. Onthoud, GEDACHTEN EN GESPROKEN WOORDEN ZIJN DINGEN! Roep de blijde tijding van vreugde uit dat je vrij bent, volkomen vrij van alle beperkende om standigheden. WEET vervolgens, dat je vrij bent, en ga in triomfantelijke vrijheid! IK BEN WEDERGEBOREN IN DE VOLMAAKTE MACHT VAN DE OPPERSTE GEEST VAN GOD, “GOD BEN IK".

Laten we ons onder alle mensen begeven met het volledige besef dat we bestaan om het heerlijke Licht van Liefde te schenken aan iedere ziel. Dit is in werkelijkheid het grootst mogelijke voorrecht. Want, terwijl we die grenzeloze liefde van God uitstralen naar elke ziel, wordt onze ziel aangegrepen door de Heilige Geest, we voelen ook de liefde van God voor heel de mensheid. Deze te voelen en te kennen is de Overwinnende Christus in heel de mensheid te voelen en te kennen. Deze verleent ons de genezende kracht en wijsheid waarmee Jezus begiftigd is.


Tijdens zijn lezingen in de laatste twee jaren van zijn leven droeg Baird Spalding dikwijls de woorden van een gedicht voor dat geschreven was door John Gillespie Magee, een piloot van de Royal Canadian Air Force die op december 1941 op negentienjarige leeftijd boven Engeland neergeschoten werd. Kort voor zijn dood zond John Magee zijn moeder het gedicht, Hoge Vlucht, dat spoedig over heel de wereld bekend zou worden en nog altijd beschouwd wordt als het beste gedicht dat de tweede wereldoorlog op zou leveren. Omdat het zijn favoriete gedicht was, menen wij, dat de heer Spalding de woorden van Hoge Vlucht graag in dit deel opgenomen zou zien. (Redacteur)

HOGE VLUCHT

O, ik heb me ontdaan van de norse boeien der Aarde
En de hemel laten dansen op lach verzilverde vleugels
Zonwaarts ben ik geklommen en verenigd heb ik me met de tuimelende vrolijkheid
Van zongespleten wolken, en honderd dingen gedaan
Waarvan jij niet gedroomd hebt kringen beschreven en gezweefd en gezwenkt
Hoog in de zonverlichte stilte.
Daar zwevend,
Heb ik de schreeuwende wind voortgejaagd en stormde ik
Met mijn vurige toestel door bodemloze zalen van lucht.
Hoger, hoger dan het lange, ijlende, brandende blauw
Heb ik me verheven boven de windgeteisterde hoogten met kalme gratie,
Waar nooit de leeuwerik of zelfs de adelaar vloog
En, terwijl met kalme, rijzende geest ik
De hoge, onbezoedelde heiligheid der ruimte betreden heb,
Stak ik mijn hand uit en beroerde ik het gezicht van God.


Koop het boek online bij Bol.com:

De meesters van het verre oosten
De meesters van het verre oosten
Baird T. Spalding


De meesters van het Verre Oosten

Baird T. SpaldingOp mijn andere website www.trans4mator.nl is er voor jou een gratis audio oefening voor de transformatie van je lichaam .

Onze producten worden geleverd nadat de betaling vooraf is overgemaakt op de rekening van Stichting Absolute 1 in Almere. Mensen in het buitenland kunnen de iban en bic nummers ontvangen voor kosteloze betaling. Mail de producten die je wilt ontvangen, of vul het bestelformulier in, dan ontvang je het rekeningnummer voor de betaling. Het is ook mogelijk via Paypal te betalen. Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!
Voor informatie over onze schriftelijke cursussen en groepstrainingen kun je naar de webpagina over trainingen op www.trans4mator.nl . Daar vind je verder op het inschrijfformulier informatie over data en prijzen.
Te koop bij ons een audio cd "Heel je verleden" met oefeningen en geleide meditaties voor 30 euro inclusief portokosten in Nederland. Voor mensen is BelgiŽ is dat 32.00 euro. De muziek op deze cd bevat bijzondere effecten om je te helpen in de gewenste geestestoestand te komen en je energie beter te laten stromen. De gebruikers zijn laaiend enthousiast over deze cd. Ik ontvang telkens berichten over geweldige zuiverende ervaringen. Een man die ik Mark zal noemen, zei dat hij in het begin alleen voelde dat het heel ontspannend werkte. Nadat Mark er echter een paar keer naar had geluisterd, had hij een diepgaande helende ervaring, die hij zich niet eens had kunnen voorstellen. Hij is heel dankbaar, vertelde hij me. Deze ervaring heeft zijn leven volkomen veranderd.

Een vrouw vertelde me dat allerlei herinneringen bovenkwamen die ze blijkbaar had onderdrukt en die nu eindelijk geheeld konden worden. "Ik zag gebeurtenissen in mijn verleden die ik me eerst totaal niet herinnerde en ik heb enorm gehuild", zei ze, "maar nu is het wel uit mijn energiesysteem. Het is een gevoel alsof er tonnen van me af zijn gevallen, een geweldige opluchting." Beluister hier een stukje:

Deze cd bevat ademhalingsoefeningen, een zuiveringsmeditatie om het energie systeem te reinigen en beschermen tegen leeglopen en vervuilen, een oefening om je verleden te helen, een lichtmeditatie en acceptatie beoefenen. Je ontspant je hierbij diep want de muziek op deze cd bevat speciale geluiden om je te helpen je helemaal te ontspannen. Bestel de cd nu heel gemakkelijk met behulp van het bestelformulier of email wanneer je besluit dat dit voor jou is.


Een audio CD "Toekomstdromen" te koop Deze CD met oefeningen om je intenties te verwezenlijken kost 20 euro (voor BelgiŽ is dat 22 euro) en bevat ook speciale geluiden die de alfa toestand van diepe ontspanning in je opwekken. Je laadt je toekomst op met zuivere positieve intenties. Dit is een aktieve geleide visualisatie. Zie en voel hoe je de harmonieuze toekomst van je dromen ervaart. Laat je leiden door je toekomstdromen naar een leven dat heerlijker is dan je ooit hebt durven dromen. Je haast je naar de toekomst van je dromen. En naarmate de tijd verstrijkt is het voor jou alsof je terug naar de toekomst gaat. Bestel de CD nu heel gemakkelijk per email
wordt lid
of met behulp van het bestelformulier.


Nu is er voor jou het ultieme hulpmiddel om je onderbewustzijn opnieuw te programmeren. In plaats van je tegen te werken, gaat het nu met je samenwerken om heerlijke nieuwe ervaringen aan te trekken. Te koop nu bij Stichting Absolute 1 deze audio CD's voor Overvloed en Meesterschap! De prijs is 35 euro en je ontvangt een CD voor overdag en een CD die je kunt beluisteren voor je gaat slapen en zelfs terwijl je slaapt. Het onderbewustzijn slaapt nooit! Deze CD's zijn hetzelfde, alleen bevat de CD voor overdag instructies om wakker te worden.
Aanbieding: Bestel deze CD-set nu samen met de CD "Terug naar de toekomst" voor 47 euro. Het bevat verbluffende effecten, gebaseerd op de allernieuwste veranderingstechnologieŽn. Hiermee bereik je diepe ontspanning, je energiecentra worden geactiveerd en er wordt contact gelegd met je diepste wezen. Iemand zei tegen mij:"ik word sterk aangetrokken om te luisteren, telkens weer opnieuw, want ik word er heel blij van. Hoe vaker je luistert, hoe meer je voelt 'dit is zo goed voor mij'." Lees meer hierover op de pagina over de geluidseffecten op onze CD's.

Beluister op www.trans4mator.nl een klein stukje van deze transformatie-CD. (2 min.44) Het is een stukje waarbij de techniek van paraliminalen is gebruikt. Deze techniek komt het beste tot zijn recht met de koptelefoon. Bestel de CD met behulp van het bestelformulier of per email Voor mensen in BelgiŽ komt er 2 euro bij aan portokosten.
Het is goed om in je eigen ontwikkeling te investeren, daarvan ben je je waarschijnlijk al bewust. Het werk van James Allen – Zoals een mens denkt – heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing.
Te koop bij ons in het Nederlands als audio cd met gesproken tekst en boekje voor 13 euro (15 Euro voor mensen in BelgiŽ). Lees hier meer over dit boekje voordat je het koopt. Je kunt hier ook alvast een deel ervan beluisteren. (1 min16)

Bestel deze cd met boekje nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier .
Dank je wel voor je besluit onze producten te kopen!Wie kent “De meesters van het verre oosten” niet? De affirmaties in dit boek zijn zo dicht bij de Goddelijke Waarheid als hier maar mogelijk is. Je koopt bij ons een pakket dat bestaat uit een boekje met affirmaties uit dit werk en een cd met de gesproken affirmaties omlijst door hele speciale meditatie muziek, die de energiecentra opent en je helpt de alfa toestand te bereiken. Het bevat geluiden waarmee je diepe ontspanning bereikt en je energiecentra geactiveerd worden. De cd is zo gemaakt dat de tekst rechtstreeks je onderbewuste binnenkomt.

Koop de cd pas nadat je dit stukje met affirmaties uit "De meesters van het verre oosten" hebt beluisterd. Je weet het gewoon als het iets voor jou is. Je energiesysteem laat je meteen voelen "dit is voor mij"!

Bestel deze cd nu heel gemakkelijk per email of met behulp van het bestelformulier wanneer je voelt dat dit voor jou bestemd is.
Samen met een boek met de affirmaties kost het 28.80 euro plus 2.20 euro verzendkosten in Nederland, dus totaal 31 euro. Voor mensen is BelgiŽ is dat 33.00 euro.

Je kunt jezelf met behulp van Subliminal Power Software via de computer op gemakkelijke wijze opnieuw programmeren en verkeerde ideeŽn uit je onderbewuste wissen. Je kunt het ook gebruiken om ongewenste beÔnvloeding van je kinderen tegen te gaan. Lees meer op www.absolute1.net over deze software.
Je kunt deze Engelstalige software bestellen en daarbij gratis enkele vertaalde rijtjes en Nederlandstalige affirmaties van mij ontvangen om je onbewuste te (her)programmeren en de controle over je geest weer in eigen handen te nemen. Mail me zodra je het programma hebt aangeschaft, dan ontvang je deze krachtige boodschappen.

SUBLIMINALE BOODSCHAPPEN - Wil je de krachtigste subliminale CD's ter wereld? Maak dan heel gemakkelijk je eigen subliminale CD's op je PC in seconden, met Subliminal-Studio. Een nieuwe manier om alle geheimen hiervan te leren. Bestel de software HIER!
Margareth Lee
Het licht in het Onze Vader; de oneindige cursus

gratis spirituele boeken online over metafysica, mystiek, esoterie, met affirmaties voor een nieuwe tijd. Metafysische ebooks, vele gratis, over zelfontplooiing, meditatie, het Onze Vader, spiritualiteit, esoterie, een cursus in wonderen, overvloed, positief denken en succes & inspirerende kinderboeken .

Ik ben heel blij te kunnen berichten dat mijn boek `Het Licht in het Onze Vader: de oneindige cursus` niet langer alleen in het Engels te koop is bij Amazon.com, Barnes & Noble, Walmart en andere bekende boekhandels in de VS. Het is nu ook in het Nederlands gedrukt en te koop voor 17.95 euro (ISBN 90-77225-03-X). Je kunt het in het Engels ook bestellen bij www.lulu.com of bestel het in het Nederlands per email. Je krijgt dan het rekeningnummer om te betalen. Het is ook mogelijk om via Paypal te betalen.


Of koop:
Margareth Lee - Het licht in het Onze Vader compleet ebook - 9.95 euro.


Bestel per email. Plaats a.u.b. in de regel van onderwerp of in de tekst de naam "het licht in het onze vader". Dank U!
email Bestellingen

Of .... Om het ebook snel en veilig met uw creditcard te kopen via PayPal
klik op de witte knop met de tekst "Add to Cart"

AKTIE: bij aankoop van het ebook "Het licht in het Onze Vader" of van "Rijkdom en eer" of het ebook van Emilie Cady ontvangt u tijdelijk 2 ebooks gratis:
 • De ontsnappingsweg door Joseph Benner, (Anonieme auteur van “Het onpersoonlijk leven”, het kleine boekje waar Elvis Presley dozen van weggaf omdat het zoveel voor hem betekende). Hieronder kunt u het begin van dit boekje lezen.
 • Henry Drummond - Het grootste goed ter wereld
  Er is een unieke audio CD bij ons uitgekomen die 4 meditaties en een lezing bevat.
  1 - De lichaamsmeditatie die je op mijn www.trans4mator site kunt downloaden.
  2 - Een nieuwe meditatie voor overvloed, voor jou en de hele planeet. Je kunt hier dit deel alvast beluisteren (5 min54).

  3. De meditatie voor eliminatie van negatieve banden, die gratis verkrijgbaar is bij ons voor leden van de ebookclub en van de nieuwsbrief "De Transformator voor energetische vrijheid".
  4 - De laatste is een oefening om je energie in balans te brengen en te zuiveren van energieŽn die niet bij jou horen. Met deze oefening sluit ik mijn sessies altijd af.
  5 - een lezing over "de Transformator voor Succes en Meesterschap". Deze kun je op www.trans4mator.nl tegelijk lezen en bbeluisteren. Het is de tekst van de webpagina over succes, geluk en overvloed.
  Of beluister het hier (44 minuten):

  Bestel nu deze CD met korte meditaties heel gemakkelijk voor maar 5 euro inclusief portokosten met behulp van het bestelformulier of per email wanneer je besluit dat dit voor jou is.
  Ik heb de prijs met opzet zo laag gehouden zodat iedereen deze oefeningen en meditaties kan doen. Het is ook een perfect geschenk voor de mensen die je innerlijke vrede en rustpunten in hun leven gunt.  Abonneer je hier per email op onze gratis nieuwsbrief
  Onderwerpen zijn:
  - Psychologische technieken zoals overdrijven, herdefiniŽren, een tegenvoorbeeld geven, omkering enz. en een NLP oefening van Richard Bandler om angst meester te worden.

  - een combinatie van de NLP switch techniek met de Transformator en AH (de Acupressuur Houding) om fobieŽn te behandelen en buitengewoon krachtig te visualiseren met ongekende resultaten. NLP is de techniek (Neuro LinguÔstisch Programmeren) die door Bandler en Grinder is ontwikkeld en o.a. door Anthony Robbins wordt toegepast.

  - succestechnieken (!) waaronder oefeningen om doelen te stellen Ė jezelf opnieuw te conditioneren Ė overtuigingen op te sporen Ė visualiseren - oefeningen om jezelf te motiveren en snel in een positieve toestand te brengen, te ontspannen of je goed te voelen.

  - Een leuk instrument waarmee je je eigen energieniveau kunt meten.

  - Marketing tips voor trainers/coaches en startende ondernemers.

  - De heilzame kruisloop oefening met video demonstratie.

  - Nieuwe leden ontvangen een audio oefening voor eliminatie van ongewenste invloeden en zuivering van het cellulaire geheugen en het onderbewustzijn, gebaseerd op het boek van dr. Larry Nimms, "Be Set Free Fast".

  RIJKDOM DOOR SCHEPPEND DENKEN

  WALLACE WATTLES & MARGARETH LEE  Het boek waarin Rhonda Byrne het geheim ontdekte waarop ze de wereldberoemde film "The Secret" baseerde. Zelfs wereldberoemde talkshow programma's zoals van Oprah Winfrey, Larry King van CNN, Montel en Ellen Degeneres wijdden diverse programma's aan deze film.
  Nu te koop bij ons "Rijkdom door scheppend denken" van Wallace D. Wattles als tastbaar boek (16.90 euro) of als eboek voor 9.95 euro of als audioboek voor 8.00 euro. Samen kosten ze 14.95 euro.

  Een tijdloze klassieker over voorspoed! Wallace Wattles zegt dat zijn boek bedoeld is 'voor mannen en vrouwen die dringend behoefte hebben aan geld, die eerst rijk willen worden en achteraf filosoferen. Het is een praktische handleiding, niet een hoop theorie'. Het werk van Wallace Wattles – Rijkdom door scheppend denken– heeft wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar zelfontplooiing. Je kunt meer lezen over dit boek voordat je het koopt.

  Te koop "Rijkdom door scheppend denken" als:
  tastbaar boek voor 16.90 euro of
  MP3 audio CD met het gesproken boek voor 11,95 euro of
  ebook voor 9.95 euro of
  online luisterboek voor 8 euro. (Kopers buiten Nederland betalen 2 euro extra voor de portokosten van de tastbare producten.)

  Speciale aanbiedingen omdat velen de combinatie van lezen en luisteren een geweldige hulp vonden om deze begrippen in zich op te nemen:

  Nu kun je het MP3 audio boek op CD samen met het boek "Rijkdom door scheppend denken" kopen voor 24.90 euro in plaats van 28.85 euro. Een feestelijke korting!
  Of koop nu het ebook samen met het online luisterboek voor 14.95 euro.

  Tevens ontvangt elke online koper van het ebook als bonus een link naar een MP3 audio meditatie van de CD "Korte meditaties".

  De kopers van tastbare producten geef ik een audio CD met deze korte meditaties. Deze CD wordt verkocht voor 5 euro en de waarde ervan is voor vele mensen onovertroffen.
  Een vrouw vertelde dat ze lange tijd had geworsteld met een pijnlijke knie, die het lopen bemoeilijkte. Toen ze een paar weken naar de CD had geluisterd, was de pijn ineens weg. Ik vroeg haar wanneer de pijn was verdwenen. Ze kon zich dat niet eens meer herinneren. Op een dag besefte ze ineens dat ze het al een tijdje niet had gevoeld.
  Je kunt deze audio alleen ontvangen als je het boek hier online bestelt. De CD is niet verkrijgbaar in winkels.


  Ontdek het geheim hoe je onstuitbaar wordt met dit boek en het luisterboek van Wallace Wattles en Margareth Lee.
  Beluister hier een stukje:
  Bestel dit boek per email en vermeldt in het mailtje alsjeblieft de naam "online audio Wattles" of "ebook Wattles" of "Watlles audio & ebook" of "Wattles tastbaar boek" of "Wattles CD" of "Wattles boek en CD". Dank je wel!
  Je ontvangt dan instructies voor de betaling en na overmaking hiervan krijg je een link waar je het gekochte kunt downloaden.

  Koop dit boek als ebook voor 9.95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.


  Koop dit boek als MP3 luisterboek voor 8 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Samen met het ebook kost het MP3 luisterboek 14.95 euro. Je kunt het hier via Paypal kopen:
  Koop het tastbare boek voor 16.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek dan voor 18.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.

  Koop dit tastbare boek met de MP3 CD met luisterboek voor 24.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Koop met een klik op de knop de MP3 CD met luisterboek voor 11.95 euro via Paypal.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop de MP3 CD met luisterboek voor 13.95 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.
  Woon je buiten Nederland, maar wel in Europa? Koop dit tastbare boek met MP3 CD met luisterboek voor 26.90 euro snel en veilig via Paypal door de witte knop aan te klikken.


 • email en wordt lid van de ebookclub gratis spirituele ebooks tastbare boeken kopen Energetische Transformator voor kinderen sprookjes, verhalen, elfjes en kleurplaten vegetarische recepten subliminale software metafysische Engelse gedichten

  inspirerende Engelse songteksten
  artikelen boek beschrijvingen en recensies ebook-winkel Vind je passie met de Transformator! afbeeldingen dieet, voeding en gezondheid spiritueel tuinieren English absolute1.net (Engelse absolute1.net) with free ebooks